WELCOME IN SHAN

About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language About Book & Article in Shang Language

 

English - Tai(Shan) - Burmese(Myanmar) Trilingual Dictionary အဂၤလိပ္-သွ်မ္း-ျမန္မာ သုံးဘာသာ အဘိဓာန္

 


တြꨓ္ꨳ-A a

A[ေꨡꨲ]ꨓ္ꨮးလိꨀ္ꨳꨡင္းꨀိတ္ꨵ တူဝ္ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းသုတ္း။ (adj)တစ္ခု။ တစ္ေကာင္။ တစ္ေယာက္။ an မွာ a, e, i, o, u(သရ)ႏွင့္စပ္၍ေရး ေသာ စကားလုံးေရွ႕တြင္ သုံးရသည္။ ဥပမာ၊ an axe, an eel, an inn, an ox, an urn.


a-1. (adj) [ေꨡꨲဝꨤꨓ္း]ꨡꨓ္ꨁꨰမ္ꨵသုတ္း၊ ꨡꨓ္ꨁုိꨀ္ꨵသုတ္း၊ ꨡꨓ္ꨀ်ဳꨵ သုတ္း၊ ꨡꨓ္ထꨤꨓ္ꨳသုင္သုတ္း၊ ꨡꨓ္လီသုတ္း။ (adj)အေကာင္းဆုံး။ ထိပ္သီး။ (စကားေျပာရာတြင္ သုံးေလ့ရွိသည္။ စာစကားမဟုတ္။) This is an A1 motor-car. ဒါဟာ အေကာင္းဆုံးကားတစ္စီး ျဖစ္တယ္။


a, an [ေꨡꨲ၊ ꨡꨰꨓ္ꨲ](indefinite article)ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ၊ တူဝ္ꨓိုင္ꨳ၊ ေꨀဳꨵ ꨓုိင္ꨳ။


aback(adj) [ꨡပꨰꨀ္ꨲꨁ္]ꨡꨓ္ပꨱꨓ္တꨤင္းလင္/ꨕꨯꨤꨲလင္/ပဳꨳလင္။ to be taken aback, လီꨡꨤမ္း၊ တူꨀ္းꨅ္ꨮ။ (adv)ေနာက္သုိ႔။ to be taken aback  အံ့အားသင့္သြားသည္။ to be taken aback when I saw U Ba drunk. ဦးဘ အရက္မူးေနတာ ေတြ႔ရေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အံ့အားသင့္ သြားတယ္။


abacus(n) [ꨡဳးပဳꨲꨁတ္ꨵꨅ္]မꨤꨀ္ꨲꨡꨤꨓ္ꨲ ꨡꨓ္ꨡဝ္ꨓပ္ꨵပꨯꨤးꨓပ္ꨵ။ (n) တရုတ္ေပသီးဂဏန္းတြက္ကိရိယာ။


abandon(vt)[ꨡပꨤꨓ္းꨑꨓ္း]ꨡြꨀ္ꨲꨀꨮဳꨲ၊ ပꨯꨤꨳပꨰတ္ꨳ၊ ꨁꨯꨤꨵပꨰတ္ꨳ၊ ꨀုိတ္းပꨰတ္ꨳ၊ ꨡြꨀ္ꨲꨅ္ꨮေသꨡꨓ္ꨡꨓ္ ꨟꨰင္းꨟꨰင္း။ abandoned(adj)ꨡꨓ္မီးတꨤင္းယꨤမ္ꨳ ꨡမ္ꨲလီ/ယြꨀ္ꨳ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲေမဳꨡꨯꨤ၊ ꨡꨓ္ꨀꨯꨵꨟꨱတ္းလြင္ꨳꨡမ္ꨲလီ၊ ꨡꨓ္ ပူိꨓ္ꨳပြꨯꨲပꨰတ္ꨳ။ abandonment(n)လြင္ꨳ꨷။ (v.t)စြန္႔သည္။ ပစ္သည္။ We should not abandon all hope. ငါတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လုံးလုံးလ်ား လ်ား မစြန္႔ပစ္သင့္ေပ။ (n)ဂရုမစိုက္ျခင္း။ နေမာ္နမဲ့လုပ္ျခင္း။ He writes with abandon. သူေရးခ်င္ရာ ေလွ်ာက္ေရးသည္။ abandoned (adj)ပစ္ထားေသာ။ မေကာင္းမႈ၌ စြဲေနေသာ။ အရွက္အေၾကာက္ ကင္း ေသာ။ He is an abandoned drunkard. သူသည္ အရွက္ကင္းေသာ ယစ္ထုပ္ ျဖစ္သည္။


abandon(n)[ꨡပꨤꨓ္းꨑꨓ္း]မူꨓ္ꨳမူꨓ္းသူိဝ္းသူိဝ္း၊ ေꨀ်ဳꨲေꨀ်ဳꨲမူꨓ္ꨳမူꨓ္ꨳ၊ လြတ္ꨳလြတ္ꨳလꨰဝ္းလꨰဝ္း။


abase(vt)[ꨡပꨱတ္ꨵꨅ္]ꨟꨮ္ꨳꨅုိဝ္ꨳသꨱင္/ꨀုꨓ္းမုꨓ္တူꨀ္း၊ ꨟꨮ္ꨳꨅꨓ္ꨵတူꨀ္း၊ တꨱꨀ္းတꨱင္။ abasement(n)လြင္ꨳ꨷။ (v.t)ႏွိမ္သည္။ ႏွိမ့္သည္။ He abased himself by doing this. သူသည္ ဤအလုပ္ကို လုပ္ျခင္းျဖင့္ သူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ သူပင္ ႏွိမ့္ခ်ေလသည္။ abasement(n)နိမ့္က်ျခင္း။


abashed(adj)[ꨡပꨤတ္ꨵꨑ္]ꨡꨓ္ꨀꨮင္ꨀꨮဳꨲ၊ ꨡꨓ္လီꨡꨯꨤꨀꨮဳꨲ။ abash(v.t) အရွက္ရေစသည္။ နားမူးနားထုိင္း ျဖစ္သည္။ He felt abashed because the teacher punished him. သူသည္ ဆရာက ဆုံးမသျဖင့္ ရွက္ေနသည္။


abate(vt, i)[ꨡပꨱတ္ꨵ]ꨟꨮ္ꨳꨟꨰင္းယြမ္း/တူꨀ္းꨀꨮဳꨲ။ abatement(n)လြင္ꨳ꨷။ (v.t)ေလ်ာ့သြားသည္။ The ship was safe after the storm had abated. သေဘၤာသည္ မုန္တုိင္း အရွိန္ေလ်ာ့သြားၿပီးေနာက္ ေဘးကင္း သြားသည္။ abatement(n)ေလ်ာ့ျခင္း။ He has asked for an abatement on the price. သူသည္ အဖိုးေလ်ာ့ေအာင္ ေျပာထား သည္။


abattoir(n)[ꨡဳးပꨰတ္ꨵထꨮဳꨲရ္]ꨟူင္းꨓူိဝ္ꨵ၊ သုိင္ꨲꨓူိဝ္ꨵ။ (n)သားသတ္ရုံ။


abbe(n)[ꨡပ္ꨵေပꨲ]မုꨓ္ꨅဝ္ꨳꨘရꨰꨓ္ꨵꨁ်္၊ မုꨓ္ꨅဝ္ꨳ။


abbess(n)[ꨡꨤပ္းပꨰတ္ꨵꨅ္]ꨕူꨳꨀꨮꨤꨓ္းဝတ္ꨵꨬမꨳꨁꨤဝ္။ (n)ေက်ာင္းထုိင္သီလရွင္။


abbey(n)[ꨡꨤပ္းပီး]မုꨓ္ꨅဝ္ꨳ/ꨓꨯꨤးꨁꨤဝ္/မုꨓ္ꨅဝ္ꨳꨁရိတ္ꨵ ꨡꨓ္ယူꨲꨟူမ္ꨳ ဝတ္ꨵလꨱဝ္ꨀꨓ္။ (n)ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း။


abbot(n)[ꨡꨤပ္းပြတ္ꨵထ္]မုꨓ္ꨅဝ္ꨳꨀꨮꨤꨓ္းဝတ္ꨵ၊ မုꨓ္ꨅဝ္ꨳလူင္။ (n.m) ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး။


abbreviate(vt)[ꨡပရီးဝီꨲယꨱꨀ္ꨵ]ꨟုပ္ꨳꨀꨰပ္ꨳ၊ ꨡဝ္ꨀꨰပ္ꨳ၊ လꨤတ္ꨳ/တꨰမ္ꨳꨡꨓ္ ပြတ္း။ abbreviation(n)လြင္ꨳ꨷။ (v.t)တုိေစသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေစ သည္။ abbreviation(n)အတုိေကာက္။(အတုိေကာက္စကား)= (Abbreviation of Department. Dept. သည္ Department ၏အတုိ ေကာက္စကားလုံး ျဖစ္သည္။)


ABC(n)[ေꨡꨲပီꨲꨅီꨲ]ꨡꨀ္ꨵꨁရဳꨲ၊ ငဝ္ꨳꨁꨤမ္ꨲပုိꨓ္ꨵ ပꨯꨤးပꨉ္ꨲꨉဳꨲ။ The ABC of science, ပုိꨓ္ꨵထꨤꨓ္ပꨯꨤးသꨯꨤꨶ/ငဝ္ꨳꨁꨤမ္ꨲပုိꨓ္ꨵပꨯꨤးသꨯꨤꨶ။ (n)သင္ပုန္းႀကီး၊ အေျခခံပညာ။ He must learn the A.B.C of engineering. သူသည္ အင္ဂ်င္နီယာအတတ္အေျခခံပညာကို သင္ရမည္။


abdicate(vt,i)[ꨡꨰပ္ꨵꨑီꨲꨁꨱꨀ္ꨵထ္]ပꨰတ္ꨳꨟꨤင္ꨳေꨟဳ၊ ပꨰတ္ꨳꨅꨓ္ꨵထꨤꨓ္ꨳ၊ ပꨰတ္ꨳသုꨓ္ꨲလꨯꨳသုꨓ္ꨲပꨱꨓ္။ abdication(n)လြင္ꨳ꨷။ (v.t)နန္းစြန္႔သည္။ When Edward VIII abdicated, George VI succeeded him on the throne. အ႒မေျမာက္ေအဒြက္ဘုရင္ နန္းစြန္႔လုိက္ေသာအခါ ဆ႒မေျမာက္ေဂ်ာ့ဘုရင္ ထီးနန္းဆက္ခံသည္။ abdication(n)နန္းစြန္႔ ျခင္း။


abdomen(n)[ꨡꨰပ္ꨵꨑမꨰꨓ္း]တြင္ꨵ၊ ပုမ္၊ တြင္ꨵမူင္ꨳမꨰင္း။ abdominal (adj)ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳပုမ္/တြင္ꨵ၊ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ꨓ္ꨮးတြင္ꨵ။ (n)၀မ္းဗုိက္။ abdominal(adj)၀မ္းဗုိက္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ။ He is suffering from an abdominal disease. သူသည္ ၀မ္းဗုိက္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေရာဂါ ခံစားေနရသည္။ abdominous(adj)၀မ္းဗုိက္ပူေသာ။ အုိးႏွင့္တူေသာ ၀မ္းဗုိက္ရွိေသာ။


abduct(vt)[ꨡꨰပ္ꨵꨑꨀ္ꨵꨁꨱထ္]ေꨁ်ဳးꨀꨮဳꨲ၊ လꨰꨓ္ꨟြင္ꨵꨀꨮဳꨲ၊ ပꨯꨤးꨟြင္ꨵꨀꨮဳꨲ၊ တꨱꨀ္းꨟြင္ꨵ ꨀꨮဳꨲ၊ လꨀ္ꨵꨀꨓ္ပꨯꨤꨳ။ abduction(n)လြင္ꨳ꨷။ (v.t)ေသြးေဆာင္၍ေခၚသြား သည္။ ျပန္ေပးလုပ္သည္။ abduction(n)-ျခင္း။ -မႈ။


abed(adv)[ꨡပꨰတ္ꨵ]တီꨳꨓြꨓ္း၊ ꨓ္ꨮးတီꨳꨓြꨓ္း။ (adv)အိပ္ရာထဲ၌။ He was ill abed when I called. ကြ်န္ေတာ္ ေရာက္သြားသည့္အခါ သူ သည္ အိပ္ရာထဲ၌ပင္ ရွိေနေသးသည္။


aberrant(adj)[ꨡꨬပးရꨰꨓ္ꨵထ္]ꨡꨓ္ပူိင္ꨳသꨱꨓ္ꨳတꨤင္း မꨤꨓ္ꨲမꨰꨓ္ꨳ၊ ꨡꨓ္ ꨀူꨓ္းတင္းꨓမ္ ꨡမ္ꨲꨟပ္ꨵလꨯꨳ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမူိꨓ္ꨀဝ္ꨲ/ꨡꨓ္ꨀꨯꨵပꨱꨓ္၊ ꨡꨓ္ ပꨱꨓ္တꨤင္းယူပ္ꨳယြမ္း။ aberration(n)လြင္ꨳ꨷၊ လြင္ꨳယူပ္ꨳယြမ္း။ (adj) ေဖါက္ျပန္ေသာ။ abberance(n)ေဖာက္ျပန္ျခင္း။ aberration(n)ေဖာက္ ျပန္ျခင္း။ (mental aberration စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း။ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္ျခင္း)။


abet(vt)[ꨡူိဝ္ꨲပꨰတ္ꨵထ္]ပꨓ္ꨟꨰင္း/ꨅြꨯꨳꨟꨱတ္းလြင္ꨳꨡမ္ꨲလီ။ abetment(n) လြင္ꨳ꨷။ abettor, abetter(n)ꨕူꨳပꨓ္ꨟꨰင္း၊ ေꨀဳꨵပꨓ္ꨟꨰင္း။ (v.t) မေကာင္းမႈျပဳရာ၌ ကူညီသည္။ He abetted with Maung Ba in stealing the horse. သူသည္ ေမာင္ဘအား ျမင္းခုိးရာတြင္ ကူညီသည္။ abettor(n)ၾကံရာပါ။ ရာဇ၀တ္မႈျပဳရာတြင္ ကူညီသူ။ He is abettor in this case. သူသည္ ဤအမႈတြင္ ၾကံရာပါတစ္ဦး ျဖစ္သည္။


abeyance(n)[ꨡꨬပးယꨰꨓ္ꨵꨅ္]in abeyance လြင္ꨳꨅုိဝ္ꨳဝꨯꨵ/ꨀုိတ္းဝꨯꨵ ꨅူဝ္ꨳꨀꨰပ္ꨵ။ (n)မၿပီးမျပတ္ျဖစ္ေနျခင္း။ ဆုိင္း၍ ထားရျခင္း။ The case was held in abeyance because the plaintiff had been away. တရားလို အေ၀းေရာက္ေနသျဖင့္ အမႈမွာ မၿပီးျပတ္ေသး။ ကိစၥတန္း လန္းရွိေနေသးသည္။ abeyant(adj)ဆုိင္းထားေသာ။


abhor(vt)[ꨡပ္ꨵေꨟဳး]မူိဝ္ꨲ/ꨅꨤꨓ္ꨳ၊ ꨅင္း(တꨤင္းꨟꨱတ္း/ပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵ)။ abhorrence(n)လြင္ꨳ꨷။ abhorrent(adj)(တꨤင္းꨟꨱတ္း/ပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵ)ꨡꨓ္ လီမူိဝ္ꨲ/လီꨅင္း၊ ꨡꨓ္လီꨁꨤꨓ္ꨵꨟꨓ္။ (v.t)မုန္းသည္။ ရံြမုန္းသည္။ We abhor cruelty to children. ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ကေလးမ်ားအေပၚ ရက္စက္ျခင္းကို ရြံ႕မုန္းၾကသည္။ abhorrent(adj)ရြံမုန္းေသာ။ abhorrence(n)ရြံမုန္းျခင္း။


abide(vt,i)[ꨡပꨯꨀ္ꨵတ္](abide, abode, abode)abide by, မီးꨀတိ၊ ယူꨲသဝ္း၊ ယူိꨓ္ꨵꨀꨓ္ꨳ၊ ပ္ꨮꨵ။ abide the event, ပ္ꨮꨵꨡꨓ္ေတပꨱꨓ္မဳး။ abiding(adj)ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမီးတီꨳသုတ္း၊ ꨡꨓ္ꨁꨤမ္ꨲꨟုိင္၊ ꨡꨓ္ယူꨲꨟုိင္။ (abide, abode, abode)ေစာင့္ဆုိင္းသည္။ ေနထိုင္သည္။ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္သည္။ I abide by my word. ကြ်န္ေတာ့္စကား ကြ်န္ေတာ္ မဖ်က္ပါ။ The competitors must abide by the decision of the Editor. ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူတုိ႔သည္ အယ္ဒီတာ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လုိက္နာရ မည္။ Cultivators abide in villages. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ရြာမ်ားတြင္ ေနၾကသည္။ abidance(n)လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း။ Abidance by the rules is called for. ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာျခင္း သည္ လုိအပ္သည္။ abiding(adj)အစဥ္ရွိေနေသာ။ မဆုံးႏုိင္ေသာ။ The West has an abiding fear of Communism. အေနာက္တုိင္းေဒ သ(ရွိလူမ်ား)မွာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို အစဥ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ရွိသည္။


ability(n)[ꨡပီးလီးထီး]လြင္ꨳပြင္ပꨱꨓ္လꨯꨳ၊ ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵတꨤင္းꨁꨰꨓ္ꨲ၊ လြင္ꨳ လꨰꨓ္ꨲ၊ ꨟꨰင္းꨅ္ꨮ။ (n)စြမ္းရည္သတၱိ။ He will succeed because he is a man of great ability. သူသည္ စြမ္းရည္ႀကီးေသာ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။


ab initio(lat)[ꨡꨰပ္ꨵꨡိꨓ္ꨲꨓီꨲသ်ဳဝ္ꨲ]ꨬတꨲꨡဝ္ငဝ္ꨳမꨓ္းꨀꨮဳꨲ။ (prep)အစ ကတည္းက(လက္တင္စကား)။


abject(adj)[ꨡꨰပ္ꨵꨀ်ꨰꨀ္ꨵꨁꨱထ္] (တင္းꨟꨱတ္း) ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲေမဳယူိꨓ္ꨵꨀꨓ္ꨳ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲေမဳꨡဝ္သေလꨲ၊ ꨡꨓ္လီꨟင္ꨳ၊ ꨡꨓ္တꨰမ္ꨲေယဳꨳမဝ္မꨤင္၊ ꨡꨓ္ ꨅꨓ္ꨵတꨰမ္ꨲ။ abject behavior, တꨤင္းယꨤမ္ꨳ/တꨤင္းꨟꨱတ္း၊ ꨡꨓ္ꨅꨓ္ꨵ တꨰမ္ꨲ။ abjection(n)လြင္ꨳ꨷။ abjectly(adv)ꨅꨓ္ꨵတꨰမ္ꨲꨓဳꨲ၊ ꨡမ္ꨲမီးသ ေလꨲသင္။ (adj)ရြံရွာဘြယ္ ျဖစ္ေသာ။ ယုတ္ညံ့ေသာ။ abjectly (adv) ယုတ္ညံ့ရြံရွာဘြယ္အျပဳအမူျဖင့္။ abjection(n) ယုတ္ညံ့ရြံရွာဘြယ္ အျဖစ္။


abjure(vt)[ꨡꨰပ္ꨵꨀꨮ်ဳꨲ]ပꨰတ္ꨳတꨤင္းꨟꨱတ္းတꨤင္းသꨤင္ꨳ/တꨤင္းꨟꨓ္ထုိင္/သုꨓ္ꨲလꨯꨳသုꨓ္ꨲပꨱꨓ္ ပꨤꨀ္ꨲꨓဳꨳꨀူꨓ္းꨓမ္။ abjure one's religion, ပꨰတ္ꨳတီꨳ ꨀူိဝ္းယမ္။ abjuration(n)လြင္ꨳ꨷။ (v.t)သစၥာဆို၍ စြန႔္လႊတ္သည္။ He abjured allegiance with the rebel leader. သူသည္ သူပုန္ေခါင္း ေဆာင္အေပၚတြင္ ထားရွိခဲ့ေသာသစၥာကို စြန္႔လႊတ္သည္။ abjuration (n)-ျခင္း။


ablaze(adv, pred, adj)[ꨡပလꨱတ္ꨵꨅ္](ꨕꨯး)ꨡꨓ္/တုိꨀ္ꨵမꨯꨳယူꨲ၊ တုိꨀ္ꨵ လꨰင္းယူꨲ၊ ꨡꨓ္တုိꨀ္ꨵꨁ္ꨮꨳꨟꨱတ္းသင္ꨳယူꨲ၊ ꨡꨓ္ꨅ္ꨮတုိꨀ္ꨵမꨯꨳယူꨲ။


able(adj)[ေꨡးပူဝ္ꨲလ္]ꨡꨓ္ေမဳ၊ ꨡꨓ္လꨰꨓ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ပြင္ပꨱꨓ္လꨯꨳ၊ ꨡꨓ္ ꨟꨱတ္းလꨯꨳ။ able to do/come, ꨟꨱတ္း၊ ꨟꨱတ္းလꨯꨳ/မဳးလꨯꨳ။ an able speech, ေꨁဳꨳမြꨀ္ꨳလꨤတ္ꨳ ꨡꨓ္ေမဳလꨰꨓ္ꨲ။ able-bodied(adj)ꨡꨓ္တူဝ္ ꨁိင္းမင္ꨳသင္ꨳ။ able-bodied seaman, ꨅဝ္ꨳꨟူိဝ္းꨓမ္ꨵလꨰꨓ္ꨲ။ ably (adv)လꨰꨓ္ꨲꨓဳꨲ၊ လꨰတ္းꨓဳꨲ၊ ေမဳꨓဳꨲ၊ ပြင္ပꨱꨓ္လꨯꨳꨓဳꨲ။


ablution(n)[ꨡပလူးသ်ိꨓ္း](ꨅြမ္းꨘိင္ꨳꨬငꨳေသ)လြင္ꨳꨕꨰတ္းꨓမ္ꨵ မꨤꨀ္ꨲ ꨁြꨓ္/ꨟꨤꨓ္၊ လြင္ꨳသုꨀ္ꨳꨟူဝ္သုꨀ္ꨳꨀဝ္ꨳ၊ လြင္ꨳလꨤင္ꨵမူတ္းသ္ꨮ။


abnegate(vt)[ꨡꨰပ္ꨵꨓီးꨀꨱတ္ꨵ]တိုဝ္းꨀမ္၊ ꨕဳꨳပꨰတ္ꨳေꨅးꨅိမ္ꨲꨁူဝ္းꨁြင္/ꨀဳꨲ မ။ abnegation(n)လြင္ꨳ꨷။


abnormal(adj)[ꨡꨰပ္ꨵꨓူဝ္းမူဝ္ꨲလ္](ꨁꨱꨓ္/ꨡꨓ္းတရꨯꨤး/မုင္ꨳမြင္း)ꨡꨓ္ ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳယူဝ္းယူဝ္း၊ ꨡꨓ္လꨤꨀ္ꨲလꨯꨤး၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲထꨤင္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမူိꨓ္ ꨡꨓ္ယꨤမ္ꨳပꨱꨓ္၊ abnormally(adv)လꨤꨀ္ꨲလꨯꨤးꨓဳꨲ၊ ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳယူဝ္းယူဝ္း။ abnormality(n)လြင္ꨳ꨷။


abo(n)[ꨡပူဝ္း]ꨀူꨓ္းꨅꨤဝ္းꨁူိဝ္း(ꨀူꨓ္းလူိင္း)။


aboard(adv, prep)[ꨡပူတ္ꨵꨑ္]ꨓူိဝ္ꨟူိဝ္းမိꨓ္/ꨟူိဝ္းꨓမ္ꨵ/လူတ္ꨵလꨱꨓ္း။


aboden(n)[ꨡပူတ္ꨵꨑ္]ꨟူိꨓ္း၊ တီꨳယူꨲတီꨳသဝ္း။


abolish(vt)[ꨡပူဝ္းလိတ္ꨵသ်္]ꨟꨮ္ꨳꨀုိတ္း၊ ယဳꨵပꨰတ္ꨳ၊ ꨕꨰဝ္ꨳပꨰတ္ꨳ၊ ꨟꨮ္ꨳꨁြတ္ꨲ ယြတ္ꨳ။ abolition(n)လြင္ꨳ꨷။


A-bomb(n)[ꨡူိဝ္ꨲပြမ္း]မꨤꨀ္ꨲမဝ္း/မꨤꨀ္ꨲꨓ်ဴꨲꨁရီးယဳး(ꨡꨓူꨵမ်ဴꨲ)။


abominable(adj)[ꨡပြမ္းမီးေꨓးပူဝ္း]ꨡꨓ္လီမူိဝ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲထုꨀ္ꨲꨅ္ꨮ ေသꨡိတ္း၊ ꨡꨓ္လီꨁꨤꨓ္ꨵꨟꨓ္။


abominate(vt)လီꨟင္ꨳ၊ လီမူိဝ္ꨲ၊ လီ ꨡꨱတ္ꨲသꨱတ္ꨲ၊ လီꨅင္း။ abomination(n)လြင္ꨳ꨷။


aborigine(n)[ꨡပ္ꨵပူဝ္းရီးꨀ်ိꨓ္ꨲꨓီꨲ]ꨀူꨓ္းငဝ္ꨳမူိင္း၊ ꨀူꨓ္းယူꨲဝꨯꨵꨓ္ꨮးမူိင္း ꨡြꨓ္တꨤင္း။ aboriginal(adj)ꨡꨓ္မီးဝꨯꨵꨡြꨓ္တꨤင္း၊ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းငဝ္ꨳ ꨁူိဝ္း၊ ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ ꨀူꨓ္းငဝ္ꨳꨁူိဝ္း။ (n)ꨀူꨓ္းငဝ္ꨳမူိင္း။


abort(vt, i)[ꨡပြတ္ꨵထ္]ꨡမ္ꨲမီးꨕြꨓ္းလီ၊ ပꨰတ္ꨳလꨯꨤလꨯꨤ၊ ယဳꨵပꨰတ္ꨳလုꨀ္ꨳ၊ ꨀုိတ္းပꨰတ္ꨳ၊ မူိဝ္ꨳပꨯꨲထုိင္ꨁꨤဝ္းယꨤမ္း။


abortion(n)[ꨡပူဝ္းသ်ိꨓ္း]လြင္ꨳယဳꨵပꨰတ္ꨳလုꨀ္ꨳ၊ လြင္ꨳလုꨀ္ꨳꨡြꨓ္ꨲတူꨀ္း၊ လုꨀ္ꨳꨡြꨓ္ꨲꨡꨓ္ယဳꨵပꨰတ္ꨳ။ abortive(adj)ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမီးꨕြꨓ္းလီ၊ (တꨤင္းဝူꨓ္ꨵ)ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲပꨱꨓ္မဳး၊ ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းꨅဝ္ꨵပူꨓ္ꨵေသ ꨡမ္ꨲမီးꨕြꨓ္း လီ၊ ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ လြင္ꨳယဳꨵပꨰတ္ꨳလုꨀ္ꨳ။


abound(vt)[ꨡပြꨓ္ꨵꨑ္]လူိင္ꨲ၊ ꨓမ္၊ ယ္ꨮꨲမဳး၊ ꨓမ္မဳး၊ လူိင္ꨲꨅ္ꨮ၊ မꨤꨀ္ꨳမီး၊ တꨱမ္ထူꨓ္ꨳ။ abound in/with, မီးꨓမ္ꨓဳꨲ၊ မီးꨓမ္ပူိဝ္ꨲလူိဝ္ꨵပူိဝ္ꨲထူိဝ္။


about(prep)[ꨡပြတ္ꨵထ္]ꨀူꨳꨕꨯꨤꨲꨀူꨳပဳꨳ၊ ꨀူꨳတီꨳꨀူꨳလꨰꨓ္၊ တꨯꨤꨳတီꨳ၊ ꨟိမ္းꨟြမ္း၊ ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ၊ ꨀပ္းꨀꨯꨤꨲလူꨉ္ꨳ။ about to, ꨡꨤင္ꨳေတ၊ ꨅမ္ေတ၊ ငဳေတ။ (adv)မြꨀ္ꨳꨓꨯꨤꨵ၊ တီꨳꨓꨓ္ꨳတီꨳꨓꨯꨳ၊ တꨤင္းလင္၊ တꨤင္ꨲꨕꨯꨤꨲ။ come about, ပꨱꨓ္မဳး။ bring about, ꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္မဳး။ about-face(vi)ꨀုိင္ꨵꨀင္ꨵလꨰꨀ္ꨳလꨯꨤꨳ၊ တꨤင္းꨟꨓ္ထုိင္/လꨯꨤးꨟꨱတ္းလꨯꨤးသꨤင္ꨳ၊ ဝꨯꨤꨲတꨤင္းလင္။


above(prep)[ꨡပပ္ꨵ]တꨤင္းꨓူိဝ္၊ ပဳꨳꨓိူဝ္၊ ꨓမ္လူိဝ္၊ လူိဝ္ေသ၊ ꨁꨰမ္ꨵꨓဳꨲ/ ယ္ꨮꨲꨓဳꨲ/ꨕꨰꨓ္သုင္ꨓဳꨲ။ (adv)တꨤင္းꨓူိဝ္၊ ပဳꨳꨓူိဝ္၊ မူိဝ္ꨳꨡြꨓ္တꨤင္း။ above mentioned/above name(adj)ꨡꨓ္ꨬꨓမဳးပဳꨳꨓူိဝ္၊ ꨡꨓ္ လꨤတ္ꨳမဳးပဳꨳꨓူိဝ္။ above-board(pred adj, adv)ꨡꨓ္/သုိဝ္ꨳသုိဝ္ꨳယူဝ္း ယူဝ္း၊ ꨡꨓ္/ꨡမ္ꨲသူိင္ꨲꨡမ္ꨲသိမ္း။


abracadabra(n)[ꨬꨡꨲပရူိဝ္ꨲေꨁꨲꨑꨰပ္ꨵပရဳꨲ]ꨀဳꨲထဳꨲ၊ ေꨁဳꨳꨀꨮꨤမ္းေမဳꨕꨤမ္း/ ေမဳꨕီ။


abrade(vt)[ꨡပရꨱတ္ꨵꨑ္]ပြတ္ꨳ၊ သီ၊ ꨟꨮ္ꨳလြꨀ္ꨳꨀꨮဳꨲ။ abrasion(n)လြင္ꨳ꨷။ ꨟြꨯးꨅꨱပ္းꨡꨓ္လြꨀ္ꨳꨀꨮဳꨲ။ abrasive(adj)ꨡꨓ္ꨟꨮ္ꨳလြꨀ္ꨳ၊ ꨡꨓ္ꨟꨮ္ꨳꨀိꨓ္၊ ꨡꨓ္ ꨅဳး။ an abrasive character, ꨅ္ꨮꨟꨤဝ္ꨳꨀ်ꨤမ္း။ (n)ယꨤင္လိꨓ္ꨵသူိဝ္(ေꨀဳꨲ ပတ္ꨳ)။


abreast(adv)[ꨡပရꨰတ္ꨵထ္]ꨁꨱင္းꨀꨓ္၊ ꨁꨤင္းꨀꨓ္၊ ꨕဳꨀꨓ္။ be/keep abreast, (of/with)ꨡမ္ꨲတူꨀ္းꨓဳꨳတူꨀ္းလင္ ꨁꨱင္းꨀꨓ္ꨀꨮဳꨲ။


abridge(vt)[ꨡပရိꨀ္ꨵꨀ်္]ꨟုပ္ꨳ၊ ꨡဝ္ꨀꨰပ္ꨳ၊ ꨟုပ္ꨳꨀꨰပ္ꨳ၊ ꨟꨮ္ꨳလꨱꨀ္ꨵ/ေꨡꨲမဳး။ abridgement(n)လြင္ꨳ꨷။


abroad(adv)[ꨡပရူတ္ꨵꨑ္]ꨓြꨀ္ꨳမူိင္း၊ ꨀူꨳတီꨳတီꨳ၊ ꨀူꨳꨕꨯꨤꨲꨕꨯꨤꨲ၊ တꨤင္းꨓြꨀ္ꨳ ꨟူိꨓ္း၊ လꨤတ္ꨳလြင္ꨳတꨤင္းꨓြꨀ္ꨳ။


abrogate(vt)[ꨡꨰပ္ꨵပရူဝ္းꨀꨱꨀ္ꨵ]ယဳꨵပꨰတ္ꨳ/ꨕꨱဝ္ꨳပꨰတ္ꨳ/သိမ္းပꨰတ္ꨳ၊ ꨟꨮ္ꨳ သုတ္း။ (n)လြင္ꨳ꨷။


abrupt(adj)[ꨡပရပ္ꨵထ္]ꨡꨓ္ꨀုိင္ꨵꨀင္ꨵ၊ ꨡꨓ္ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨀ္ꨵ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမုင္ꨳ မြင္း၊ ꨡꨓ္တꨤင္းလꨤတ္ꨳတꨤင္းꨅဳ ꨡမ္ꨲလꨰပ္ꨳ လဝ္း/ပုတ္းꨁꨤတ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ ꨅꨓ္း။ abruptly(adv)ꨀုိင္ꨵꨀင္ꨵ၊ ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨀ္ꨵ။ abruptness(n)လြင္ꨳ꨷။


abscess(n)[ꨡꨰပ္ꨵသꨰတ္ꨵꨅ္]တုမ္ꨲꨕီ၊ တုမ္ꨲꨡူမ္ꨓြင္။


abscond(vt)[ꨡꨰပ္ꨵသꨀြꨓ္ꨵꨑ္]ပꨯꨤꨳမြပ္းပꨯꨤꨳမꨰပ္း၊ လꨀ္ꨵပꨯꨤꨳ၊ လꨀ္ꨵငုိꨓ္း/ꨁူဝ္း လꨱင္းပူိꨓ္ꨳ။ absconder(n)ꨕူꨳပꨯꨤꨳမြပ္းပꨯꨤꨳမꨰပ္း၊ ꨕူꨳလꨀ္ꨵပꨯꨤꨳ။


absence(n)[ꨡꨰပ္ꨵသꨰꨓ္ꨵꨅ္]လြင္ꨳꨡမ္ꨲမဳးꨁုိꨓ္ꨳ၊ လြင္ꨳလူꨵꨟꨱꨓ္း/ပꨤင္ꨀုမ္၊ လြင္ꨳꨡမ္ꨲမီး၊ လြင္ꨳꨟꨤမ္းပဝ္ꨲ။


absent(adj)[ꨡꨰပ္ꨵသꨰꨓ္ꨵထ္]ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳ၊ ꨡꨓ္လူꨵꨟꨱꨓ္း/ပꨤင္ꨀုမ္၊ ꨡꨓ္ꨅ္ꨮပိဝ္။ (vt)ꨡမ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳꨟြတ္ꨳ၊ လူꨵ။ absent(adv) လူင္လုိမ္း။ absent minded(adj)ꨡꨓ္ေမဳလူင္လုိမ္း၊ ꨡꨓ္ꨅꨤင္ꨳလူင္လုိမ္း။ absentmindedly(adv) လူင္လူင္လိုမ္း လုိမ္း။ absentee(n)ꨕူꨳꨡမ္ꨲ ꨁုိꨓ္ꨳꨟြတ္ꨳ၊ ꨕူꨳလူꨵꨟꨱꨓ္း/ပꨤင္ꨀုမ္။


absolute(adj)[ꨡꨰပ္ꨵသူဝ္းလုတ္ꨵ]တုိꨓ္း(ꨅ္ꨮꨳ/ပꨱꨓ္꨷)၊ ꨬတꨵꨬတꨵ၊ လꨯꨤ လꨯꨤ၊ ꨡꨓ္မီးꨡꨤမ္းꨓတ္ꨳꨬတꨵ၊ ꨡꨓ္ꨅုိဝ္ꨳꨅ္ꨮꨳ၊ ꨡꨓ္ ꨡမ္ꨲတꨰꨀ္ꨳလꨯꨳ။ absolutely(adv)တုိꨓ္း၊ ꨬတꨵꨬတꨵ၊ ꨀမ္းလꨱဝ္။ absolutism(n)ꨁုꨓ္/ လူင္ပြင္ꨅုိင္ꨳ ꨡꨓ္ꨡဝ္ꨀꨤင္ꨅ္ꨮ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေသ ꨕြင္းငမ္းဝꨤꨓ္ꨳမူိင္း၊ လြင္ꨳ တုိꨓ္းယုမ္ꨲယမ္ꨓူိဝ္ꨀꨤꨓ္မူိင္း/ꨕဳꨲသဳꨲ/မꨯꨤမီꨳ။


absolve(vt)[ꨡꨰပ္ꨵသူပ္ꨵ]ပꨓ္လြတ္ꨳ/ꨟꨮ္ꨳလြတ္ꨳတꨤင္းꨕိတ္း/တꨤမ္ꨲ။ absolution(n)လြင္ꨳ꨷။


absorb(vt)[ꨡꨰပ္ꨵသူပ္ꨵ]လုတ္ꨲꨡဝ္၊ ꨅုပ္ꨲꨡဝ္၊ ꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮꨁဝ္ꨳေꨁဳး၊ ꨡဝ္ ꨡꨓ္လꨱꨀ္ꨵꨟꨱတ္းꨡꨓ္ယ္ꨮꨲ။ absorbability(n) သꨯꨤငꨯꨤꨡꨓ္ꨅုပ္ꨲလꨯꨳ။ absorbent(adj)ꨡꨓ္ꨅꨤင္ꨳꨅုပ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨅꨤင္ꨳလုတ္ꨲ/ꨡုိꨓ္။ absorption(n)လြင္ꨳ꨷။ absorbing (adj)ꨡꨓ္ꨟꨮ္ꨳꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮ။


abstain(vt)[ꨡꨰပ္ꨵꨅတꨱꨓ္း]ငူိင္ꨵ/ꨬဝꨳ၊ ꨀမ္၊ ꨡမ္ꨲတြတ္ꨳꨀꨰပ္း/ꨟꨱတ္း။ abstainer(n)ꨕူꨳꨬဝꨳ/ငူိင္ꨵ။ abstainence(n)လြင္ꨳ꨷။ abstainent(adj) ꨡꨓ္ငူိင္ꨵꨬဝꨳ/ꨀမ္။ abstainentee(n)ꨕူꨳငူိင္ꨵꨬဝꨳ။


abstemious(adj)[ꨡꨰပ္ꨵသတီးမီးယတ္ꨵꨅ္]ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲေမဳꨅြမ္းတꨤင္း ေꨀ်ဳꨲ/တꨤင္းꨀိꨓ္/ꨀဳꨲမပူꨓ္ꨵ။


abstention(n)[ꨡꨰပ္ꨵꨅတꨰꨓ္းသ်ိꨓ္း]လြင္ꨳꨡမ္ꨲတြတ္ꨳꨀꨰပ္းꨀꨤင္ꨅ္ꨮ၊ လြင္ꨳငူိင္ꨵꨬဝꨳတꨤင္းေꨀ်ဳꨲ/တꨤင္းꨀိꨓ္/လြင္ꨳꨡမ္ꨲလီ။


abstract(adj)[ꨡꨰပ္ꨵꨅထရꨰꨀ္ꨵꨁ္ထ္]ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳꨟꨓ္တူဝ္၊ ꨡꨓ္ ꨟꨓ္ꨡဝ္ꨅ္ꨮးꨅ္ꨮ၊ ꨡꨓ္ꨟူꨵယꨤပ္ꨲ၊ ꨡꨓ္မီးတီꨳပြင္ꨲ လုိꨀ္ꨵ၊ ꨡꨓ္လုိꨀ္ꨵလမ္ꨲ။ in the abstract, ꨡꨓ္ဝူꨓ္ꨵꨡဝ္လꨯꨤလꨯꨤ/ꨡꨓ္မီးသေꨕဳးလꨯꨤလꨯꨤ။ (n) ေꨁဳꨳꨟုပ္ꨳꨀꨰပ္ꨳ၊ တီꨳꨀꨰပ္ꨳ၊ လြꨓ္ꨵꨀꨰꨓ္။ (vt)လူိꨀ္ꨳထြꨓ္ꨡဝ္၊ တꨰမ္ꨳꨟူဝ္ꨟုပ္ꨳ။ abstracted(adj)ꨡꨓ္ဝူꨓ္ꨵလုိꨀ္ꨵလုိꨀ္ꨵလမ္ꨲလမ္ꨲ။ abstractedly(adv) ဝူꨓ္ꨵလုိꨀ္ꨵလုိꨀ္ꨵလမ္ꨲလမ္ꨲ။ abstraction(n)လြင္ꨳ꨷၊ တꨤင္းဝူꨓ္ꨵꨡꨓ္ ဝူꨓ္ꨵꨡဝ္လꨯꨤလꨯꨤ၊ လြင္ꨳဝူꨓ္ꨵပူꨓ္ꨵတီꨳ။


abstruse(adj)[ꨡꨰပ္ꨵꨅထရုတ္ꨵꨅ္]ꨡꨓ္လုိꨀ္ꨵလမ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨟူꨵယꨤပ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨅꨰင္ꨳလꨰင္း။ abstrusely(adv)လုိꨀ္ꨵလမ္ꨲꨓဳꨲ၊ ꨟူꨵယꨤပ္ꨲꨓဳꨲ၊ ꨡမ္ꨲꨅꨰင္ꨳꨡမ္ꨲလꨰင္း။


absurd(adj)[ꨡꨰပ္ꨵသူိတ္ꨵꨑ္]ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမီးတီꨳပြင္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲလီယုမ္ꨲ၊ ꨡꨓ္မဝ္မꨤင္။ absurdity(n)လြင္ꨳ꨷။ absurdly (adv)ꨡမ္ꨲမီးတီꨳပြင္ꨲ သင္၊ ꨡမ္ꨲလီယုမ္ꨲ၊ မဝ္မꨤင္ꨓဳꨲ။


abundance(n)[ꨡပꨓ္းတꨰꨓ္ꨵꨅ္]လြင္ꨳလူိင္ꨲ၊ လြင္ꨳမီးꨓမ္၊ လြင္ꨳမီး လူꨓ္ꨵမီးလူိဝ္။ abundant(adj)ꨡꨓ္လူိင္ꨲ၊ ꨡꨓ္ ꨓမ္၊ ꨡꨓ္မီးလူꨓ္ꨵ လူꨓ္ꨵလူိဝ္လူိဝ္။ abundantly(adv)ꨓမ္ꨓဳꨲ၊ လူိင္ꨲꨓဳꨲ၊ မီးလူꨓ္ꨵလူꨓ္ꨵ လူိဝ္လူိဝ္။


abuse(n)[ꨡပ်ဳတ္ꨵꨅ္]လြင္ꨳယိပ္းတုိဝ္း/ꨅ္ꨮꨵေသပူိင္ပိူင္ ꨕိတ္းꨕိတ္း ꨕူꨓ္ꨕူꨓ္၊ လြင္ꨳꨀပ္းသုိပ္ꨲမူိꨀ္ꨳမူိꨀ္ꨳလူိင္းလူိင္း၊ လြင္ꨳ ꨟꨱတ္းမူိꨀ္ꨳမူိꨀ္ꨳလူိင္း လူိင္း။ (vt)ယိပ္းတုိဝ္း/ꨅ္ꨮꨵေသပိူင္ပူိင္ꨕိတ္းꨕိတ္းꨕူꨓ္ꨕူꨓ္၊ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း ꨡꨤမ္းꨓတ္ꨳ/တꨤင္းေမဳေသ ပူိင္ပိူင္ ꨡမ္ꨲꨅပ္းလꨯꨤး၊ ꨀပ္းသုိပ္ꨲပူိꨓ္ꨳမူိꨀ္ꨳမူိꨀ္ꨳ လူိင္းလူိင္း။ abusive(adj)ꨡꨓ္ေမဳꨟꨱတ္းမူိꨀ္ꨳလူိင္း၊ ꨡꨓ္ေမဳထဳꨵလဳꨲ။ abusively(adv)လဳꨲꨟꨯꨤꨵꨓဳꨲ၊ မူိꨀ္ꨳလူိင္းꨓဳꨲ။


abut(vi)[ꨡပတ္ꨵထ္]ꨁြပ္ꨲလꨰꨓ္ꨅပ္းꨀꨓ္၊ မီးꨁြပ္ꨲမီးလꨰꨓ္။ abutment (n)ꨁူဝ္။


abyss/abysm(n)[ꨡပိတ္ꨵꨅ္]ꨟူးလဝ္၊ မူိင္းငဳးလꨯꨤး/ငရꨯꨤး။ abysmal (adj)(ꨟူးလဝ္)ꨡꨓ္လုိꨀ္ꨵꨓဳꨲ။ abysmal ignorance, လြင္ꨳꨡမ္ꨲမီးတꨤင္း ꨟူꨵေသꨡိတ္း။


acacia(n)[ꨡေꨁꨳသ်ဳး]တူꨓ္ꨳမꨯꨵꨡꨓ္မီးမြꨀ္ꨲလူိင္/ꨕူိꨀ္ꨲ မꨤင္ပြꨀ္ꨳꨡဝ္ ယꨤင္မꨓ္းꨟꨱတ္းယꨤင္ꨬꨓꨵ။


academy(n)[ꨡꨬꨁꨲꨑမီꨲ]ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵသုင္၊ ꨅုမ္းꨀူꨓ္းမီးပꨉ္ꨲꨉဳꨲ ပꨯꨤးမြꨓ္း/ပꨯꨤးသꨯꨤꨶꨁဝ္။ academic(adj) ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲꨟူင္း ꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵသုင္၊ ꨡꨓ္သြꨓ္တူဝ္ထူပ္းꨓမ္ေသꨅ္ꨮꨵပꨯꨤးꨅꨤꨀ္ꨳ၊ ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲသေꨕဳး မꨓ္းလꨯꨤလꨯꨤ။ academicals(n) ꨁူဝ္းꨟပ္ꨵ ꨅုမ္ꨳ။ the academic year, ပီသြꨓ္ꨟꨱꨓ္း။ academician(n)ꨕူꨳꨁဝ္ꨳပဳး ꨓ္ꨮးꨀူꨓ္းေမဳပꨉ္ꨲꨉဳꨲ။


accede(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵသိတ္ꨵꨑ္]လꨯꨳꨅ္ꨮ၊ ꨟပ္ꨵꨁꨤမ္ꨲ၊ ꨁုိꨓ္ꨳꨟꨤင္ꨳေꨟဳ။


accelerate(vt,i)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨬသးလူိဝ္ꨲရꨱတ္ꨵထ္]ꨁုိꨓ္ꨳꨟꨰင္းဝꨯး၊ ꨟꨮ္ꨳဝꨯးလူိဝ္မဳး၊ ꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္မဳးဝꨯးဝꨯး။ acceleration(n)လြင္ꨳ꨷။ accelerator(n)ꨡꨓ္ယꨱပ္ꨲꨟꨰင္း ဝꨯး။


accent(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵသꨰꨓ္ꨵထ္]သꨱင္ꨓꨀ္းသꨱင္ဝဝ္/မဝ္၊ တီꨳမꨯꨤတြင္း လြင္ꨳဝꨯꨵ သꨱင္၊ လꨯꨤးလꨤတ္ꨳလꨯꨤးꨅဳ၊ သꨱင္လꨤတ္ꨳ၊ လြင္ꨳဝꨯꨵꨓꨀ္းꨓဳ/ဝꨯꨵပူိင္ယ္ꨮꨲ။ (vt) ꨬꨓလꨯꨤးဝꨯꨵသꨱင္။


accentuate(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵသꨰꨓ္ꨵꨁ်ဴးယꨱꨀ္ꨵထ္]ꨟꨮ္ꨳꨓꨀ္းꨓဳမဳးေသꨀဝ္ꨲ၊ ꨟꨮ္ꨳ ꨘꨤင္ꨵမဳးလူိဝ္ꨀဝ္ꨲ။ accentuation(n)လြင္ꨳ꨷။


accept(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵသꨰပ္ꨵထ္]ꨟပ္ꨵꨁꨤမ္ꨲ၊ လꨯꨳꨅ္ꨮ။ acceptable(adj)ꨡꨓ္ ꨟပ္ꨵꨁꨤမ္ꨲ၊ ꨡꨓ္လꨯꨳꨅ္ꨮ၊ ꨡꨓ္ꨟꨤꨓ္ꨵꨅ္ꨮ။ acceptance (n)လြင္ꨳ꨷။ acceptability(n)လြင္ꨳမီးလြင္ꨳꨟပ္ꨵꨡဝ္လꨯꨳ။


access(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵသꨰတ္ꨵꨅ္]သꨱꨓ္ꨳတꨤင္း/လြꨀ္းလꨯꨤးထုိင္လꨯꨳ၊ တꨤင္းꨁဝ္ꨳ ꨅူး၊ သုꨓ္ꨲꨁဝ္ꨳ၊ သုꨓ္ꨲꨀပ္းသုိပ္ꨲ၊ သုꨓ္ꨲꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း၊ သုꨓ္ꨲလꨤတ္ꨳ။ (vt) ꨟြတ္ꨳလꨯꨳ၊ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းလꨯꨳ၊ ပုိတ္ꨲယူင္ꨵꨁြမ္းေသꨡꨓ္ꨡꨓ္။ easy of access ꨡꨓ္ꨟပ္ꨵထူပ္း/ꨀပ္းသုိပ္ꨲငꨯꨤꨳ။ accessible (adj) ꨡꨓ္ꨁဝ္ꨳꨅူးလꨯꨳ၊ ꨡꨓ္ ꨀပ္းသုိပ္ꨲတိတ္းေတဳꨲငꨯꨤꨳ၊ ꨡꨓ္ꨟꨓ္၊ ꨡꨓ္ပြင္ꨲꨅ္ꨮငꨯꨤꨳ။


accessary(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵသꨰတ္ꨵသရီး]ꨕူꨳꨟꨱတ္းꨅြမ္း/ꨕူꨳဝူꨓ္ꨵꨅြမ္း/ꨕူꨳလꨯꨳ ꨅ္ꨮꨅြမ္း(လြင္ꨳꨡမ္ꨲလီ)။


accession(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵသꨰတ္ꨵသ်ိꨓ္း]လြင္ꨳꨁိုꨓ္ꨳꨟꨤင္ꨳေꨟဳ/လꨯꨳꨡꨤမ္းꨓတ္ꨳ/ လꨯꨳꨓမ္ꨵတြꨓ္း၊ တꨤင္းꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨁဝ္ꨳꨅုမ္း၊ ꨡꨓ္ꨬꨕꨳတူိꨓ္းမဳး။


accessory(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵသꨰတ္ꨵသရီး]ꨁူိင္ꨳꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳ/ꨁူိင္ꨳယိပ္းတိပ္းတြပ္း၊ ꨕူꨳပꨓ္ပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵ/ꨕူꨳပꨓ္ꨟꨰင္း ꨓ္ꨮးလြင္ꨳꨡမ္ꨲလီ၊ ꨁြင္ ꨀိုꨀ္းꨀꨓ္။ (adj)ꨡꨓ္ ꨡမ္ꨲေပဳးလမ္ꨲလြင္ꨳ။


accident(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵသီꨲꨑꨰꨓ္ꨵထ္]လြင္ꨳလဳꨳလီꨳပꨱꨓ္၊ လြင္ꨳꨉဳးေꨕး (လူတ္ꨵပိꨓ္ꨳ/ꨀဳးꨕဳꨲ)။ by accident, ꨡမ္ꨲသꨤင္ꨲေတဳꨲꨬလꨳ ပꨱꨓ္၊ လြင္ꨳပꨱꨓ္လူꨉ္ꨳꨀꨤမ္ꨲ။ accidental(adj)ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမုင္ꨳမြင္းꨬလꨳပꨱꨓ္၊ ꨡꨓ္ ꨉဳးေꨕး။ accidentally(adv) ꨡမ္ꨲထꨤင္ꨲꨡမ္ꨲထူိမ္ေသပꨱꨓ္၊ ꨡမ္ꨲမုင္ꨳ မြင္းꨬလꨳပꨱꨓ္။ accident prone(adj)ꨡꨓ္ꨀꨯꨵꨀꨯꨵꨉဳးေꨕး/ꨅꨱပ္းသꨰပ္ꨲ။


acclaim(vt)[ꨡꨁလꨰမ္း]ꨟပ္ꨵတြꨓ္ꨳသꨱင္ေပဳးꨡူꨓ္ꨀꨮဳꨲမူတ္း၊ ယုꨀ္ꨵယြင္ꨳꨟꨮ္ꨳ ပꨱꨓ္ꨁုꨓ္ သꨱင္ေပဳးပꨓ္းꨀꨮဳꨲမူတ္း။ acclamation(n) သꨱင္ယြင္ꨳေယဳး/ ꨡꨤမ္း။


acclimatize(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁလꨰမ္းေမးထꨯꨵꨅ္]ယူꨲသဝ္းꨟꨮ္ꨳမꨰꨓ္ꨳꨅြမ္းꨘိင္ꨳꨘဳꨵ /ꨡဳးꨀꨤတ္ꨲꨡုတု။ acclimation/acclimatization (n)လြင္ꨳ꨷။


acclivity(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁလိပ္ꨵဝီးထီး]ꨀုင္းꨅꨓ္း၊ ꨀုင္းေꨟꨳ။


accolade(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁူဝ္ꨲလꨱတ္ꨵꨑ္]လြင္ꨳယြင္ꨳꨡꨤမ္း၊ လြင္ꨳယုꨀ္ꨵယြင္ꨳ တꨤင္းꨀတ္ꨵꨁꨰꨓ္ꨲ။


accommodate(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁြမ္မူဝ္းꨑꨱꨀ္ꨵထ္]ပꨓ္တီꨳယူꨲတီꨳꨓင္ꨳ၊ ꨅြꨯꨳ ထꨰမ္ပူိꨓ္ꨳ၊ ဝူꨓ္ꨵပꨓ္ပူိꨓ္ꨳꨟꨮ္ꨳသꨤင္ꨲထုꨀ္ꨲ၊ မူꨓ္ꨵꨬမးတူဝ္ꨀဝ္ꨲ ꨟꨮ္ꨳသꨤင္ꨲထုꨀ္ꨲ တင္းသꨯꨤငꨯꨤမ္ꨮꨲ။ accommodating(adj)ꨡꨓ္ေမဳꨅြꨯꨳထꨰမ္ပူိꨓ္ꨳ၊ ꨡꨓ္ေမဳ ꨡဝ္ꨅ္ꨮပူိꨓ္ꨳ။ accommodation (n)တီꨳယူꨲတီꨳသဝ္း။


accompany(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁမ္ꨲꨕꨓီꨲ]ꨀꨮဳꨲꨅြမ္း၊ ꨟꨱတ္းေꨀဳꨵ၊ ပꨱꨓ္ꨅြမ္းꨀꨓ္၊ ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨀꨓ္၊ တြꨯꨲတုိင္ꨳꨅြမ္းꨀꨓ္။ accompaniment(n)လြင္ꨳပꨱꨓ္မူိဝ္ꨳ လꨱဝ္ꨀꨓ္၊ ꨁူိင္ꨳꨟꨯꨲတုိင္ꨳꨅြမ္းꨀꨓ္၊ တꨤင္းꨀိꨓ္ ꨀိꨓ္ꨅြမ္းꨀꨓ္။ accompanist(n) ꨀူꨓ္းꨟꨯꨲတုိင္ꨳပꨓ္ သꨱင္ꨁꨤမ္ꨲတꨤင္းလင္။


accomplice(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁမ္ꨲꨕလိꨀ္ꨵꨅ္]ꨕူꨳပꨓ္တꨤင္းꨁꨯꨳꨅ္ꨮ/ꨅြꨯꨳတဳꨲꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္ꨟꨯꨤꨵ။


accomplish(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁမ္းꨕလိꨀ္ꨵသ်္]ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳ၊ ထုိင္တီꨳထိုင္လꨰꨓ္။ accomplished(adj)ꨡꨓ္လꨰꨓ္ꨲပꨯꨤးမြꨓ္း/ꨟြင္ꨵꨀꨮꨤမ္း/တိင္ꨲ၊ ꨡꨓ္လꨰꨓ္ꨲ ꨕꨯꨤꨲꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨳ။ accomplishment(n)လြင္ꨳယဝ္ꨵတူဝ္ꨳ၊ ꨟြꨯးမုိဝ္း၊ ꨓမ္ꨵမုိဝ္း။


accord(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁြတ္ꨵꨑ္]လြင္ꨳသြင္မူိင္း/ꨅုမ္း လꨯꨳꨅ္ꨮꨀꨓ္။ with one accord, လꨯꨳꨅ္ꨮတင္းမူတ္း။ (vt)ပꨓ္ꨡꨤမ္း ꨓတ္ꨳ/သုꨓ္ꨲ၊ လꨯꨳꨅ္ꨮꨀꨓ္။ according as, ꨀုိင္ꨲꨓင္ꨲတꨤင္းꨟꨱတ္း/လꨤတ္ꨳ။ according to, ꨅြမ္းꨓင္ꨲ။ accordance (n)လြင္ꨳလꨯꨳꨅ္ꨮ၊ ေꨁဳꨳလꨯꨳꨅ္ꨮ။ in accordance with, သꨤင္ꨲထုꨀ္ꨲ၊ ထုꨀ္ꨲမꨰꨓ္ꨳ။ accordingly(adv)ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္၊ ပူိင္ꨳ ꨓꨓ္။


accordion(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵေꨁဳးꨑီꨲယꨓ္ꨲ]ꨁဳꨲယဳꨲ၊ ꨡေꨁဳꨲတီꨲယမ္ꨲ။


accost(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁြတ္ꨵꨅ္ထ္]လꨤတ္ꨳꨟူꨉ္းတꨯးေꨀဳꨵ၊ တူင္ꨵတꨀ္ꨵ။


accouchment(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁြꨀ္ꨵꨁ်္မꨰꨓ္းထ္]လြင္ꨳꨡြမ္ꨲꨕꨯး၊ လြင္ꨳလꨱင္ꨵလုꨀ္ꨳ။


account(vt,i)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁြꨓ္ꨵထ္]account for, ပꨱꨓ္ငဝ္းꨟꨤꨀ္ꨳ၊ ပꨱꨓ္တꨱꨀ္း ပꨰတ္ꨳ၊ သပ္းလꨰင္းꨬꨓ၊ ဝꨯꨵသꨱꨓ္ꨳမꨯꨤ၊ မြꨀ္ꨲꨬꨓသꨱꨓ္ꨳမꨯꨤ၊ ꨓပ္ꨵသြꨓ္ꨲဝဳꨳ။ (n)သꨱꨓ္ꨳမꨯꨤ၊ လြင္ꨳဝꨯꨵငုိꨓ္းꨓ္ꨮးေယးငုိꨓ္း၊ ꨅူိင္း၊ လြင္ꨳတꨤင္း၊ ေꨁဳꨳတꨤင္ꨲ ꨬꨓ၊ လြင္ꨳꨁဝ္ꨳတꨤင္းတုိဝ္း၊ လြင္ꨳမီးꨕြꨓ္းလီ၊ လြင္ꨳလမ္ꨲလြင္ꨳ။ on account, ꨡဝ္လꨯꨤးပꨓ္ ꨓုိင္ꨳꨁုိင္ꨳꨓုိင္ꨳလ္ꨮꨓꨓ္ꨵေသ။ on no(not on any)account, လြင္ꨳလ္ꨮေသေꨀဳꨳ။ on this/that account, ယြꨓ္ꨵ/ꨀြပ္ꨳ ပူိဝ္ꨳလြင္ꨳꨓꨯꨵ/ꨓꨓ္ꨵ။ of no account, ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨁဝ္ꨳတꨤင္းတုိဝ္း၊ ꨡꨓ္ ꨡမ္ꨲလမ္ꨲလြင္ꨳ။ take into account, ဝူꨓ္ꨵပဳး။ take no account of, ꨡမ္ꨲဝꨯꨵꨓꨀ္းꨓဳ။ on one's own account, ပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းꨕ္ꨮ ပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းမꨓ္း။ accountable (adj)ꨡꨓ္မီးပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္း လူဝ္ꨲလꨯꨳ သပ္းလꨰင္း။ accountancy(n) လြင္ꨳယိပ္းသꨱꨓ္ꨳမꨯꨤ၊ တꨤင္းေမဳယိပ္းသꨱꨓ္ꨳ မꨯꨤ။ accountant(n)ꨕူꨳ/ꨀူꨓ္းယိပ္းသꨱꨓ္ꨳမꨯꨤ။


accountrements(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁြတ္ꨵထူိဝ္ꨲမꨰꨓ္းထ္ꨅ္]ꨁြင္တဳꨲꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းေသ တီꨳတီꨳ၊ ꨁူိင္ꨳꨁူဝ္းသုိꨀ္း။


accredit(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁရꨰတ္ꨵꨑိတ္ꨵထ္]သူင္ꨲꨕြင္းꨁꨱဝ္ꨀꨮဳꨲ၊ ယုမ္ꨲယမ္။ accredited(adj)ꨡꨓ္ꨡဝ္လုမ္းꨅꨯꨤးေသတꨤင္ꨲꨅꨓ္ꨵဝꨯꨵ၊ ꨡꨓ္ꨀူꨓ္း တင္းꨓမ္ယုမ္ꨲယမ္ဝꨯꨵ။


accretion(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁရꨰတ္ꨵသ်ိꨓ္ꨲ]လြင္ꨳꨬꨕꨳမဳးꨅြမ္းသꨕဳꨲဝ၊ လြင္ꨳꨟူမ္ꨳ ꨟြမ္းꨀꨓ္ေသ ꨬꨕꨳꨓမ္မဳး၊ ꨡꨓ္ꨬꨕꨳꨓမ္မဳး။


accrue(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁရူး]လူိဝ္မဳး၊ ꨓမ္မဳး၊ တူိဝ္းမဳး၊ ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳငုိꨓ္းမြꨀ္ꨲမဳး။


accumulate(vt,i)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁ်ဴးမ်ဴးလꨱꨀ္ꨵထ္]ꨓမ္မဳး၊ ꨬꨕꨳတူိꨓ္းမဳး၊ ပꨱꨓ္ ေꨀဳꨲပꨱꨓ္ꨀြင္မဳး။ accumulation(n)လြင္ꨳ꨷။ accumulative(adj)ꨡꨓ္ ပꨱꨓ္ေꨀဳꨲပꨱꨓ္ꨀြင္မဳး၊ ꨡꨓ္ꨬꨕꨳꨓမ္မဳး။ accumulator(n)ꨡုမ္/ꨡြမ္ သꨤတ္ꨳꨕꨯးꨘဳꨵမဳး ꨁြꨓ္ꨳꨀꨓ္ ဝꨯꨵ။


accurate(adj)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁ်ဴးလꨱတ္ꨵထ္]ꨡꨓ္မꨰꨓ္ꨳလီ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨕိတ္း၊ ꨡꨓ္ယူိင္းမꨰꨓ္ꨳ။ accuracy(n)လြင္ꨳ꨷။ accurately (adv)မꨰꨓ္ꨳလီꨓဳꨲ၊ ꨡမ္ꨲꨕိတ္းꨡမ္ꨲပူိင္ꨳ။


accursed/accurst(adj)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁူိတ္ꨵသꨰတ္ꨵꨑ္]ꨡꨓ္ေမဳပြင္ꨵေမဳလဳꨲ၊ ꨡꨓ္သူပ္းမꨯꨳ။


accuse(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁ်ဳတ္ꨵꨅ္]ꨬꨓးဝဳꨳမီးတꨤင္းꨕိတ္း၊ တꨤင္ꨲတꨤင္းꨕိတ္း။ the accused, ꨕူꨳမီးတꨤင္းꨕိတ္း၊ ꨕူꨳꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨟꨯꨤꨵ။ accusation(n) လြင္ꨳ꨷၊ ေꨁဳꨳꨬꨓတꨤင္းꨕိတ္း။ accuser(n)ꨕူꨳတꨤင္ꨲတꨤင္းꨕိတ္း။ accusing(adj)ꨡꨓ္ꨬꨓဝဳꨳ ပူိꨓ္ꨳမီး တꨤင္းꨕိတ္း။


accustom(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁတ္ꨵသတမ္း]ꨕုိꨀ္းꨟꨮ္ꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ/ပူိꨓ္ꨳ ယꨤမ္ꨳꨓ္ꨮး ေသလြင္ꨳလြင္ꨳ။ accustomed(adj) ꨡꨓ္ꨀꨯꨵယꨤမ္ꨳ ပꨱꨓ္/ꨉဳး၊ ꨡꨓ္မူိꨓ္ ꨀူꨳပြꨀ္ꨳ။


ace(n)[ꨡꨱꨀ္ꨵꨅ္]ꨓုိင္ꨳလြꨀ္း၊ ꨓုိင္ꨳꨟူး(ꨕꨯꨤꨵ)၊ ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨁꨰမ္ꨵ၊ ꨀမ္း ꨡꨓ္ꨕတ္ꨵꨁꨰမ္ꨵꨓဳꨲ(တိꨓ္းꨓိတ္ꨵ)၊ ꨕူꨳလꨰꨓ္ꨲꨕꨯꨤꨲေꨟဳꨳ ꨟူိဝ္းဝိꨓ္/ꨀဳးꨬꨁꨵ ꨀꨓ္။ within an ace of, ꨅမ္ေတ၊ ငဳေတ၊ ꨡꨤင္ꨳေတ။


acerbity(n)[ꨡသူိဝ္ꨲပီꨲထီꨲ]လြင္ꨳလꨤတ္ꨳꨅဳ/ꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳꨁတ္းꨟူꨁတ္းတဳ။


acetic(adj)[ꨡꨰꨀ္ꨵသိတ္ꨵထိတ္ꨵꨅ္]ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳꨓမ္ꨵသူမ္ꨳသူꨲ၊ ꨡꨓ္သူမ္ꨳ။


acetylene(n)[ꨡသꨰတ္ꨵထီꨲလိꨓ္း]ꨓမ္ꨵꨡꨯꨀဳꨲပꨯꨵꨀ္ ꨡꨓ္ꨡဝ္ꨅ္ꨮꨵမူိဝ္ꨳ ယူိဝ္ꨲလꨱꨀ္း/ꨀꨰတ္းေသꨡꨓ္ꨡꨓ္။


ache(n)[ꨡꨱꨀ္ꨵꨁ်္]လြင္ꨳꨁူပ္းꨁုိꨓ္ꨳ။ head ache, ꨟူဝ္ꨁုိꨓ္ꨳ။ tooth ache, ꨁꨱဝ္ꨳꨅꨱပ္း။ heart ache, လြင္ꨳꨅ္ꨮလꨱꨀ္ꨵေꨁဳးꨁူမ္။ (vt)ပꨱꨓ္ꨁူပ္းꨁုိꨓ္ꨳ၊ မုင္ꨳ မြင္း။ ache for, မုင္ꨳမြင္း။


achieve(vt)[ꨡꨁ်ိပ္ꨵ]ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳ၊ ထုိင္တီꨳထုိင္လꨰꨓ္။ achievable(adj) ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းယဝ္ꨵလꨯꨳ၊ ꨡꨓ္ထုိင္တီꨳထုိင္လꨰꨓ္။ achievement(n)လြင္ꨳ ꨷။ လြင္ꨳꨁုိပ္ꨳꨓဳꨳ၊ ယြꨓ္ꨵတꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮေသ လꨯꨳမဳး။


Achilles(n)[ꨡꨁ်ီးလိတ္ꨵꨅ္]the heel of Achilles, Achilles' heel, တီꨳ ယူမ္ꨳယြမ္း၊ တီꨳꨟꨰင္းလꨱꨀ္ꨵ။


acid(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵသိတ္ꨵꨑ္]ꨓမ္ꨵသူမ္ꨳ၊ ထꨤတ္ꨳသူမ္ꨳ။ (adj)ꨡꨓ္သူမ္ꨳꨟꨰင္း။ acid test, ꨡꨓ္ꨅꨤမ္းတူꨉ္း တꨤင္းꨁꨰမ္ꨵ၊ လြင္ꨳꨅꨤမ္းꨟꨮ္ꨳꨟူꨵလီ။ (vt)ꨟꨮ္ꨳ သူမ္ꨳမဳး။ acidity(n)တꨤင္းသူမ္ꨳ။ acidic/acidulated(adj)ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳ သူမ္ꨳ။ acidulous(adj)ꨡꨓ္သူမ္ꨳꨓဳꨲ၊ ꨡꨓ္ꨁꨰင္၊ ꨡꨓ္သꨱင္ꨁꨰင္။


ack-ack(n)[ꨡꨀ္ꨵꨁ္ꨡꨀ္ꨵꨁ္]ꨁူိင္ꨳယုိဝ္းꨟူိဝ္းဝိꨓ္။


acknowledge(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵေꨓဳးလိꨀ္ꨵတ္ꨀ္]ꨟပ္ꨵꨁꨤမ္ꨲꨡဝ္ လြင္ꨳဝဳꨳꨅုိဝ္ꨳꨅ္ꨮꨳ၊ ယုိꨓ္ꨟပ္ꨵꨡဝ္ လြင္ꨳဝဳꨳမꨤꨓ္ꨲမꨰꨓ္ꨳ၊ ပြင္ꨲꨁꨤဝ္ꨲꨬꨓ လြင္ꨳဝဳꨳလꨯꨳꨟပ္ꨵ၊ မြꨀ္ꨲ လꨤတ္ꨳꨬꨓ လြင္ꨳꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮ၊ မꨀ္းမꨓ္ꨳ၊ ယုမ္ꨵꨬꨓ/ငြꨀ္းꨟူဝ္ꨬꨓ လြင္ꨳဝဳꨳတြင္း မꨓ္း။ acknowledgement(n)လြင္ꨳ꨷၊ ꨕုိꨓ္လိꨀ္ꨳလြင္ꨳလꨯꨳꨟပ္ꨵꨡဝ္။


acme(n)[ꨡꨁမီꨲ]ꨅိꨀ္းꨅြမ္၊ ပꨯꨤ။


acne(n)[ꨡꨁꨓီꨲ]သိဝ္၊ မꨯꨤ၊ ꨟြꨯးꨀူဝ္ꨳꨀူိꨀ္ꨲ။


acolyte(n)[ꨡꨁလꨯꨵထ္]ꨕူꨳꨅြꨯꨳထꨰမ္မုꨓ္ꨅဝ္ꨳꨁရိတ္ꨵ ယꨤမ္းမီးပꨤင္ေသ လြင္ꨳလြင္ꨳ။


acorn(n)[ေꨡꨵꨁြꨓ္း]မꨤꨀ္ꨲမꨯꨵꨓိမ္၊ ꨟူꨉ္ꨲမꨯꨵꨓိမ္။


acoustic(adj)[ꨡꨁူးသတိꨀ္ꨵꨅ္]ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳသꨱင္။ acoustics(n) တꨤင္းေမဳလြင္ꨳသꨱင္၊ ꨟြင္ꨳထိင္းသꨱင္။


acquaint(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁꨱꨮꨓ္ꨵထ္]ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ/ပူိꨓ္ꨳꨟူꨵ/မုိတ္ꨳေသꨡꨓ္ ꨡꨓ္။ be acquainted with, ꨟူꨵꨅꨀ္း၊ မုိတ္ꨳ။ acquaintance(n)တꨤင္း ꨟူꨵꨡိတ္းꨡီꨳ၊ ေꨀဳꨵမုိတ္ꨳꨀုိဝ္း၊ တူင္ꨲဝူိင္း၊ လꨯꨳတꨤင္းꨟူꨵတူဝ္ထူပ္း။ acquaintanceship(n)တူင္ꨲဝူိင္းမုိတ္ꨳꨀုိဝ္း/တꨤင္းꨟူꨵ။


acquiesce(vi)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁုꨉ္းယꨰတ္ꨵꨅ္] ယူꨲယꨱꨓ္ယꨱꨓ္ေသလꨯꨳꨅ္ꨮ။ acquiescent(adj)ꨡꨓ္ယူꨲယꨱꨓ္ယꨱꨓ္ေသလꨯꨳꨅ္ꨮ၊ ꨡꨓ္ꨅြမ္းꨅ္ꨮ၊ ꨡꨓ္လꨯꨳꨅ္ꨮ လြင္ꨳဝဳꨳမꨰꨓ္ꨳ။


acquire(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁꨯꨮꨤးရ္]လꨯꨳမဳး(ယြꨓ္ꨵလြင္ꨳꨁတ္းꨅ္ꨮ/လꨰꨓ္ꨲ/ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ)၊ သုိဝ္ꨵ/လꨰꨀ္ꨳေသလꨯꨳမဳး။ acquirement(n) လြင္ꨳ꨷။ acquisition(n) လြင္ꨳလꨯꨳ၊ ꨁြင္ꨡꨓ္လꨯꨳ။ acquisitive(adj)ꨡꨓ္ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ၊ ꨡꨓ္ꨁ္ꨮꨳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္း။


acquit(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁုꨉ္ꨵထ္]ပꨓ္လြတ္ꨳတꨤင္းꨕိတ္း/ꨡပꨰတ္ꨳ၊ ပြꨯꨲလြတ္ꨳ ꨅြမ္းပꨀ္းပိူင္/မꨯꨤမီꨳ။ acquittal(n)လြင္ꨳ꨷၊ လြင္ꨳꨟꨱတ္းပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းယဝ္ꨵ တူဝ္ꨳ။


acre(n)[ေꨡꨲꨁူိဝ္ꨲ]ꨓုိင္ꨳေꨡꨲꨀ၊ (ꨡꨓ္ꨓဳꨳꨀꨮꨤင္ꨳမီး 4550 မီꨲထူိဝ္ꨲ)၊ ꨓဳꨳ လိꨓ္တဳꨲꨡဝ္ဝူဝ္းꨓုိင္ꨳသူိင္းထꨯ။ acreage(n)ꨓဳꨳꨀꨮꨤင္ꨳေꨡꨲꨁူိဝ္ꨲ။


acrid(adj)[ꨡꨤꨀ္ꨵꨁရိတ္ꨵꨑ္]ꨡꨓ္ꨡꨯꨤ/ꨡရသဳꨲမꨓ္းꨡမ္ꨲမꨰꨓ္ꨳꨅ္ꨮေသ ꨡိတ္း၊ ꨡꨓ္တꨤင္းꨟꨱတ္းတꨤင္းသꨤင္ꨳ/ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ꨡမ္ꨲထုꨀ္ꨲတဳ။


acrimony(n)[ꨡꨁရီးမူဝ္ꨲꨓီꨲ] လြင္ꨳလꨤတ္ꨳꨅဳ ꨡꨓ္ꨁတ္းꨟူ။ acrimonious(adj)ꨡꨓ္လꨤတ္ꨳꨁတ္းꨟူ၊ ꨡꨓ္ထြမ္ꨲယꨤပ္ꨲ။


acrobat(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁရူဝ္းပꨰတ္ꨵထ္]ꨬမꨳꨅꨤင္ꨳꨀဳꨳသူိဝ္းꨁတ္ꨵ(သꨀတ္ꨵ)။ acrobatic(adj)ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲတꨤင္းꨀဳꨳသူိဝ္းꨁတ္ꨵ။

acrobatics(n)လြꨀ္းတꨤင္း ꨀဳꨳ၊ တꨤင္းေမဳꨀဳꨳ။


acronym(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁꨓိမ္း]ꨅုိဝ္ꨳသꨱင္ ꨡꨓ္တꨰမ္ꨳတူဝ္ပြတ္း(မူိꨓ္ꨓင္ꨲ BBC)။


across(prep)[ꨡꨁရြတ္ꨵꨅ္]လုꨀ္ꨵꨕꨯꨤꨲꨓုိင္ꨳေတဳꨲꨕꨯꨤꨲꨓုိင္ꨳ၊ တꨤင္ꨲꨕꨤꨀ္ꨲ၊ ꨁꨯꨮꨤꨲꨁဳေပ။ (adv)လတ္းꨀꨮဳꨲ၊ ꨁꨤမ္ꨳꨀꨮဳꨲ။


acrostic(n)[ꨡꨁရြတ္ꨵꨅထိꨀ္ꨵꨅ္]တူဝ္လိꨀ္ꨳတꨰမ္ꨳတဳꨵ/တꨀ္ꨵꨀꨓ္။


act(vt,i)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁꨱထ္]ꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳ၊ ꨁုိင္ပြင္၊ ꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳꨅြမ္းꨓင္ꨲလူဝ္ꨲ/ꨁ္ꨮꨳ ပꨱꨓ္၊ ꨟꨱတ္းꨀꨰင္ꨳ/ꨀꨱင္ꨳ၊ ꨬမးတꨤင္းꨟꨱတ္းတꨤင္းသꨤင္ꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ၊ ꨁဝ္ꨳတူင္ꨵꨓုိင္ ꨓ္ꨮးငဝ္း/ꨅူိင္း။ act as, ꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳꨅြမ္းပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းမီး။ act(up) on, မီး ꨕြꨓ္းလီ။ (n)လြင္ꨳꨟꨱတ္းလြင္ꨳသꨤင္ꨳ၊ လြꨀ္းꨅူိင္း၊ မꨯꨤမီꨳ၊ လြင္ꨳꨟꨱတ္းꨀꨰင္ꨳ။ acting(adj)ꨡꨓ္ꨡဝ္ပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းꨅူဝ္ꨳꨀꨰပ္ꨵ။ (n)လြင္ꨳꨁဝ္ꨳတူူင္ꨵꨓုိင္ꨓ္ꨮး ꨅူိင္း/ငဝ္း။


action(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵသ်ိꨓ္း]လြင္ꨳတူင္ꨵꨓုိင္၊ လြင္ꨳꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳ၊ လြင္ꨳမီးꨕြꨓ္း လီ၊ လြင္ꨳꨬꨟꨵꨟꨤမ္ꨳ၊ ပꨤင္တုိꨀ္းꨀꨓ္၊ လြင္ꨳပꨱꨓ္ꨡꨓ္လီꨅ္ꨮသꨓ္ꨲ။ action bring on, လြင္ꨳꨡဝ္ပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္း။


activate(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵထီးဝꨱတ္ꨵထ္]ꨟꨮ္ꨳတူင္ꨵꨓုိင္၊ ꨟꨮ္ꨳတုိꨓ္ꨲတꨱꨓ္ꨳ၊ ꨟꨮ္ꨳလꨰတ္း သꨰဝ္း။ activation(n)လြင္ꨳ꨷။


active(adj)[ꨡꨰꨀ္ꨵထိပ္ꨵ]ꨡꨓ္တုိꨓ္ꨲတꨱꨓ္ꨳ၊ ꨡꨓ္လꨰတ္းသꨰဝ္း၊ ꨡꨓ္ꨀꨯꨵ တူင္ꨵꨀꨯꨵꨓုိင္၊ ꨡꨓ္ထုိင္တီꨳထုိင္လꨰꨓ္။ actively(adv)တူင္ꨵတူင္ꨵꨓုိင္ ꨓုိင္၊ လꨰတ္းလꨰတ္းသꨰဝ္းသꨰဝ္း၊ ꨀꨯꨵ။ activity(n)လြင္ꨳ꨷။ activist(n)ေꨀဳꨵ ꨀꨯꨵတူင္ꨵꨓုိင္ꨓ္ꨮးꨀꨤꨓ္မူိင္း။


actor(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵထူိဝ္ꨲ]ꨅꨯꨤးꨅူိင္း။ actress(n)[꨷ရꨰတ္ꨅ္]ꨓꨤင္းꨅူိင္း။


actual(adj)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁ်ဴးယူဝ္ꨲလ္]ꨡꨓ္ꨅ္ꨮꨳꨬတꨵ၊ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ꨬတꨵ၊ ꨡꨓ္မီး ꨬတꨵ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨡꨓ္ထꨤင္ꨲꨡဝ္။ actuality(n)လြင္ꨳ꨷။ actually (adv)ꨅ္ꨮꨳꨬတꨵ၊ ပꨱꨓ္ꨬတꨵ၊ မီးꨬတꨵ။


actuary(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁ်ဴးယꨰဝ္းလီး]ꨕူꨳလူင္ꨵပꨯꨤးꨓပ္ꨵ၊ ꨕူꨳꨓပ္ꨵငုိꨓ္း ꨀꨱဝ္ꨳ လူꨉ္ꨳလြင္ꨳꨕꨯးမꨯꨳ၊ လြင္ꨳတꨯꨤ/ပꨱꨓ္ေသလြင္ꨳလြင္ꨳ။ actuarial(adj)ꨡꨓ္ ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ လြင္ꨳꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ။


actuate(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁ်ဴးယꨱꨀ္ꨵထ္]တုိꨀ္းသူꨓ္း၊ ꨬသꨲသူꨓ္း၊ ꨟꨮ္ꨳꨅꨤꨀ္ꨳꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္။


actuity(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁ်ဳတ္ꨵယိတ္ꨵထီး]လြင္ꨳလꨰတ္းဝꨯး၊ လြင္ꨳꨕ္ꨮးꨕꨯꨤ။


acumen(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁ်ဴးမꨰꨓ္း]လြင္ꨳပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵꨕ္ꨮးꨕꨯꨤလꨰတ္းသꨰဝ္း။ business acumen, ꨕူꨳလꨰတ္းꨀꨤꨓ္မꨤꨀ္ꨳမီး။


acupuncture(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁ်ဴးꨕင္းꨁ်ိဴဝ္ꨲ](လꨯꨤးေꨁꨲ)တꨤင္းေမဳပꨀ္းꨁꨱမ္ေသယဳ၊ လြꨀ္းလꨯꨤးပꨀ္းꨁꨱမ္။


acute(adj)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨁ်ဳတ္ꨵထ္]ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ꨟꨰင္း/ꨅꨱပ္းꨟꨰင္း၊ ꨡꨓ္ꨉꨤꨓ္ꨲလီ၊ ꨡꨓ္ꨡြꨀ္းေꨡဳဝꨯး၊ ꨡꨓ္ꨟူ/တဳလီ။

acutely(adv)ပꨱꨓ္ꨟꨰင္းꨓဳꨲ၊ ꨅꨱပ္း ꨟꨰင္းꨓဳꨲ၊ ꨡြꨀ္းေꨡဳဝꨯးꨓဳꨲ၊ ꨟူ/တဳလီꨓဳꨲ။ acuty(n)လြင္ꨳ꨷။

 

ad(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨑ္]ပုိꨓ္ꨁꨤဝ္ꨲ၊ (တူဝ္ပြတ္းadvertisement)။


AD[ေꨡꨲꨑီꨲ](abbr)Anno Domini of the Christian era. ဝꨯꨤးေသ ꨅဝ္ꨳꨁရိတ္ꨵ ေပဳꨲမဳး။


Adam(n)[ꨡꨑမ္ꨲ]ꨡꨓ္မဳးꨓ္ꨮးꨕိုꨓ္ꨁရိတ္ꨵꨁဝ္ဝဳꨳ ꨀူꨓ္းꨅꨯꨤးေꨀဳꨵမဳး ꨡြꨓ္တꨤင္းပူိꨓ္ꨳ။ the old Adam, တꨤင္းယꨤမ္ꨳꨡမ္ꨲလီ ꨡꨓ္ꨀꨯꨵမီးꨅြမ္း ꨀူꨓ္းꨟဝ္း။


adagio(n, adj, adv)[ꨡꨰတ္ꨵꨑꨰꨀ္ꨵꨀ်ီꨲယူဝ္ꨲ]ꨀꨮꨤမ္းတြꨓ္ꨳꨡꨓ္လꨯꨳꨟြင္ꨵလြꨯးလြꨯး။


adage(n)[ꨡဳးတိꨀ္ꨵ]ꨀꨮꨤမ္းမူိဝ္ꨳꨀြꨓ္ꨲ၊ ꨀꨮꨤမ္းꨕူꨳမီးတꨤင္းꨟူꨵꨁဝ္ဝဳꨳဝꨯꨵ။


adamant(adj)[ꨡꨰတ္ꨵꨑမꨰꨓ္ꨵထ္]ꨡꨓ္ꨀꨰꨓ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨁꨰင္၊ ꨡꨓ္ꨟူဝ္ꨁꨰင္၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲေမဳယြမ္း။ adamantine(adj) ꨡꨓ္ꨟူဝ္ꨁꨰင္၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲေမဳ ယြမ္း။


adapt(vt)[ꨡꨑꨰပ္ꨵꨕ္ထ္]ꨬမးꨟꨮ္ꨳသꨤင္ꨲထုꨀ္ꨲ/ꨟꨮ္ꨳထုꨀ္ꨲမꨰꨓ္ꨳ၊ ꨬမးꨟꨮ္ꨳꨁဝ္ꨳ ꨡြꨀ္ꨲပူိꨓ္ꨳလꨯꨳ။ adaptable(adj)ꨡꨓ္ꨁုိꨓ္းꨬမးလꨯꨳ၊ ꨡꨓ္ꨟꨮ္ꨳသꨤင္ꨲေတဳꨲ လꨯꨳ။ adaptation(n) လြင္ꨳ꨷။ adaptability(n)လြင္ꨳမူꨓ္ꨵꨬမးလꨯꨳ၊ လြင္ꨳ ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳထုꨀ္ꨲမꨰꨓ္ꨳ တင္းတီꨳမ္ꨮꨲ/ သꨯꨤငꨯꨤမ္ꨮꨲ။ adapter/adaptor(n)ꨕူꨳေမဳ ပိꨓ္ꨲꨅူိင္း ꨟꨮ္ꨳမꨰꨓ္ꨳꨅြမ္းသꨕဳꨲဝ၊ ꨁူိင္ꨳထိင္းꨕꨯးꨘဳꨵ။


add(vt,i)[ꨡꨤတ္ꨵꨑ္]သ္ꨮꨲထꨰင္ꨳ၊ သြꨓ္ꨵထꨰင္ꨳ၊ ထꨤပ္ꨳထꨰင္ꨳ၊ ဝဳꨳထꨰင္ꨳ၊ သမ္ꨵ ထꨰင္ꨳ၊ ေလဳးထꨰင္ꨳ၊ (ပꨯꨤးꨓပ္ꨵ)လꨯꨳမဳးေꨁဳꨳတြပ္ꨲ/ ꨟဳေꨁဳꨳတြပ္ꨲ။ adding machine(n)ꨅꨤꨀ္ꨳꨓပ္ꨵပꨯꨤးꨓပ္ꨵ။


addendum(n)[ꨡူိတ္ꨵတꨰတ္းꨑမ္ꨲ]ေꨁဳꨳထꨰမ္၊ ေꨁဳꨳꨅိမ္။


adder(n)[ꨡꨤတ္ꨵꨑိူဝ္ꨲ]ငူးꨟဝ္ꨲမꨱဝ္းꨓုိင္ꨳ။


addict(vt)[ꨡꨰတ္ꨵꨑိꨀ္ꨵꨁꨱထ္]addicted to, ꨅပ္းယဳꨳ/လဝ္ꨳ၊ ꨅပ္းꨟိꨓ္ꨵ/ ယိꨓ္ꨵ၊ ꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮေသလြင္ꨳလြင္ꨳꨡꨓ္လꨯꨳꨟꨱတ္းꨁꨤဝ္း ယꨤဝ္း။ addiction(n) လြင္ꨳ꨷။ addictive(adj)ꨡꨓ္ꨟꨮ္ꨳꨅပ္း/ꨅြꨯꨳ။


addition(n)[ꨡꨰတ္ꨵꨑိတ္ꨵသ်ိꨓ္ꨲ]လြင္ꨳေလဳးသ္ꨮꨲထꨰင္ꨳ၊ လြင္ꨳထꨰမ္သ္ꨮꨲ ထꨰင္ꨳ။ in addition to, လူိဝ္ေသꨓꨓ္ꨵထꨰင္ꨳ။ additional(adj)ꨡꨓ္ ထꨰမ္သ္ꨮꨲထꨰင္ꨳ၊ ꨡꨓ္ꨕူိမ္ꨵသ္ꨮꨲထꨰင္ꨳ၊ ꨡꨓ္ေလဳးသ္ꨮꨲထꨰင္ꨳ။


additive(n)[ꨡꨰတ္ꨵꨑိတ္ꨵထိပ္ꨵ]ꨁြင္ꨡꨓ္ထꨰမ္သ္ꨮꨲထꨰင္ꨳ။ food additive ꨁိူင္ꨳေလဳးတꨤင္းꨀိꨓ္ ꨟꨮ္ꨳဝꨤꨓ္မဳး။


addle(vt)[ꨡꨰတ္ꨵꨑူဝ္းလ္]ꨡြꨀ္းေꨡဳယုင္ꨳ/သုꨀ္ꨵသꨀ္ꨵ၊ ꨁꨯꨲꨟꨤင္ꨵ။ addle eggs, ꨁꨯꨲꨟꨤင္ꨵ/ꨓဝ္ꨳ။


address(vt)[ꨡꨰတ္ꨵꨑရꨰတ္ꨵꨅ္]သ္ꨮꨲꨟꨱင္းလိꨀ္ꨳ၊ တꨰမ္ꨳꨟꨱင္းလိꨀ္ꨳ၊ ယူိင္းေသ သူင္ꨲ/လꨤတ္ꨳ၊ ပူင္/လꨤတ္ꨳေꨁဳꨳꨀꨮꨤမ္း။ address oneself to, ꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮေသ ꨟꨱတ္း။ (n)ꨟꨱင္းလိꨀ္ꨳ၊ ေꨁဳꨳꨀꨮꨤမ္းလꨤတ္ꨳ၊ လꨯꨤးꨟꨱတ္းလꨯꨤးသꨤင္ꨳ/လꨤတ္ꨳꨅဳ။ pay one's address to, ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳလꨯꨳꨓဳꨳ။ addressee(n)ꨅဝ္ꨳꨟꨱင္းလိꨀ္ꨳ ။


adduce(vt)[ꨡꨰတ္ꨵꨀ်ဳတ္ꨵꨅ္]ꨬꨓတင္းꨕုိꨓ္ꨡိင္၊ ꨬꨓꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ꨕုိꨓ္ꨡိင္ ။


adenoids(n)[ꨡꨤတ္ꨵတꨰꨓ္ꨲꨓြꨯꨵတ္ꨅ္]လိꨓ္ꨵꨀꨯꨲ။ adenoida(adj)ꨡꨓ္ ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ(တꨤင္းပꨱꨓ္)လိꨓ္ꨵꨀꨯꨲ။


adept(n)[ꨡꨑꨰပ္ꨵꨕ္ထ္]ꨕူꨳလꨰꨓ္ꨲ၊ ꨕူꨳလူင္ꨵ။ (adj)ꨡꨓ္လꨰꨓ္ꨲ၊ ꨡꨓ္လူင္ꨵ။


adequate(adj)[ꨡꨤတ္ꨵꨑီꨲꨁူꨉ္ꨵတ္]ꨡꨓ္ꨀုမ္ꨲထူꨓ္ꨳ၊ ꨡꨓ္ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵ တꨱမ္ထူꨓ္ꨳ။ adequately(adv)ꨀုမ္ꨲꨀုမ္ꨲထူꨓ္ꨳထူꨓ္ꨳ။ adequacy(n) လြင္ꨳ꨷။


adhere(vi)[ꨡꨰတ္ꨵꨟီးယဳး]တိတ္း၊ ꨅပ္း၊ မီးသတ္ꨵꨅဳꨲ၊ ꨡမ္ꨲလꨰꨀ္ꨳလꨯꨤꨳ ꨁꨯꨤꨵꨁုိꨓ္း၊ ꨀမ္ꨵထꨰမ္ꨬတꨵꨬတꨵဝဳꨳဝဳꨳ။ adherence(n) လြင္ꨳ꨷။ adhesion (n)လြင္ꨳ꨷။ adhesive(adj)ꨡꨓ္ꨅꨤင္ꨳတိတ္းꨅပ္း၊ ꨡꨓ္ꨅ္ꨮတိတ္းꨟြꨯး။ (n)ယꨤင္။


ad hoc(adj)[ꨡꨤတ္ꨵꨟြꨀ္ꨵꨁ္](ပꨤင္ꨀုမ္)ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းမူိဝ္ꨳလူဝ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္မဳး ယꨤမ္းလူဝ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨀုိင္ꨵꨀင္ꨵ ꨟꨱတ္းꨡꨓ္လမ္ꨲလြင္ꨳ/ ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨀ္ꨵ။ an ad hoc committee meeting, ပꨤင္ꨀုမ္မူꨲꨅုမ္း ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းꨁိုꨀ္ꨵꨁꨀ္ꨵ။


adieu(int)[ꨡꨰတ္ꨵတ်ဴး]သူင္ꨲသင္ꨲေꨁဳꨳꨀꨮꨤမ္းမြꨓ္းမြꨓ္း။


ad infinitum(adv)[ꨡတ္ꨵꨑိꨓ္ꨲꨘꨓꨯꨵတ္ꨵထမ္ꨲ]ꨡမ္ꨲမီးတီꨳသုတ္း/တီꨳ မꨀ္းꨁꨤꨓ္း၊ တဳꨲေသꨲ။


ad interim(adv)[ꨡꨰတ္ꨵꨡိꨓ္ꨲထူိဝ္ꨲရိမ္ꨲ]ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨓꨓ္ꨵ၊ ꨕြင္းယꨤမ္း ꨓꨓ္ꨵ၊ ယꨤမ္းꨓꨓ္။


adipose(adj)[ꨡꨰတ္ꨵꨑီꨲꨕူတ္ꨵꨅ္](သတ္း)ꨡꨓ္မꨓ္းꨓမ္၊ ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲ မꨓ္းသတ္း။


adjacent(adj)[ꨡꨰတ္ꨵေꨀ်းသိꨓ္ꨵထ္]ꨡꨓ္ꨅပ္းꨀꨓ္၊ ꨡꨓ္ꨡူိမ္ꨳ၊ ꨡꨓ္ ꨁꨤင္း၊ ꨡꨓ္ꨁꨰပ္ꨲ။


adjective(n)[ꨡꨰတ္ꨵꨀ်ꨰꨀ္ꨵထိပ္ꨵ]တꨤင္ꨅုိဝ္ꨳ/ꨓဳꨲမဝိေသသꨓ။ adjectival(adj)ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ/မူိꨓ္ꨓင္ꨲတꨤင္ꨅုိဝ္ꨳ/ꨓဳꨲမဝိေသသꨓ။


adjoin(vt)[ꨡူိဝ္ꨲꨀြၽꨯးင္]ꨡူိမ္ꨳ၊ ꨁꨰပ္ꨲ၊ ꨅပ္း။ adjoining(adj)ꨡꨓ္ꨡူိမ္ꨳ ꨁꨰပ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨅပ္း။


adjourn(vt,i)[ꨡူိဝ္ꨲꨀ်ꨤꨓ္ꨲ]ꨁꨯꨤꨵဝꨓ္း/ꨟူꨓ္ဝꨓ္းပꨤင္ꨀုမ္၊ ꨟꨮ္ꨳꨀူꨓ္းꨕꨤတ္ꨲ ꨀꨓ္၊ ꨁꨯꨤꨵတီꨳယူꨲ၊ ꨁꨯꨤꨵꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳ။ adjournment(n) လြင္ꨳ꨷။


adjudge(vt)[ꨡꨰတ္ꨵꨀ်ꨀ္ꨵတ္ꨀ္]တꨰပ္းတတ္း၊ တတ္းသိꨓ္၊ တြꨓ္ꨳသူး။


adjudicate(vt,i)[ꨡိူတ္ꨵꨀ်ဴးꨑီꨲꨁꨱတ္ꨵထ္]တꨰပ္းတတ္း၊ တတ္းသိꨓ္၊ ꨓင္ꨳလုမ္း။ adjudication(n)လြင္ꨳ꨷။


adjunct(n)[ꨡꨤတ္ꨵꨀ်ꨤင္ꨲꨁ္ထ္]ꨡꨓ္ꨕꨤꨀ္ꨳꨡꨓ္ꨟြမ္း၊ ꨁြင္ꨡꨓ္ꨀိုꨀ္းꨀꨓ္/ ꨅပ္းꨀꨓ္၊ ေꨁဳꨳသုိပ္ꨲသပ္းလꨰင္း။


adjure(vt)[ꨡူိတ္ꨵꨀ်ဳးဝဳꨲ](ေသပူိင္ပူိင္)တုꨀ္းယြꨓ္းꨬတꨵꨬတꨵဝဳꨳဝဳꨳ၊ ꨀိꨓ္ꨲ ꨀꨓ္ေသ ꨟꨮ္ꨳလꨤတ္ꨳꨡꨓ္မꨤꨓ္ꨲမꨰꨓ္ꨳ။ adjuration(n) လြင္ꨳ꨷။


adjust(vt)[ꨡူိတ္ꨵꨀ်တ္ꨵꨅ္ထ္] (ꨁူဝ္းꨁြင္)ꨬမးꨟꨮ္ꨳသꨤင္ꨲေတဳꨲ/ꨁပ္ꨵꨟꨮ္ꨳꨁဝ္ꨳ ꨀꨓ္၊ ꨬမးလꨯꨤးယူꨲပူိင္ꨀိꨓ္/ပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵ ꨟꨮ္ꨳꨁꨰမ္ꨵလꨰပ္ꨳ။ adjustable(adj) ꨡꨓ္ ꨬမးꨟꨮ္ꨳသꨤင္ꨲေတဳꨲလꨯꨳ။ adjustment(n)လြင္ꨳ꨷။ adjuster(n)ꨕူꨳꨬမး ꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ ꨡꨓ္လူဝ္ꨲသꨯꨤꨳ၊ ꨁူိင္ꨳꨬမးပꨓ္ ꨟꨮ္ꨳသꨤင္ꨲေတဳꨲ။


adjutant(n)[ꨡတ္ꨵꨀ်ဳတ္ꨵထꨰꨓ္ꨵထ္]ꨕူꨳမꨯꨤလုမ္းꨀꨤꨓ္သုိꨀ္း။


ad lib(v,n,adj)[ꨡꨰတ္ꨵလိပ္ꨵ]လꨤတ္ꨳ/ꨟꨱတ္းေသပိူင္ပိူင္ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳ ꨟꨤင္ꨳꨟꨰꨓ္း။


ablibitum(adv)[ꨡꨰတ္ꨵလိပ္ꨵပီꨲထမ္ꨲ]လြတ္ꨳလြတ္ꨳလꨰဝ္းလꨰဝ္း၊ ꨡမ္ꨲမီး ꨡꨓ္ꨁြင္ꨵꨡꨓ္ꨁမ္။


adman(n)[ꨡꨰတ္ꨵမꨰꨓ္း]ꨕူꨳꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ပုိꨓ္ꨁꨤဝ္ꨲ။


admanum(adj)[ꨡꨰတ္ꨵမꨰꨓ္းꨓမ္ꨲ]ꨡꨓ္မီးယꨤမ္းလꨱဝ္/ꨡꨓ္တူဝ္ꨳတꨓ္းဝꨯꨵ။


administer(vt)[ꨡꨰတ္ꨵမိꨓိတ္ꨵꨅတူိဝ္ꨲ]ꨡုပ္ꨵပူိင္ꨲ၊ ꨅတ္းꨀꨤꨓ္၊ ꨅꨰꨀ္ꨲ ꨀꨤꨓ္၊ ꨁပ္းꨁုိင္၊ တတ္းသိꨓ္၊ ꨅြꨯꨳထꨰမ္၊ လꨱင္ꨵယဳꨳယဳ။ administration(n) လြင္ꨳꨕြမ္းငမ္း/ꨡုပ္ꨵပူိင္ꨲ၊ ꨅုမ္းလူင္ပြင္ꨅုိင္ꨳ၊ လြင္ꨳ꨷။ administrative(adj)ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ လြင္ꨳꨅတ္းꨀꨤꨓ္/ꨅꨰꨀ္ꨲꨀꨤꨓ္။ administrator(n) ꨕူꨳꨅတ္းꨀꨤꨓ္/ꨅꨰꨀ္ꨲꨀꨤꨓ္။


admirable(adj)[ꨡꨰတ္ꨵမူိဝ္ꨲေရးပူဝ္းလ္]ꨡꨓ္လီယြင္ꨳေယဳး၊ ꨡꨓ္လီ ꨓပ္ꨵယမ္။ admirably(adv)လီယြင္ꨳေယဳးꨓဳꨲ၊ လီꨓပ္ꨵယမ္ꨓဳꨲ။


admiral(n)[ꨡꨰတ္ꨵမူိဝ္ꨲရူဝ္ꨲလ္]ꨅဝ္ꨳသုိꨀ္းလူင္တပ္ꨵꨓမ္ꨵ။ admiralty(n) ꨅုမ္းတပ္ꨵꨓမ္ꨵ။


admire(vt)[ꨡꨰတ္ꨵမꨯးရ္]ယြင္ꨳေယဳး၊ ယြင္ꨳꨡꨤမ္း၊ ထꨤင္ꨲယ္ꨮꨲ၊ လꨯꨳꨅ္ꨮ။ admirer(n)ꨕူꨳယြင္ꨳေယဳး/ယြင္ꨳꨡꨤမ္း။ admiring (adj)ꨡꨓ္ယြင္ꨳꨡꨤမ္း ၊ ꨡꨓ္လီထꨤင္ꨲယ္ꨮꨲ။ admiringly(adv)လီယြင္ꨳꨡꨤမ္းꨓဳꨲ၊ လꨯꨳꨅ္ꨮꨓဳꨲ။ admiration(n) လြင္ꨳ꨷။


admit(vt,i)[ꨡꨰတ္ꨵမိတ္ꨵထ္]ပꨓ္ꨁꨮꨤင္းꨁဝ္ꨳꨅုမ္း/ꨟြင္ꨳꨀꨤꨓ္၊ ꨟပ္ꨵꨁꨤမ္ꨲတꨤင္း ꨕိတ္း၊ သူင္ꨲပꨓ္ꨟူင္းယဳ/ꨟူင္းꨟꨱꨓ္း။ admissible (adj)ꨡꨓ္ꨁꨮꨤင္းပꨓ္လꨯꨳ ၊ ꨡꨓ္ꨟပ္ꨵꨁꨤမ္ꨲလꨯꨳ။ admissibility(n)လြင္ꨳ꨷။ admission(n)လြင္ꨳ꨷။ admittance(n) သုꨓ္ꨲꨁဝ္ꨳတꨤင္းꨓ္ꨮး၊ လြင္ꨳတူင္ꨵꨓုိင္ တဳꨲꨁဝ္ꨳတꨤင္းꨓ္ꨮး/ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္း။ admittedly(adv)ꨅြမ္းꨓင္ꨲꨟပ္ꨵꨁꨤမ္ꨲ။


admix(vt,i)[ꨡꨰတ္ꨵမိꨀ္ꨵꨅ္]ꨁူꨓ္းꨁဝ္း၊ ေလဳးꨬလး။ admixture(n)လြင္ꨳ ꨷၊ ꨡꨓ္ေလဳးꨬလးဝꨯꨵ။


admonish(vt)[ꨡꨰတ္ꨵမူဝ္ꨲꨓိတ္ꨵသ်္]ပꨓ္သတိ၊ ပꨓ္ꨘꨤင္ꨵ၊ သင္ꨲသြꨓ္။ admonition(n)ေꨁဳꨳပꨓ္သတိ၊ ေꨁဳꨳပꨓ္ ꨘꨤင္ꨵ၊ ေꨁဳꨳသင္ꨲသြꨓ္။ admonitory(adj)ꨡꨓ္ပဳးေꨁဳꨳသင္ꨲသြꨓ္၊ ꨡꨓ္သင္ꨲသြꨓ္။


ad nauseam(adv)[ꨡꨰတ္ꨵေꨓဳꨲသီꨲယမ္ꨲ]ꨟꨮ္ꨳေပဳးမူိဝ္ꨲꨅꨤꨓ္ꨳ၊ ꨟꨮ္ꨳေပဳး ꨡိမ္ꨲ။


ado(n)[ꨡꨑူး]ꨡမ္ꨲꨅုိꨀ္း၊ ꨟꨱတ္းꨀမ္းလꨱဝ္။


adolescent(n,adj)[ꨡꨑူဝ္းလꨰတ္သꨰꨓ္ꨵထ္]မꨤဝ္ꨲသꨤဝ္/ꨡꨓ္ပꨤꨓ္ထိုင္။ adolescence(n)လြင္ꨳပꨤꨓ္ထုိင္။


adopt(vt)[ꨡꨑြပ္ꨵꨕ္ထ္]ꨀꨱပ္းလꨱင္ꨵ၊ တိုဝ္းꨀမ္ꨟꨱတ္းꨅြမ္း၊ လူိꨀ္ꨳꨅုိဝ္ꨳမ္ꨮꨲ၊ တီꨳယူꨲ/မူိင္းမ္ꨮꨲ၊ ꨟပ္ꨵꨡဝ္တꨤင္းꨁꨯꨳꨅ္ꨮပူိꨓ္ꨳ၊ လꨰꨀ္ꨳလꨯꨤꨳတꨤင္းꨟꨱတ္း/လꨤတ္ꨳ၊ ꨟပ္ꨵꨀူꨓ္းလူင္မ္ꨮꨲ/ꨕူꨳတꨤင္တူဝ္။ adoption(n)လြင္ꨳ꨷။ adoptive(adj) ꨡꨓ္ꨀꨱပ္းလꨱင္ꨵဝꨯꨵ။


adore(vt)[ꨡꨑူဝ္း]ꨟꨀ္ꨵေသေꨀဳꨵေꨀဳꨵ၊ ꨀꨱꨀ္ꨳꨁူဝ္းꨁြင္ေသꨡꨓ္ꨡꨓ္။ adorable(adj)ꨡꨓ္ꨟꨀ္ꨵမꨰꨓ္ꨳေသေꨀဳꨵေꨀဳꨵ၊ ꨡꨓ္ꨀꨱꨀ္ꨳ ꨁူဝ္းꨁြင္ေသꨡꨓ္ ꨡꨓ္။ adoration(n)လြင္ꨳ꨷။ adorer(n)ꨕူꨳꨟꨀ္ꨵေသေꨀဳꨵေꨀဳꨵ/ꨀꨱꨀ္ꨳေသ ꨡꨓ္ꨡꨓ္။ adoring(adj) ꨡꨓ္ꨬꨓꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ꨟꨀ္ꨵꨟြမ္/ꨀꨱꨀ္ꨳ။ adoring looks, တူꨉ္းပဳးꨟꨀ္ꨵ။


adorn(vt)[ꨡတူꨓ္ꨵ]ꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳ၊ ꨟꨱတ္းꨟꨤင္ꨳꨟꨱတ္းꨕꨤင္။ adornment(n) လြင္ꨳ꨷။


adrift(adv,pred adj)[ꨡꨑရိပ္ꨵထ္]လြင္ꨳꨅြမ္းꨓမ္ꨵ၊ ဝူꨓ္ꨵဝꨤꨓ္ꨵ/ꨡမ္ꨲ မီးယူိင္းꨡꨤꨓ္း။ turn adrift, ေꨟဳꨳꨡြꨀ္ꨲꨟူိꨓ္း/ꨀꨤꨓ္။


adroit(adj)[ꨡꨑရꨯြꨵထ္]ꨡꨓ္လꨰတ္းသꨰဝ္း/ꨡꨓ္လꨰꨓ္ꨲလြင္ꨳꨁဝ္ꨳꨡြꨀ္ꨲ ꨀူꨓ္း။ adroitly(adv)လꨰတ္းလꨰတ္းသꨰဝ္းသꨰဝ္း၊ လꨰꨓ္ꨲꨓဳꨲ။ adroitness (n)လြင္ꨳ꨷။


adulation(n)[ꨡꨀ်ဴးေလးသ်ိꨓ္း]လြင္ꨳယြင္ꨳꨡꨤမ္း၊ လြင္ꨳပꨓ္တꨤင္းꨓပ္ꨵ ယမ္။


adult(adj,n)[ꨡဳးꨑြပ္ꨵထ္]ꨕူꨳပꨱꨓ္မꨤဝ္ꨲ/သꨤဝ္၊ သတ္းတူဝ္ꨡꨓ္ယ္ꨮꨲေပဳး ꨅ္ꨮꨵ။ adulthood(n)ပꨤꨓ္မꨤဝ္ꨲ/သꨤဝ္။


adulterate(vt)[ꨡꨑဳးထူိဝ္ꨲရꨱတ္ꨵထ္](တꨤင္းꨀိꨓ္)ꨡဝ္ေလဳးꨀꨓ္တင္း ꨡꨓ္ꨉꨤမ္ꨵေသꨀိꨓ္။ adulterant(n)ꨁြင္ꨡဝ္ေလဳး ꨟꨮ္ꨳꨓမ္ꨵဝꨤꨓ္မꨓ္း ယြမ္းမဳး။ adulteration(n)လြင္ꨳ꨷။


adultery(n)[ꨡတြတ္ꨵထိူဝ္ꨲရီꨲ]လြင္ꨳလꨱꨓ္ꨳꨕူဝ္/ေမးပူိꨓ္ꨳ။ adulterer (n)ꨕူꨳꨀဝ္းေမးပိူꨓ္ꨳ။ adulterness(n)ꨓꨤင္းယိင္းလꨱꨓ္ꨳꨕူဝ္ꨓꨯြꨵ။


adumbrate(vt)[ꨡꨑမ္းပရꨱတ္ꨵထ္]တꨰမ္ꨳ/လꨤတ္ꨳꨬꨓသꨯꨤငꨯꨤꨕꨤတ္ꨳ ꨕိတ္ꨳ။


advance(vt,i)[ꨡꨰတ္ꨵဝꨤꨓ္ꨵꨅ္]ꨁုိꨓ္ꨳတꨤင္းꨓဳꨳ၊ ꨬꨕꨳꨓမ္မဳး၊ တူိဝ္း တြꨓ္းမဳး၊ ꨀꨮဳꨲထꨰင္ꨳတꨤင္းꨓဳꨳ၊ ꨀဳꨳꨁꨓ္ꨁုိꨓ္ꨳမဳး၊ ပꨓ္ဝꨯꨵထဳꨳ၊ ပꨓ္လူင္ꨳꨓဳꨳ၊ ꨁꨯꨤꨵꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ꨟꨮ္ꨳꨅဝ္ꨵေသꨓꨓ္ꨵ။ (n)လြင္ꨳ꨷၊ ငုိꨓ္းပꨓ္လူင္ꨳꨓဳꨳ၊ လြင္ꨳ ꨁတ္းꨅ္ꨮတိတ္းေတဳꨲ ꨡူꨉ္းေꨀဳꨵ/ေꨀဳꨵꨟꨀ္ꨵ။ advance booking, မ္ꨮသုိဝ္ꨵ လူင္ꨳꨓဳꨳ၊ သ္ꨮꨲသꨱꨓ္ꨳမꨯꨤလူင္ꨳꨓဳꨳ။ advanced(adj)ꨡꨓ္ꨁုိꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ၊ ꨡꨓ္ မီးတꨤင္းꨓဳꨳ။ advancement(n)လြင္ꨳꨁုိꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ၊ လြင္ꨳꨟꨮ္ꨳꨁုိꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ၊ လြင္ꨳ ꨁꨰမ္ꨵလူိဝ္။ advantage(n)သုꨓ္ꨲလီ၊ ꨓမ္ꨵတြꨓ္း၊ သꨯꨤငꨯꨤလီ။ (vt)ꨟꨮ္ꨳမီး ꨕြꨓ္းလီ။ take advantage of, ꨡဝ္သုꨓ္ꨲလꨯꨳ၊ ꨡဝ္ꨓမ္ꨵတြꨓ္း။ turn to advantage, ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨟꨮ္ꨳမီးꨕြꨓ္းလီ။ advantageous(adj)ꨡꨓ္ ꨁဝ္ꨳတꨤင္းတုိဝ္း၊ ꨡꨓ္ꨅြꨯꨳထꨰမ္၊ ꨡꨓ္မီးꨓမ္ꨵတြꨓ္း။


advent(n)[ꨡꨰတ္ꨵဝꨰꨓ္ꨵထ္]ꨡꨓ္လမ္ꨲလြင္ꨳ/လꨤꨀ္ꨲလꨯꨤးေသꨡꨓ္ꨡꨓ္ ပꨱꨓ္မဳး၊ ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းလူင္ꨳꨓဳꨳပြꨯးꨁရိတ္ꨵသမတ္ꨵသီꨲ ဝꨓ္း။


adventitious(adj)[ꨡꨰတ္ꨵဝꨰꨓ္ꨵထိတ္ꨵသ်တ္ꨵꨅ္]ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ယြꨓ္ꨵꨀꨤမ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲထꨤင္ꨲေသပꨱꨓ္မဳး။ adventitiously(adv) ပꨱꨓ္ယြꨓ္ꨵꨀꨤမ္ꨲ၊ ꨡမ္ꨲထꨤင္ꨲေသပꨱꨓ္။


adventure(n)[ꨡꨰတ္ꨵဝꨰꨓ္ꨵꨁ်ဴိဝ္း]တꨤင္းꨟꨱတ္း/ꨁꨤဝ္းတꨤင္းꨡꨓ္လီꨀူဝ္/ꨅ္ꨮ သꨓ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲတြꨓ္ꨵꨉဳး။ adventurer (n)ေꨀဳꨵꨁꨤမ္ꨲꨅုꨓ္ꨵသꨯꨤꨅ္ꨮ ꨟꨱတ္း၊ ေꨀဳꨵꨁ္ꨮꨳꨅုꨓ္ꨵသꨯꨤꨅ္ꨮ။ adventuress(n)ꨓꨤင္းယိင္းꨡꨓ္ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း လꨯꨳꨡြꨓ္ꨳဝြꨓ္းေသ ꨟဳꨕြꨓ္းလီသုꨓ္ꨲတူဝ္။ adventurous(adj)ꨡꨓ္ꨁ္ꨮꨳ ꨅုꨓ္ꨵသꨯꨤꨅ္ꨮေသꨟꨱတ္း၊ ꨡꨓ္လီတုိꨓ္ꨲꨕꨤꨓ္ꨳ ယြꨓ္ꨵꨁꨱꨓ္ꨓမ္/ ꨡꨓ္းတ ရꨯꨤးယ္ꨮꨲ။


adverb(n)[ꨡꨤတ္ꨵဝူိပ္ꨵ]သြꨯꨳသꨤင္ꨳ/ꨀိရိယဳꨲဝိေသꨲသꨓ။ adverbial(adj) ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ သြꨯꨳသꨤင္ꨳ/ꨀိရိယဳꨲဝိေသꨲသꨓ။


adversary(n)[ꨡꨤတ္ꨵဝူိဝ္ꨲသရီꨲ]ꨁꨱꨓ္၊ ေꨀဳꨵꨅင္း။


adverse(adj)[ꨡꨤတ္ꨵဝိူတ္ꨵꨅ္]ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲလꨰပ္ꨳမီးꨕြꨓ္းလီ၊ ꨡꨓ္သꨤꨓ္ ꨁတ္း။ adversely(adv)ꨡမ္ꨲလꨰပ္ꨳမီးꨕြꨓ္းလီ၊ သꨤꨓ္ꨁတ္းေသ။ adversity(n)ꨡꨓ္ထူပ္းတꨤင္းယꨤပ္ꨲꨕိုတ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ထူပ္းတꨤင္းꨁꨤꨓ္ꨅ္ꨮ။


advert(vt)[ꨡꨤတ္ꨵဝူိတ္ꨵထ္]တူဝ္ပြတ္း - advertisement ပုိꨓ္ꨁꨤဝ္ꨲ။


Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

advertise(vt,i)[ꨡꨤတ္ꨵဝူိဝ္ꨲထꨯꨵꨅ္]ပုိꨓ္ꨁꨤဝ္ꨲ၊ ꨬꨓ/လꨤတ္ꨳꨟꨮ္ꨳပူိꨓ္ꨳꨟူꨵ။ advertisement(n)လြင္ꨳ꨷၊ ေꨁဳꨳပုိꨓ္ꨁꨤဝ္ꨲ။ advertise(n)ꨕူꨳပုိꨓ္ꨁꨤဝ္ꨲ။


advice(n)[ꨡꨰတ္ꨵဝꨯꨵꨅ္]တꨤင္းꨁꨯꨳꨅ္ꨮ၊ ပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵ၊ လိꨀ္ꨳသင္ꨲꨀုꨓ္ꨲ။


advise(vt)[ꨡꨰတ္ꨵဝꨯꨵꨅ္]ပꨓ္တꨤင္းꨁꨯꨳꨅ္ꨮ၊ ပꨓ္ပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵ၊ သင္ꨲလꨤတ္ꨳ။ advised(adj)ꨡꨓ္ဝူꨓ္ꨵ၊ ꨡꨓ္ꨁꨯꨳꨅ္ꨮ။ ill advised, ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမီးတꨤင္း ꨟူꨵ/ပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵ။ well advised, ꨡꨓ္မီးပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵ၊ ꨡꨓ္ေမဳꨳꨁꨯꨳꨅ္ꨮ။ adviser (n)ꨕူꨳပꨓ္တꨤင္းꨁꨯꨳꨅ္ꨮ၊ ꨕူꨳပꨓ္ပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵ။ advisedly(adv)ဝူꨓ္ꨵသြꨓ္ꨲ/ ꨁꨯꨳꨅ္ꨮတူꨉ္းလီလီေသ။ advisable(adj)ꨡꨓ္မီးပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵသꨤင္ꨲထုꨀ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ပꨓ္ပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵꨁꨰမ္ꨵ။ advisory(adj)ꨡꨓ္ပꨓ္တꨤင္းꨁꨯꨳꨅ္ꨮလꨯꨳ၊ ꨡꨓ္ မီးသုꨓ္ꨲ ပꨓ္တꨤင္းꨁꨯꨳꨅ္ꨮ။


advocate(n)[ꨡꨤတ္ꨵဝူဝ္ꨲꨁꨱတ္ꨵထ္]ꨕူꨳꨀမ္ꨵထꨰမ္၊ ꨕူꨳꨀမ္ꨵထꨰမ္ꨓ္ꨮးလုမ္း။ (vt)ꨀမ္ꨵထꨰမ္၊ ꨅြꨯꨳလꨤတ္ꨳ။ advocacy(n)လြင္ꨳ꨷။


adze, adz(n)[ꨡꨰတ္ꨅ္]တဳမꨰတ္း။


aegis/egis(n)[ꨡီးꨀ်ိတ္ꨵꨅ္]ꨡꨓ္ꨬꨟꨵꨡꨓ္ꨀင္ꨳ၊ ꨡꨓ္ꨀꨰတ္ꨲꨬꨁꨬꨟꨵꨀင္ꨳ။ under the aegis of, ꨡဝ္တꨤင္းꨅြꨯꨳထꨰမ္/ꨀꨰတ္ꨲꨬꨁꨬꨟꨵꨀင္ꨳေသ။


aeon/eon(n)[ꨡီးယꨓ္ꨲ]ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨡꨤꨓ္ꨲꨟူဝ္ꨟꨱင္ပူꨓ္ꨵမဳး၊ ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨟုိင္ ꨟုိင္ပူꨓ္ꨵမဳး။


aerate(vt)[ꨬꨡးရꨱတ္ꨵထ္]ထꨰမ္လူမ္း၊ ထꨰမ္ထꨤတ္ꨳ။ aeration(n)လြင္ꨳ꨷။


aerial(n)[ꨬꨡးရီးယူဝ္ꨲလ္](ထီးဝီး)လꨀ္းꨀꨤင္ꨟꨤဝ္ꨡꨓ္ꨅꨓ္သꨱင္။ (adj) ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳလူမ္း၊ ꨡꨓ္ဝူꨓ္ꨵꨡဝ္လꨯꨤလꨯꨤ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမꨓ္ꨳꨀုိမ္း။


aerie/aery/eyrie/eyrey(n)[ꨡီးရီꨲ]ꨟꨤင္းꨓူꨀ္ꨟုင္ꨵ/ꨁင္ꨲေလဳꨵ။


aero(prefix)[ꨬꨡးရူဝ္း]ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳလူမ္း၊ ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳꨟူိဝ္းဝိꨓ္ ဝိꨓ္ꨀꨤင္ꨟꨤဝ္။ aerobatics(n)တꨤင္းေမဳေꨟဳꨳꨟူိဝ္းဝိꨓ္ လမ္ꨁုိꨓ္ꨳလမ္လူင္း။ aerodrome(n)ꨀꨮꨤင္းꨟူိဝ္းဝိꨓ္/ဝꨤင္းꨟူိဝ္းဝိꨓ္ꨡြꨓ္ꨲ။ aerodynamics(n) တꨤင္းေမဳꨡꨓ္လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းလူꨉ္ꨳ ꨁီꨳꨘဳꨵ/လူမ္းပိဝ္။ aeronaut(n)ꨟူဝ္ꨓဳꨳ ေꨟဳꨳꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ aeronautics(n)တꨤင္းေမဳေꨟဳꨳꨟူိဝ္းဝိꨓ္ꨀꨤင္ꨟꨤဝ္။ aeronaut-tical(adj)ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ ꨟူိဝ္းဝိꨓ္ဝိꨓ္ꨀꨤင္ꨟꨤဝ္။ aeroplane (n)ꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ aerosol(n)လြင္ꨳသိတ္း(ꨅိတ္း)ꨓမ္ꨵယဳꨳ၊ ꨁူိင္ꨳသိတ္းꨓမ္ꨵ ယဳꨳ။


aerobic(adj)[ꨬꨡးရူဝ္းပိꨀ္ꨵꨅ္]ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ လြင္ꨳလꨱꨓ္ꨳꨟꨰင္း။ aerobics(n)တꨤင္းလꨱꨓ္ꨳꨟꨰင္း ꨡဝ္ပꨯꨤးယူꨲလီ။


aesthetic/aesthetic(adj)[ꨡိတ္ꨵတꨰတ္ꨵထိꨀ္ꨵꨅ္]ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳတꨤင္း ꨟꨤင္ꨳလီသꨕဳꨲဝ၊ ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲပꨯꨤးမြꨓ္း၊ ꨡꨓ္ေမဳꨟူꨵꨓမ္ꨵဝꨤꨓ္ပꨯꨤးမြꨓ္း။ aesthetics/aesthetics(n)တꨤင္းေမဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းသꨕဳꨲဝ/ပꨯꨤးမြꨓ္း။


afar(adv)[ꨡꨘူိဝ္ꨲရ္]တီꨳꨀꨯ၊ လုꨀ္ꨵတီꨳꨀꨯ။


affable(adj)[ꨡပ္ꨵꨘပူဝ္ꨲလ္]ꨡꨓ္ေမဳꨀပ္းသုိပ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ေမဳမုိတ္ꨳꨀုိဝ္း။ affably(adv)ေမဳꨀပ္းသုိပ္ꨲပူိꨓ္ꨳꨓဳꨲ၊ ေမဳမုိတ္ꨳပူိꨓ္ꨳꨓဳꨲ။ affability(n) လြင္ꨳ꨷။


affair(n)[ꨡပ္ꨵꨬꨘးရ္]ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္၊ တꨤင္းꨟꨱတ္း၊ လြင္ꨳပꨱꨓ္ေသလြင္ꨳလြင္ꨳ။ have an affair with, ꨡမ္ꨲꨀူပ္ꨵꨀူꨳေသꨟြမ္းသြင္။


affect(vt)[ꨡပ္ꨵꨘꨰꨀ္ꨵꨁ္ထ္]ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳတုမ္ꨵတူိဝ္ꨵပူိꨓ္ꨳ၊ ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳꨅပ္းတꨤင္း ပꨱꨓ္၊ ꨟꨱတ္းꨬꨓ/ꨓုင္ꨳꨁူဝ္းꨬꨓꨟꨮ္ꨳပူိꨓ္ꨳထꨤင္ꨲယ္ꨮꨲ၊ ꨟꨱတ္းꨀꨰင္ꨳ။ affecting (adj)ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳတုမ္ꨵတူိဝ္ꨵပူိꨓ္ꨳ၊ ꨡꨓ္ꨟꨮ္ꨳပူိꨓ္ꨳတူိဝ္ꨵꨅ္ꨮ။ affected (adj)ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းꨀꨰင္ꨳ/ꨀꨱင္ꨳ။ affected manner, ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ꨡြꨓ္ꨳꨡꨰꨓ္ꨳ။ affectation(n)လြင္ꨳ꨷။


affection(n)[ꨡပ္ꨵꨘꨰꨀ္ꨵသ်ိꨓ္း]လြင္ꨳꨟꨀ္ꨵပꨰင္း၊ လြင္ꨳꨅ္ꨮꨅပ္းေသꨡꨓ္ ꨡꨓ္။ affectionate(adj)ꨡꨓ္ꨬꨓလြင္ꨳꨟꨀ္ꨵꨟြမ္။ affectionately(adv) ꨟꨀ္ꨵꨟꨀ္ꨵꨟြမ္ꨟြမ္ေသ။


affiance(vt)[ꨡပ္ꨵꨘီးယꨰꨓ္ꨵꨅ္]ထꨤမ္ဝꨯꨵတဳꨲꨀူပ္ꨵꨀူꨳ။


affidavit(n)[ꨡꨰပ္ꨵꨘိတ္ꨵေꨑးဝိတ္ꨵထ္]ꨅ္ꨮလမ္ေသ လြင္ꨳꨬꨓလꨀ္း ထꨤꨓ္ဝဳꨳ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨅုိဝ္ꨳꨅ္ꨮꨳ။


affiliate(vt)[ꨡပ္ꨵꨘီးရီးယꨱꨀ္ꨵထ္]ꨀပ္းသုိပ္ꨲတꨤင္ꨲꨅုမ္း၊ ꨀပ္းသုိပ္ꨲ/ယြꨓ္း ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨓ္ꨮးꨅုမ္းတꨤင္ꨲꨡꨓ္။ (n)မူꨲꨅုမ္းꨡြꨓ္ꨲ/ꨁြမ္ꨲပꨓီꨲꨡြꨓ္ꨲꨡꨓ္ ꨅုမ္းလူင္ယိပ္းဝꨯꨵ။ affiliation(n)ꨕူꨳꨀပ္းသုိပ္ꨲ ꨅုမ္းꨀꨤꨓ္မူိင္း/ꨬꨕꨳသဳꨲ သꨓဳꨲ။


affinity(n)[ꨡပ္ꨵꨘီးꨓီးထီး]လြင္ꨳꨟူꨵꨅꨀ္းေသေꨀဳꨵေꨀဳꨵ/ေသꨡꨓ္ꨡꨓ္ ꨟꨰင္း၊ လြင္ꨳꨅꨤပ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨀꨓ္၊ ꨁူဝ္းꨁြင္ꨡꨓ္တꨤင္းꨁꨰမ္ꨵမူိꨓ္ꨀꨓ္။


affirm(vt)[ꨡပ္ꨵꨘူိမ္း]လꨤတ္ꨳꨬတꨵꨬတꨵဝဳꨳဝဳꨳ၊ ꨀမ္ꨵထꨰမ္ေသꨡꨓ္ꨡꨓ္ လြင္ꨳဝဳꨳမꨓ္းꨅုိဝ္ꨳꨅ္ꨮꨳ။ affirmation(adj)လြင္ꨳ꨷။ affirmative(adj) ꨡꨓ္လꨤတ္ꨳꨬတꨵꨬတꨵဝဳꨳဝဳꨳ၊ ꨡꨓ္လꨤတ္ꨳဝဳꨳ မꨓ္းမꨰꨓ္ꨳꨬတꨵ။


affix(n)[ꨡပ္ꨵꨘိꨀ္ꨵꨅ္]ꨡꨓ္ꨅပ္းꨀꨓ္၊ ꨡꨓ္ꨀြင္ꨵꨀꨯꨤꨲꨀꨓ္၊ ꨡꨓ္မတ္ꨵ ꨅပ္းꨀꨓ္၊ ꨬꨓꨵꨅပ္း။ (vt)ꨡဝ္ꨀိုꨀ္းꨀꨓ္၊ ꨡဝ္ꨅပ္းꨀꨓ္။


afflict(vt)[ꨡပ္ꨵꨘလꨀ္ꨵꨅ္ထ္]ꨟꨮ္ꨳꨅပ္းတꨤင္းပꨱꨓ္၊ ꨟꨮ္ꨳꨉဳးတꨤင္းယꨤပ္ꨲ ꨕိုတ္ꨲ။ affliction(n)လြင္ꨳ꨷။


affluent(n)[ꨡပ္ꨵꨘလူးယꨰꨓ္ꨵထ္]ꨟꨤင္ꨓမ္ꨵꨁြꨯꨳꨀꨓ္၊ ပꨤꨀ္ꨲသူပ္းꨓမ္ꨵ။


affluent(adj)[ꨡပ္ꨵꨘလူးယꨰꨓ္ꨵထ္]ꨡꨓ္မꨤꨀ္ꨳမီး။ affluence(n)လြင္ꨳ မꨤꨀ္ꨳမီး။


afford(vt)[ꨡပ္ꨵꨘူတ္ꨵꨑ္]မီးငုိꨓ္းသုိဝ္ꨵ/မီးꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨟꨱတ္းေသပူိင္ပိူင္၊ ပꨓ္၊ ꨟꨮ္ꨳလꨯꨳ၊ ꨟတ္း။ affordable(adj)ꨡꨓ္꨷။ affordability(n)လြင္ꨳ꨷


afforest(vt)[ꨡပ္ꨵေꨘဳꨲရꨰတ္ꨵꨅ္ထ္]ꨕုꨀ္ꨲတူꨓ္ꨳမꨯꨵ၊ လꨱင္ꨵပဳꨲမꨯꨵ။ afforestation(n)လြင္ꨳ꨷။


affranchise(vt)[ꨡပ္ꨵꨘရꨰꨓ္ꨵꨁ်ိတ္ꨵꨅ္]လြတ္ꨳပုိင္ꨳꨡိင္၊ လြတ္ꨳလꨯꨳꨟꨱတ္း လꨱင္ꨵꨟꨱတ္းလူ၊ လြင္ꨳꨟꨱတ္းꨁဳꨳ။


affray(n)[ꨡပ္ꨵꨘေရး]ပꨤင္ꨕိတ္းပꨓ္းေမဳးꨀꨓ္။


affright(vt)[ꨡပ္ꨵꨘရꨯꨵထ္]လြꨀ္ꨲငုိတ္ꨳ။


affront(vt)[ꨡပ္ꨵꨘရꨓ္ꨵထ္]လꨤတ္ꨳ/ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳတူိဝ္ꨵပူိꨓ္ꨳ။ (n)လြင္ꨳ꨷။


afield(adv)[ꨡပ္ꨵꨘိဝ္ꨵꨑ္]တီꨳꨀꨯꨀꨯ၊ ꨀꨮဳꨲတီꨳꨀꨯꨀꨯꨟူိꨓ္း။


afire(pred adj)[ꨡပ္ꨵꨘꨯးရ္]ꨡꨓ္ꨕꨯးတုိꨀ္ꨵလုꨀ္ꨵꨟုꨓ္ꨳꨟုꨓ္ꨳ။ (adv)ꨕꨯး တုိꨀ္ꨵလုꨀ္ꨵꨟုꨓ္ꨳꨟုꨓ္ꨳ။


aflame(pred adj)[ꨡပ္ꨵꨘလꨱမ္း]ꨡꨓ္ꨕꨯးတုိꨀ္ꨵမꨯꨳ၊ ꨡꨓ္တုိꨀ္ꨵꨅ္ꨮလမ္။ (adv)ꨕꨯးတုိꨀ္ꨵမꨯꨳယူꨲ၊ တုိꨀ္ꨵꨅ္ꨮလမ္ယူꨲ။


afloat(pred adj)[ꨡပ္ꨵꨘလူတ္ꨵထ္]ꨡꨓ္ꨕူးယူꨲꨓူိဝ္ꨓမ္ꨵ၊ ꨡꨓ္မီး ငုိꨓ္းတꨰꨓ္းꨓီꨳ/ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္။(adv)ꨕူးယူꨲꨓ္ꨮးꨓမ္ꨵ။


afoot(adv, pred, adj)[ꨡꨘုတ္ꨵထ္]တုိꨀ္ꨵပꨱꨓ္ယူꨲ၊ တုိꨀ္ꨵꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳ ယူꨲ၊ တုိꨀ္ꨵတမ္းဝꨤင္းꨕꨰꨓ္ယူꨲ၊ ꨡꨓ္ပꨯတိꨓ္။


afore(adv)[ꨡꨘူဝ္း]ꨡꨓ္ꨬꨓမဳးယဝ္ꨵ။ afore mentioned, ꨡꨓ္ꨬꨓ မဳးယဝ္ꨵ။ afore-said, ꨡꨓ္လꨤတ္ꨳမဳးယဝ္ꨵ။


afortiori(adv)[ꨡꨘူဝ္းသ်ီꨲယူဝ္ꨲရီꨲ]ꨡဝ္လꨀ္းထꨤꨓ္ ꨡꨓ္ꨓꨰꨓ္ꨳꨓဳ လူိဝ္ꨓꨓ္ꨵေသ။


afoul(adv)[ꨡꨘူꨲလ္]run/fall afoul of, တူိဝ္ꨵ/ꨁြင္ꨵမꨯꨤမီꨳေသ။


afraid(pred adj)[ꨡꨘရꨱတ္ꨵꨑ္]ꨡꨓ္ꨀူဝ္၊ ꨡꨓ္မꨯꨳꨅ္ꨮ။


afresh(adv)[ꨡꨘရꨰတ္ꨵသ်္]ထꨰင္ꨳꨀမ္းꨓုိင္ꨳ၊ ထꨰင္ꨳလꨯꨤးꨓုိင္ꨳ။


African(adj, n)[ꨡꨘရိꨁꨰꨓ္ꨲ]ꨀူꨓ္းမူိင္းꨡꨘရိꨁ၊ ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳꨀူꨓ္း မူိင္းꨡꨘရိꨁ။


afro-(pred adj)[ꨡꨘရူဝ္ꨲ]ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲꨀုꨓ္/ꨀူꨓ္းꨡꨘရိꨀ။ afro-Asian, ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲꨡꨘရိꨁꨬလꨳေꨡးသ်ဳး။


aft(adv)[ꨡပ္ꨵꨘ္ထ္]ꨟိမ္း/ꨕꨯꨤꨲꨟꨤင္ꨟူိဝ္းꨓမ္ꨵ/ဝိꨓ္။


after(prep)[ꨡꨤပ္ꨵထူိဝ္ꨲ]ဝꨯꨤးꨓꨓ္ꨵ၊ ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵ၊ ဝꨯꨤးလင္၊ လုိꨓ္းလင္၊ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္၊ ꨅြမ္းတꨤင္းလင္၊ တꨰꨀ္ꨳꨀꨓ္၊ ပꨱꨓ္ꨓင္ꨲꨕြꨓ္းလီ/ꨟꨯꨤꨵꨓꨓ္ꨵ ေသ၊ ꨅြမ္းꨁꨯꨳ/ꨟဳ၊ လမ္း၊ လြင္ꨳေသꨡꨓ္ꨡꨓ္/ေꨀဳꨵေꨀဳꨵ၊ ꨅြမ္းꨡဝ္ပူိင္/ လꨯꨤးꨓꨓ္ꨵေသ။ one after another, ꨀမ္းေꨀဳꨵေꨀဳꨵ/ꨡꨓ္ꨡꨓ္။ bus after bus, လူတ္ꨵပတ္ꨵ လမ္းꨓုိင္ꨳ၊ ယဝ္ꨵလမ္းꨓုိင္ꨳ။ (adv)ဝꨯꨤးေသ ꨓꨓ္ꨵꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ။ (conj)ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵ၊ လုိꨓ္းꨓꨓ္ꨵ။ (adj)ꨡꨓ္ꨅြမ္း လင္၊ ꨡꨓ္ဝꨯꨤး။ afters(n)တꨤင္းꨀိꨓ္တꨤင္းယꨰမ္ꨵꨅြမ္းလင္။


after(prefix)ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ဝꨯꨤးꨓꨓ္ꨵ/ဝꨯꨤးလင္။ after-effect(n)ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ မဳးဝꨯꨤးꨀꨤင္ဝꨓ္းတူꨀ္း၊ သꨯꨤငဝ္းဝꨓ္းလူိင္။ afterlife(n)ꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္လုိꨓ္း၊ ꨅꨤတ္ꨳꨓဳꨳ။ aftermatch(n)ꨓမ္ꨵတြꨓ္း၊ ꨕြꨓ္းလီ/ꨟꨯꨤꨵ။ afternoon(n) ဝꨯꨤးဝꨓ္း။ after thought(n)ပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵꨡꨓ္ဝူꨓ္ꨵလꨯꨳဝꨯꨤးလင္၊ ပꨯꨤးဝူꨓ္ꨵ တူꨀ္းလုိꨓ္း။ afterwards(adv)ဝꨯꨤးꨓꨓ္ꨵ၊ ဝꨯꨤးလုိꨓ္းꨓꨓ္ꨵ။


again(adv)[ꨡꨀꨰꨓ္ꨲ]ꨟꨱတ္း/လꨤတ္ꨳထꨰင္ꨳꨀမ္းꨓုိင္ꨳ၊ သမ္ꨵထꨰင္ꨳပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ၊ ꨁုိꨓ္းမူိꨓ္ꨀဝ္ꨲꨁုိꨓ္း၊ ꨁုိꨓ္ꨳထꨰင္ꨳပုꨓ္ꨳꨓုိင္ꨳ။ now and again, ꨀမ္းꨀမ္း။ again and again/ time and again, လꨯꨤပြꨀ္ꨳလꨯꨤꨕဝ္ꨲ၊ (ꨟꨱတ္း/လꨤတ္ꨳ) တိꨀ္းတိꨀ္း။ as much again/ as many again, ꨁုိꨓ္းလူိဝ္မဳးထꨰင္ꨳ၊ ꨁုိꨓ္းမဳးထꨰင္ꨳသြင္ပုꨓ္ꨳ၊ လူိဝ္မဳးတိꨀ္းတိꨀ္း။


against(prep)[ꨡꨀꨰꨓ္ꨵꨅ္ထ္]သꨤꨓ္ꨁတ္း၊ သꨤꨓ္ꨁတ္းတင္းꨕြꨓ္းလီ၊ ꨡိင္ꨀꨓ္ဝꨯꨵ၊ ꨅပ္းꨀꨓ္ဝꨯꨵ၊ ေတဳꨲသူꨳ၊ ꨟꨤင္ꨳꨟꨰꨓ္းဝꨯꨵ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေတꨡမ္ꨲပꨱꨓ္ ေသꨡꨓ္ꨡꨓ္၊ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းမူိဝ္ꨳꨡဝ္တꨰꨀ္ꨳꨀꨓ္။


agape(adv, prep, adj)[ꨡꨀꨱပ္ꨵ]ꨀူင္သူပ္းဝꨯꨵ။


agar-agar(n)[ꨡꨀဳး-ꨡꨀဳး]ꨁဝ္ꨳမုꨓ္းတုင္ꨀꨰဝ္ꨳ(ꨀြၽꨀ္ꨵေꨀ်ဳး)။


agate(n)[ꨡꨀတ္ꨵထ္]သꨰင္မꨟူꨲလဳꨲ။


age(n)[ꨡꨱꨀ္ꨵꨀ်္]ꨡဳꨲယု၊ ꨡသꨤꨀ္ꨳ၊ ပꨤꨓ္၊ ꨀꨤပ္ꨳပꨤꨓ္၊ ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨟုိင္ꨓဳꨲ၊ ပꨤꨓ္ထဝ္ꨳ။ come/be of age, ပꨤꨓ္ထုိင္။ under age, ꨡꨓ္ပꨤꨓ္ပꨯꨲ ထိုင္။ the Middle Ages, ꨀꨤပ္ꨳပꨤꨓ္ပꨤꨓ္ꨀꨤင္။ (vt,i)ꨡဳꨲယုယ္ꨮꨲမဳးထဝ္ꨳ မဳး၊ ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳေꨀꨲထဝ္ꨳ။ aged (adj)ꨡꨓ္ပꨤꨓ္တုိꨀ္ꨵလီ၊ ꨡꨓ္ပꨤꨓ္ထဝ္ꨳ။ age-less(adj)ꨡꨓ္ꨁꨤမ္ꨲꨟုိင္၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨟꨯꨤလꨯꨤ။ age-long(adj)ꨡꨓ္မီး မဳး ေတဳꨲယꨤမ္းꨓꨯꨵ။ aging/ageing(n)လြင္ꨳပꨤꨓ္ထဝ္ꨳ။


agency(n)[ေꨡꨲꨀ်ꨰꨓ္ꨲသီꨲ]လုမ္းတꨤင္တူဝ္ꨀꨤꨓ္/ပꨯꨤးမꨤꨀ္ꨳမီး၊ ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵ မူꨓ္ꨵꨬမးလꨯꨳ၊ ꨡꨱꨓ္ꨟꨰင္း။ news agency, ꨅုမ္းတꨤင္တူဝ္ꨡဝ္ꨁꨤဝ္ꨲ။


agenda(n)[ꨡꨀ်ꨰꨓ္ꨵꨑဳꨲ]မꨯꨤꨁပ္ꨵပꨤင္ꨀုမ္/ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္။


agent(n)[ေꨡးꨀ်ꨰꨓ္ꨲထ္]တꨤင္တူဝ္၊ ꨕူꨳꨟဳပꨓ္ꨀꨤꨓ္ꨟြင္ꨵꨀꨮꨤမ္း/ꨅူိင္းꨬတꨲ ꨀꨮဳꨲ၊ ꨕူꨳ/ꨡꨓ္ꨅꨤင္ꨳꨟꨱတ္းပꨱꨓ္မဳးလꨯꨳေသꨡꨓ္ꨡꨓ္။


agent provocateur(n)[ꨡꨀ်ꨰꨓ္ꨵꨕရူဝ္ꨲဝြꨀ္ꨵꨁထူိဝ္ꨲ]ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္မူိင္းꨁဝ္ ေတꨉဳးꨁြꨀ္ꨳꨓꨓ္ꨵ ꨕူꨳတုိꨀ္းသူꨓ္းꨟꨱတ္း လြင္ꨳꨡမ္ꨲလီ၊ ꨕူꨳ တိုꨀ္းသူꨓ္း ꨟꨮ္ꨳေꨀဳꨵမီးတꨤင္းꨕိတ္းလꨤတ္ꨳꨡြꨀ္ꨲ။


aggromerate(vt,i)[ꨡꨀရူဝ္းမိူဝ္ꨲရꨱꨀ္ꨵတ္]ꨟꨮ္ꨳꨁြꨓ္ꨳꨀꨓ္ေသပꨱꨓ္မဳး၊ ꨟꨮ္ꨳ ပꨱꨓ္မဳးပꨱꨓ္ေꨀဳꨲပꨱꨓ္ꨀြင္။ agromeration(n)လြင္ꨳ꨷။


agglutinate(vt)[ꨡꨀရူးထိꨓ္းꨓꨱꨀ္ꨵထ္]ꨟꨮ္ꨳꨅပ္းꨀꨓ္၊ ꨟꨮ္ꨳꨀုိꨀ္းꨀꨓ္။


aggrandizement(n)[ꨡꨀရꨰꨓ္ꨵꨑိတ္ꨵမꨰꨓ္းထ္]လြင္ꨳꨟꨮ္ꨳꨁူဝ္းꨁြင္/ꨡꨤမ္း ꨓတ္ꨳ/ꨡူမုꨓ္ယ္ꨮꨲလူိဝ္မဳး။ aggrandize(vt)ꨟꨮ္ꨳꨡူမုꨓ္/ꨡꨤမ္းꨓတ္ꨳ/ꨁူဝ္း ꨁြင္ꨁုိꨓ္ꨳသုင္မဳး။


aggravate(vt)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨀရဳꨲဝꨱတ္ꨵထ္]ꨟꨮ္ꨳꨟꨯꨤꨵလူိဝ္မဳး၊ ꨟꨮ္ꨳꨅ္ꨮလမ္လိူဝ္မဳး၊ ꨟꨮ္ꨳ ꨓꨀ္းꨓဳလူိဝ္မဳး၊ ꨟꨮ္ꨳတꨤင္းပꨱꨓ္ꨟꨤဝ္ꨳꨟꨰင္းမဳး။ aggravation(n)လြင္ꨳ꨷။ aggravating(adj)ꨡꨓ္ꨟꨮ္ꨳ꨷။


aggregate(n, adj)[ꨡꨀ္ꨵꨀရီးꨀꨱꨀ္ꨵထ္]ꨡꨓ္ꨟုပ္ꨳတုမ္၊ ꨡꨓ္ꨁြꨓ္ꨳတုမ္၊ မꨤꨀ္ꨲꨟိꨓ္ꨕြင္/သꨯꨤးꨕြင္။ in the aggregate, သင္ဝဳꨳꨟုပ္ꨳတူꨉ္း။ (vt) ꨟုပ္ꨳတုမ္၊ ꨡဝ္ꨁြꨓ္ꨳꨀꨓ္၊ ꨡဝ္မဳးꨟူမ္ꨳꨀꨓ္။ aggregation(n)ꨡꨓ္ꨟုပ္ꨳ တုမ္၊ ꨡꨓ္ꨁြꨓ္ꨳꨀꨓ္။


aggression(n)[ꨡꨀရꨰတ္ꨵသ်ိꨓ္း]လြင္ꨳပူꨓ္ꨵပꨰꨓ္ꨁဝ္ꨳတုိꨀ္း၊ လြင္ꨳꨅင္း/ လြင္ꨳꨅ္ꨮလမ္ ꨡꨓ္ꨅꨤင္ꨳပူꨓ္ꨵပꨰꨓ္ေသပူိင္ပူိင္။ aggressive(adj)ꨡꨓ္ ပူꨓ္ꨵပꨰꨓ္ꨁဝ္ꨳတုိꨀ္း။ aggressor(n)ꨕူꨳပူꨓ္ꨵပꨰꨓ္ꨁဝ္ꨳတုိꨀ္း။


aggrieved(adj)[ꨡꨀရိပ္ꨵꨑ္]ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨟꨤꨓ္ꨵꨅ္ꨮ၊ ꨡꨓ္ꨓဳꨲဝꨯꨵ၊ ꨡꨓ္ ꨅꨱပ္းꨅ္ꨮဝꨯꨵ။


aggro(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨀရူဝ္း]ꨓမ္ꨵꨅ္ꨮꨡꨓ္ေမဳꨕိတ္းပိူꨓ္ꨳ/ꨟꨱတ္းꨟꨯꨤꨵ၊ ပꨓ္ꨟဳ/ တꨤင္းယꨤပ္ꨲꨕုိတ္ꨲ ꨡꨓ္သုꨀ္ꨵꨀဝ္း။


aghast(pred adj)[ꨡꨀꨤတ္ꨵꨅ္ထ္]ꨡꨓ္တူꨀ္းꨅ္ꨮ/မꨯꨳꨅ္ꨮ ယꨤမ္းꨟꨓ္/ ငိꨓ္းေသꨡꨓ္ꨡꨓ္။


agile(adj)[ꨡꨀ်ꨯꨲလ္]ꨡꨓ္လꨰတ္းသꨰဝ္း၊ ꨡꨓ္မဝ္တူဝ္မဝ္ꨁိင္း၊ ꨡꨓ္ ဝူꨓ္ꨵလꨯꨳလꨰတ္း။ agility(n)လြင္ꨳ꨷။ agilely(adv)လꨰတ္းသꨰဝ္းꨓဳꨲ၊ မဝ္ တူဝ္မဝ္ꨁိင္းꨓဳꨲ၊ ဝူꨓ္ꨵလꨰတ္းꨓဳꨲ။


agin(prep)[ꨡꨀ်ိꨓ္ꨲ]သꨤꨓ္ꨁတ္း။


agitate(vt,i)[ꨡꨀ်ီးထꨱꨀ္ꨵထ္]ထꨱင္/သꨤꨓ္ꨁတ္းꨬတꨵꨬတꨵဝဳꨳဝဳꨳ၊ ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳ ပူိꨓ္ꨳꨅ္ꨮလမ္၊ ꨀဝ္းပူိꨓ္ꨳ၊ ꨁြꨓ္းတဝ္ꨳꨓမ္ꨵ။ agitation(n)လြင္ꨳ꨷။ agitator(n)ꨕူꨳသူꨓ္းꨟꨮ္ꨳပူိꨓ္ꨳꨁဝ္ꨳꨓ္ꨮးꨀꨤꨓ္မူိင္း၊ ꨕူꨳꨁဝ္ꨲတဝ္ꨳယဳꨳယဳ/ ꨓမ္ꨵ။


aglow(adv,prep,adj)[ꨡꨀရူဝ္း](ꨕꨯး)ꨡꨓ္လုꨀ္ꨵꨟုꨓ္ꨳꨟုꨓ္ꨳ၊ (ꨓဳꨳတဳ) ꨡꨓ္ပꨤင္ꨲသ္ꨮဝꨯꨵ ယြꨓ္ꨵပꨯꨤးယူꨲလီꨁꨰမ္ꨵ။


agnostic(n)[ꨡꨀꨓြꨀ္ꨵꨅထိꨀ္ꨵꨁ္]ꨕူꨳမီးလြင္ꨳထꨤင္ꨲထူိမ္ လြင္ꨳၾꨕဳး/ꨀြတ္ꨵ မီးꨡမ္ꨲမီး။ (adj)ꨡꨓ္မီးလြင္ꨳထꨤင္ꨲထူိမ္ꨓင္ꨲꨓꨓ္။ agnosticism(n) ꨕူꨳမီးတꨤင္းထꨤင္ꨲꨓင္ꨲꨓꨓ္။


ago(adv)[ꨡꨀူဝ္း]မူိဝ္ꨳပူꨓ္ꨵမဳး။


agog(adv, pred, adj)[ꨡꨀြꨀ္ꨵꨀ္]ꨁ္ꨮꨳꨟူꨵ/လꨯꨳꨓဳꨲꨓဳꨲ၊ ꨁ္ꨮꨳꨟꨱတ္းꨓဳꨲ။


agony(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨀꨓီး]လြင္ꨳꨅꨱပ္းတူဝ္/ꨅꨱပ္းꨅ္ꨮꨟꨰင္းꨓဳꨲ။ agonizing (adj)[꨷ꨓꨯꨵꨅိင္း]ꨡꨓ္ꨅꨱပ္းတူဝ္ꨅꨱပ္းꨅ္ꨮꨟꨰင္းꨓဳꨲ။


agora(n)[ꨡꨰꨀ္ꨵꨀူဝ္းရဳꨲ]တီꨳꨀူꨓ္းတုမ္ꨀꨓ္၊ ꨀူꨓ္းတုမ္၊ ꨀꨤတ္ꨲꨀꨤင္ပꨤင္ꨲ။


agrarian(adj)[ꨡꨀꨬရးရီꨲယꨰꨓ္ꨲ]ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ လြင္ꨳꨟꨱတ္းသူꨓ္/ လိꨓ္သူꨓ္။


agree(vi)[ꨡꨀရီး]လꨯꨳꨅ္ꨮ၊ ꨕြမ္ꨵꨀꨓ္၊ ထုꨀ္ꨲမꨰꨓ္ꨳꨀꨓ္၊ ꨁဝ္ꨳꨟြꨯꨳꨀꨓ္။ agree with, သꨤင္ꨲထုꨀ္ꨲ၊ သꨤင္ꨲေတဳꨲ၊ ꨁဝ္ꨳꨀꨓ္။ agreeable(adj)ꨡꨓ္ လꨯꨳꨅ္ꨮတဳꨲေတꨟꨱတ္း၊ ꨡꨓ္တူဝ္ꨳတꨓ္းတဳꨲေတꨕြမ္ꨵ။ agreement(n) လြင္ꨳ꨷။


agreiculture(n)[ꨡꨀရီးꨁꨤဝ္ꨵꨁ်ိဴဝ္း]လြင္ꨳꨕုꨀ္ꨲသြမ္ꨳ။ agricultural(adj) ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ လြင္ꨳꨕုꨀ္ꨲသြမ္ꨳ။


aground(adv, pred, adj)[ꨡꨀꨟြꨓ္ꨵꨑ္]ꨟူိဝ္းတꨤင္ꨲꨀုꨓ္ꨟꨤတ္ꨲသꨯꨤး/ တꨤင္ꨲꨀုꨓ္။


ague(n)[ေꨡးꨀ်ဴꨲ]ꨓꨤဝ္၊ ꨓꨤဝ္ꨓူꨀ္ꨵ၊ ꨓꨤဝ္သꨓ္ꨲ။


ah, aha, (int)[ꨡဳး၊ ꨡꨟဳꨵ]သꨱင္လꨤတ္ꨳမူိဝ္ꨳꨅူမ္းသူိဝ္း/လီꨡꨤမ္း။


ahead(adv, pred, adj)[ꨡꨟꨰတ္ꨵꨑ္]တꨤင္းꨓဳꨳ၊ ပဳꨳꨓဳꨳ။ go ahead, သုိပ္ꨲꨟꨱတ္း။ lookahead, ꨁပ္းꨁုိင္/ꨟꨓ္ဝꨯꨵမူိဝ္းꨓဳꨳ။


ahem(int)[ꨡꨟꨰမ္ꨵ]သꨱင္ꨡꨟꨰမ္ꨵꨅူးပူိꨓ္ꨳ။


aid (vt)[ꨡꨱတ္ꨵꨑ္]ꨅြꨯꨳ၊ ꨀမ္ꨵထꨰမ္၊ (n)တꨤင္းꨅြꨯꨳတꨤင္းထꨰမ္၊ ꨡꨓ္ꨀမ္ꨵ ထꨰမ္။ first aid, ꨕူꨳယူတ္းယဳꨡြꨓ္တꨤင္း။ hearing aid, ꨁူိင္ꨳထြမ္ꨲꨟူ။


aid-de-camp(n)[ꨡꨱတ္ꨵꨑီꨲꨁꨰမ္ꨵꨕ္]ꨟူဝ္သုိꨀ္းꨕူꨳꨀꨰတ္ꨵꨬꨁတူဝ္။


aide-memoire(n)[ꨡꨱတ္ꨵꨬမꨲမြꨯꨲယဳꨲရ္]ေꨁဳꨳလꨯꨳꨅ္ꨮ ꨡꨓ္ပꨯꨲလꨯꨳလူင္း လꨯꨤးမုိဝ္း၊ ꨕုိꨓ္မꨯꨤတြင္း။


AIDS[ေꨡꨲꨡꨯꨲꨑီꨲꨡꨰတ္ꨵꨅ္](abbr)acquired immune de ficiency syndrome, တꨤင္းပꨱꨓ္ꨟꨰင္းꨁꨤမ္ꨲꨓ္ꨮးတူဝ္ယြမ္း။


ail(vt, i)[ꨡꨱဝ္းလ္]ꨟꨮ္ꨳတူꨀ္းတꨤင္းယꨤပ္ꨲꨕိုတ္ꨲ၊ ꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္တꨤင္းပꨱꨓ္ေသ ꨡꨓ္ꨡꨓ္။ ailement(n)လြင္ꨳꨓꨤဝ္/ꨡမ္ꨲယူꨲလီ။


aim(vt,i)[ꨡꨱမ္း]ယူိင္း၊ ငဳ၊ ယူိင္းꨡꨤꨓ္း၊ ထုိမ္ꨳ/သုိင္း။ (n)လြင္ꨳ꨷၊ ေꨁဳꨳ ယူိင္းꨡꨤꨓ္း။ aimless(adj)ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမီးတꨤင္းယူိင္းꨡꨤꨓ္း/ေꨁဳꨳယူိင္း ꨡꨤꨓ္း။ aimlessly(adv)ꨡမ္ꨲမီးတꨤင္းယိူင္းꨡꨤꨓ္းေသ။


ain't[ꨡꨱꨓ္ꨵထ္]တူဝ္ပြတ္း - am not, is not, are not,


air(n)[ꨬꨡးယဳး]လူမ္း၊ လူမ္းꨀတ္းလူမ္းယꨱꨓ္၊ ꨀꨤင္ꨟꨤဝ္၊ ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္၊ သꨱင္ ꨡုပ္ꨲသꨱင္လꨤတ္ꨳ၊ သꨱင္ꨀꨮꨤမ္း၊ တꨤင္းꨟꨱတ္းတꨤင္းသꨤင္ꨳ/တꨤင္းလꨤတ္ꨳတꨤင္း ꨅဳ။ by air, ꨅြမ္းꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ air letter, လိꨀ္ꨳꨀꨮဳꨲꨅြမ္းꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ on the air, သꨱင္မဳးꨅြမ္းထီးဝီး/ꨡြမ္လူမ္း။ in the air, ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨅꨰင္ꨳလꨰင္း၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲတꨰတ္ꨳꨓꨰတ္ꨳ၊ ꨡꨓ္ꨁꨤဝ္ꨲꨕူင္ꨵꨀꨮဳꨲမူတ္း၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမီးလြင္ꨳꨟူမ္ꨲ လူမ္ꨳ။ clear the air, ꨟꨮ္ꨳလူမ္းသꨰꨓ္ꨳသ္ꨮ/မူတ္းသ္ꨮ၊ ꨟꨮ္ꨳလြင္ꨳထꨤင္ꨲထူိမ္ꨟꨯꨤ။ put on air, ꨟꨱတ္းꨟꨤင္ꨳ/ꨕꨤင္၊ ꨡဝ္ပုင္ꨲꨡဝ္ပꨤတ္ꨳ။ (vt)ꨡဝ္ꨁူဝ္းယင္ꨟꨰင္ꨳ၊ ꨟꨮ္ꨳလူမ္းꨁဝ္ꨳ၊ ꨡဝ္ꨡြꨀ္ꨲꨬꨓꨟꨮ္ꨳꨟူꨵ၊ ပုိꨓ္ꨁꨤဝ္ꨲꨬꨓ ꨓ္ꨮးထီးဝီး/ꨡြမ္လူမ္း။ airing(n)လြင္ꨳယင္ꨁူဝ္းꨟꨮ္ꨳꨟꨰင္ꨳ၊ လြင္ꨳꨡုပ္ꨲꨀုမ္ꨬꨓပဳꨳꨓဳꨳꨀူꨓ္းတင္းꨓမ္။ airless(adj)ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳ လူမ္းꨀတ္းလူမ္းယꨱꨓ္။


air[ꨬꨡးယဳး](prefix)Air Arm/Air Force(n)တပ္ꨵꨀꨤင္ꨟꨤဝ္။ air bed(n) လူမ္းꨕဳꨳꨀြပ္း/ꨕဳꨳသူိဝ္ꨲ။ airbladder(n)မꨤꨀ္ꨲပြင္းလူမ္း။ airborne(adj) ꨡꨓ္ꨡဝ္ꨟူိဝ္းဝိꨓ္ေသေတဳꨵ/ꨁုိꨓ္ꨳꨓဳꨳသုိꨀ္း။ air brake(n)ပလိꨀ္ꨳလူမ္း (ꨀဳး/လူတ္ꨵꨁူိင္ꨳ)။ Air(Chief) Marshal, Air Commodore(n) ꨟူဝ္သုိꨀ္း လူင္တပ္ꨵလူမ္း။ airconditioned(adj)ꨡꨓ္လူမ္းယꨱꨓ္ပဝ္ꨲဝꨯꨵ၊ ꨡꨓ္သ္ꨮꨲ ꨅꨤꨀ္ꨳꨕတ္ꨵလူမ္းꨀတ္းဝꨯꨵ။ air cooled(adj)ꨡꨓ္လူမ္းꨀတ္းပဝ္ꨲဝꨯꨵ၊ ꨡꨓ္သ္ꨮꨲꨅꨤꨀ္ꨳလူမ္းꨀတ္းဝꨯꨵ။ aircover(n)ꨟူိဝ္းဝိꨓ္ꨀꨰတ္ꨲꨬꨁ။ aircraft (n)ꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ aircraftman(n)ꨅုမ္းတပ္ꨵꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ aircrew(n)ꨕူꨳꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္ꨅြမ္းꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ aircushion(n)တင္ꨲꨓင္ꨳထꨰမ္ထꨤတ္ꨳလူမ္း။ airdrome(n)ꨀꨮꨤင္းꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ airdrop(n)ꨡဝ္ꨟူိဝ္းဝိꨓ္ေသ ပြꨯꨲတူꨀ္းꨀူꨓ္း ꨅြင္ꨳ/ꨀူꨓ္းသုိꨀ္း/ꨁူိင္ꨳꨀြင္ꨳꨀꨤင္ꨲ/တꨤင္းꨀိꨓ္။ airfield(n)ꨀꨮꨤင္းꨟူိဝ္းဝိꨓ္/ꨁူင္ꨲ ꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ airgun(n)ꨀြင္ꨳလူမ္း။ airhostess(n)ꨓꨤင္းယိင္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨓ္ꨮး ꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ airletter(n)လိꨀ္ꨳꨅြမ္းꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ airline(n)ꨀꨤꨓ္ေတဳꨵသူင္ꨲ ꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ airliner(n)ꨟူိဝ္းဝိꨓ္ꨡꨓ္ေတဳꨵသူင္ꨲꨀူꨓ္းတဳꨲေသꨲ။ airlock (n)ꨡꨓ္လူမ္းꨁမ္ꨓ္ꨮးလြတ္ꨲ၊ ꨟြင္ꨳလူမ္းꨡမ္ꨲꨁဝ္ꨳ။ airmail(n)လိꨀ္ꨳ/ပူꨀ္ꨵ သူင္ꨲꨅြမ္းꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ airman(n)ꨀူꨓ္းေꨟဳꨳꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ airpillow(n)မြꨓ္ꨟူဝ္ လူမ္း။ airplane(n)ꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ airport(n)ꨀꨮꨤင္းꨟူိဝ္းဝိꨓ္/ꨁူင္ꨲꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ airpump(n)ꨁူိင္ꨳꨅုပ္ꨲလူမ္း။ airraid(n)ꨡဝ္ꨟူိဝ္းဝိꨓ္ပြꨯꨲမꨤꨀ္ꨲ။ airrifle(n) ꨀြင္ꨳလူမ္း။ airscrew(n)ꨕတ္ꨵလူမ္းꨟူိဝ္းဝိꨓ္/ပင္ꨲꨀဳꨲꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ airship (n)ꨟူိဝ္းꨓမ္ꨵထꨰမ္ထꨤတ္ꨳလူမ္း။ airspace(n)တူင္ꨲဝိူင္းသꨱꨓ္ꨳတꨤင္းꨟူိဝ္း ဝိꨓ္ တဳꨲꨓုိင္ꨳမူိင္း။ airspeed(n)တꨤင္းဝꨯးꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ airstrip(n)ꨀꨮꨤင္းꨟူိဝ္း ဝိꨓ္ꨡြꨓ္ꨲ။ airumbrella(n)ꨟူိဝ္းဝိꨓ္ꨀꨰတ္ꨲေꨁ။ airway(n)သꨱꨓ္ꨳတꨤင္း ꨟူိဝ္းဝိꨓ္။ airways(n)ꨁြမ္ꨲပꨓီꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨟူိဝ္းဝိꨓ္၊ ꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းလြင္ꨳꨟူိဝ္း ဝိꨓ္။ airworthy(adj)(ꨟူိဝ္းဝိꨓ္)ꨡꨓ္တမ္းꨅ္ꨮꨁꨤဝ္းတꨤင္း။ air to air (adj)ꨡꨓ္ꨡဝ္ꨟူိဝ္းဝိꨓ္ ꨓင္ꨲꨀꨓ္ေသတုိꨀ္းꨀꨓ္။ air to ground(adj) ꨡꨓ္ꨁီꨲꨟူိဝ္းဝိꨓ္ေသ ယုိဝ္းလူင္းꨓူိဝ္လိꨓ္။ airtight(adj)ꨡꨓ္လြတ္ꨳ လူမ္း။ airy(adj)ꨡꨓ္လူမ္းယꨱꨓ္ပဝ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳလူမ္း၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲ ဝꨯꨵꨓꨀ္းꨓဳ။ airly(adv)မဝ္မဝ္မꨤင္မꨤင္။


aisle(n)[ꨡꨯꨤးယူဝ္ꨲလ္]သꨱꨓ္ꨳတꨤင္းပꨯꨓ္ꨮးဝတ္ꨵ/ꨟူင္းငဝ္းတူင္ꨵ/ꨟူိဝ္းဝိꨓ္/ လူတ္ꨵလꨱꨓ္း။


ajar(adv)[ꨡꨀ်ဳးရ္](ꨕꨀ္းတူ)ꨡꨓ္ပုိတ္ꨲဝꨯꨵꨡိတ္းꨡိတ္း၊ ꨡꨓ္ေတဳꨵ ꨬတꨵပုိတ္ꨲ။Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

akimbo(adv)[ꨡꨁိမ္ꨲပူဝ္ꨲ]with arms akimbo, တဝ္ꨲꨡꨰင္ꨳယူꨲ။


akin(pred adj)[ꨡꨁိꨓ္း]ꨡꨓ္ငꨯꨤးꨀꨓ္/ꨅꨤပ္ꨳပီꨳꨅꨤပ္ꨳꨓြင္ꨵꨀꨓ္။ akin to, ꨡꨓ္မိူꨓ္ꨀꨓ္။


alabaster(n)[ꨡဳးလဳꨲပဳꨲသတူိဝ္ꨲ]မꨤꨀ္ꨲꨟိꨓ္ꨁꨤဝ္ ꨡꨓ္ꨁꨰꨀ္းꨟꨱတ္းၾꨕဳး။ (adj)ꨡꨓ္ꨁꨤဝ္မူိꨓ္မꨤꨀ္ꨲꨟိꨓ္။


alacrity(n)[ꨡလꨱꨀ္ꨵꨁရီꨲထီꨲ]လြင္ꨳမီးꨟꨰင္းꨅ္ꨮတꨱမ္ဝꨯꨵ၊ လြင္ꨳꨅ္ꨮꨁုိꨓ္ꨳဝꨯꨵ။


a la mode(adv)[ꨡလဳꨲမူတ္ꨵꨑ္]ꨁုိတ္းꨀꨤပ္ꨳ၊ ꨅြမ္းꨀꨤပ္ꨳꨅြမ္းပꨤꨓ္။


alarm(n)[ꨡလꨤမ္း]လြင္ꨳတူꨀ္းꨅ္ꨮ၊ သꨱင္ပꨓ္ꨘꨤင္ꨵေꨕး၊ သꨱင္ယꨤမ္းမြင္း ပူꨀ္းꨟြင္ꨵ၊ လြင္ꨳꨀူဝ္ေꨟ။ (vt)ပꨓ္သꨱင္ꨘꨤင္ꨵ/ပꨓ္သတိ၊ ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳပူိꨓ္ꨳꨀူဝ္ ေꨟ/တုိꨓ္ꨲꨕꨤꨓ္ꨳ၊ သ္ꨮꨲꨟိင္ꨲပꨓ္ꨘꨤင္ꨵꨅြမ္းꨕꨀ္းတူ။ alarming(adj)ꨡꨓ္ လီꨀူဝ္၊ ꨡꨓ္လီတူꨀ္းꨅ္ꨮ။ alarmed(adj)ꨡꨓ္ꨀူဝ္ေꨟ၊ ꨡꨓ္တူꨀ္းꨅ္ꨮ။ alarmist(n)ꨕူꨳလြꨀ္ꨲ၊ ꨡꨓ္လြꨀ္ꨲငိုတ္ꨳ။


alas(int)[ꨡလꨤတ္ꨵꨅ္]သꨱင္လꨤတ္ꨳမူိဝ္ꨳꨅ္ꨮလꨱꨀ္ꨵ/မꨯꨳꨅ္ꨮ။


albatross(n)[ꨡꨤဝ္းလ္ပဳထရြတ္ꨵꨅ္]ꨓူꨀ္ꨵꨓꨤင္းꨡီ၊ လြင္ꨳꨡꨓ္ꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ပꨓ္ꨟဳ၊ ꨡꨓ္ꨬꨟꨵꨀင္ꨳ ꨟꨮ္ꨳယဳꨲပꨱꨓ္ꨟꨱတ္းေသꨡꨓ္ꨡꨓ္။


albeit(conj)[ေꨡဳးပိတ္ꨵထ္]ꨀူꨉ္းꨀဳꨳ။


albino(n)[ꨡꨤဝ္းလ္ပိꨓ္းꨓူဝ္ꨲ]ꨕူꨳမီးတꨤင္းပꨱꨓ္တုတ္ꨳꨕူိꨀ္ꨲ။ albino (adj)ꨡꨓ္မီးတꨤင္းပꨱꨓ္တုတ္ꨳꨕူိꨀ္ꨲ။


album(n)[ꨡꨤဝ္းလ္ပꨤမ္ꨲ]ပပ္ꨵသ္ꨮꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ/မိꨀ္ꨳလိꨀ္ꨳ၊ ꨁꨰပ္းꨅꨤꨀ္ꨳ/ꨅီꨲꨑီꨲ ꨡꨓ္သ္ꨮꨲဝꨯꨵꨀꨮꨤမ္းꨅူိဝ္းꨟြင္ꨵယဝ္ꨵ။


albumen(n)[ꨡꨤဝ္းလ္ပ်ဳမ္ꨲမꨰꨓ္း]ပူိꨀ္ꨲꨁꨯꨲထꨤပ္ꨳꨓ္ꨮးꨡꨓ္ꨟူမ္ꨲဝꨯꨵမြꨓ္းမꨓ္း


alchemy(n)[ꨡꨤဝ္းလ္ꨁမီꨲ]ꨡꨀ္ꨲꨀိယ၊ ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵꨡꨀ္ꨵꨀိယ။ alchemist (n)ꨅဝ္ꨳꨡꨀ္ꨵꨀိယ။


alcohol(n)[ꨡꨤဝ္းလ္ꨁူဝ္ꨲꨟူဝ္ꨲလ္]လဝ္ꨳ၊ လဝ္ꨳꨟꨤꨀ္း။ alcoholic(adj)ꨡꨓ္ ပဳးလဝ္ꨳ၊ (n)ꨕူꨳꨅပ္းလဝ္ꨳ။


alcove(n)[ꨡꨤဝ္းꨁူပ္ꨵ]ꨟြင္ꨳꨡြꨓ္ꨲ၊ လုꨀ္ꨳꨡြꨓ္ꨲ၊ ထမ္ꨳꨡြꨓ္ꨲ။


alderman(n)[ꨡူဝ္းတူိဝ္ꨲမꨰꨓ္း](မူိင္းꨡိင္ꨲꨀလꨤꨓ္ꨲ)ꨅုမ္းꨀူꨓ္းလူင္ေꨅꨳ ဝꨱင္း။


ale(n)[ꨡꨱဝ္ꨲလ္]ꨓမ္ꨵသူမ္ꨳပီꨲယဳꨲ။ ale house, သꨰင္ꨲလဝ္ꨳ။


alee(adv, adj)[ꨡလီꨲ]ꨓူိဝ္ꨟူိဝ္းꨕꨯꨤꨲလူမ္းꨡမ္ꨲထြင္း။


alert(adj)[ꨡလိူတ္ꨵထ္]ꨡꨓ္ꨘꨤင္ꨵလꨯꨳꨡꨓ္တရꨯꨤး၊ ꨡꨓ္မီးသတိ၊ ꨡꨓ္ဝူꨓ္ꨵလꨰတ္းသꨰဝ္းလꨯꨳ။ on the alert, ꨘꨤင္ꨵဝꨯꨵ၊ သတိဝꨯꨵ။ (n)လြင္ꨳ ပ္ꨮꨵယꨤမ္း။ (vt)ပ္ꨮꨵယꨤမ္းဝꨯꨵတူꨉ္းꨁꨱꨓ္၊ ပꨓ္ꨘꨤင္ꨵပူိꨓ္ꨳ။ alertly(adv) ꨘꨤင္ꨵ၊ သတိ၊ လꨰတ္းလꨰတ္းသꨰဝ္းသꨰဝ္း။ alertness(n)လြင္ꨳ꨷။


alexia(n)[ꨡလꨰꨀ္ꨵꨅီꨲယဳꨲ]တꨤင္းပꨱꨓ္ꨡြꨀ္းေꨡဳလူꨵ ေပဳးꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳလူ လိꨀ္ꨳ။


alfresco(adv, adj)[ꨡꨤဝ္းꨘရꨰတ္ꨵꨅ္ꨀူဝ္း]ꨓြꨀ္ꨳꨟူိꨓ္း၊ ꨀꨤင္ပꨤင္ꨲꨀꨤင္လꨰင္ꨵ။


algebra(n)[ꨡꨤဝ္းꨀ်ီꨲပရဳꨲ]တူဝ္လိꨀ္ꨳတꨤင္ပꨯꨤးꨓပ္ꨵ။ algebraic/algebraical(adj)[꨷ပလꨱꨀ္ꨵ/꨷ပလꨱꨀ္ꨵꨁူဝ္ꨲလ္]ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲတူဝ္ လိꨀ္ꨳပꨯꨤးꨓပ္ꨵ။ algebraically(adv)ꨡဝ္တူဝ္ပꨯꨤးꨓပ္ꨵေသ။


alias(n)[ေꨡးလီးလꨰတ္ꨵꨅ္]ꨅုိဝ္ꨳꨅပ္ꨵꨅုိဝ္ꨳပြမ္(ꨅꨯꨤးꨅူိင္း/ꨀူꨓ္းꨟꨯꨤꨵ)။


alibi(n)[ꨡလပꨯꨲ]လꨀ္းထꨤꨓ္ꨡꨓ္ꨬꨓဝဳꨳ မူိဝ္ꨳပꨱꨓ္လြင္ꨳꨓꨓ္ꨵမီးယူꨲ တꨤင္ꨲတီꨳ၊ လြင္ꨳတꨤင္းꨡꨓ္ꨬꨓ ꨟꨮ္ꨳပြꨯꨲ/ꨟꨮ္ꨳꨁꨮꨤင္းပꨓ္။


alien(adj)[ေꨡးလ်ꨓ္ꨲ]ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းတꨤင္ꨲမူိင္း/ꨅုမ္း၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨟပ္ꨵ လꨯꨳ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲယꨤမ္ꨳပꨱꨓ္/ꨉဳး၊ ꨡꨓ္လꨤꨀ္ꨲလꨯꨤးလီꨀူဝ္၊ (တူဝ္ထိူꨓ္ꨲ) ꨡꨓ္မီးတꨤင္ꨲမူိင္း။ alien to, ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨀꨱဝ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨟူမ္ꨳꨀꨓ္လꨯꨳ။ (n)ꨀူꨓ္းꨓြꨀ္ꨳမူိင္း။


alienate(vt)[ေꨡးလ်ꨤꨓ္ꨲꨓꨱꨀ္ꨵထ္]ꨟꨮ္ꨳလြင္ꨳမုိတ္ꨳꨀုိဝ္းလူꨵ၊ ယဳꨵꨟꨮ္ꨳတꨰꨀ္ꨲ၊ ꨡဝ္ꨁူဝ္းꨡꨤပ္ꨳပꨓ္တꨤင္ꨲေꨀဳꨵ။ alienation(n)လြင္ꨳ꨷။


alienist(n)[ေꨡးလ်ꨤꨓ္ꨲꨓိတ္ꨵꨅ္ထ္]ꨁူးေမဳယဳꨅ္ꨮ။


alight(pred adj)[ꨡလꨯꨵထ္]ꨡꨓ္ꨕꨯးတုိꨀ္ꨵလုꨀ္ꨵ၊ ꨡꨓ္တုိꨀ္ꨵလꨰင္းယူꨲ၊ ꨡꨓ္ꨬꨓလြင္ꨳꨟူမ္ꨅူမ္း/ꨅ္ꨮသꨓ္ꨲ။ (vt)လူင္းꨀဳး/မဳꨵ၊ ꨓူꨀ္ꨵꨅပ္းꨓူိဝ္မꨯꨵ။ alight on, ꨡမ္ꨲထꨤင္ꨲေသလꨯꨳꨟူပ္ꨵ။


align(vt)[ꨡလꨯးင္]ꨁပ္ꨵထꨰဝ္၊ လꨯꨳꨅ္ꨮꨟူမ္ꨳꨟြမ္းꨀꨓ္။ alignment(n)လြင္ꨳ꨷။


alike(pred adj)[ꨡလꨯꨵꨁ္]ꨡꨓ္မူိꨓ္၊ ꨡꨓ္ငꨯꨤး။ (adv)မူိꨓ္ꨀꨓ္၊ လꨯꨤး လꨱဝ္ꨀꨓ္။


alimentary(adj)[ꨡလꨯးမꨰꨓ္းထရီꨲ]alimentary canal, ꨡꨓ္ꨀꨱဝ္ꨲ လူꨉ္ꨳသꨯꨳ/လြတ္ꨲတꨤင္းꨀိꨓ္။


alimony(n)[ꨡလီꨲမူဝ္ꨲꨓီꨲ]ငုိꨓ္းꨡꨓ္ꨓ္ꨮးလုမ္းဝဳꨳ ꨟꨮ္ꨳပꨓ္ꨕူဝ္/ေမးဝꨯꨤး ꨕꨤတ္ꨲꨓဳꨳꨟူိꨓ္း။


alive(adj)[ꨡလꨯꨵပ္ꨵ]ꨡꨓ္တုိꨀ္ꨵလိပ္း၊ ꨡꨓ္ေတသိုပ္ꨲလိပ္း၊ ꨡꨓ္တုိꨀ္ꨵ မီးꨅ္ꨮꨁ္ꨮꨳꨟꨱတ္း၊ ꨡꨓ္ꨟူꨵလြင္ꨳတꨤင္ꨲꨡꨓ္ဝဳꨳ တုိꨀ္ꨵလမ္ꨲလြင္ꨳ။ alive to, ꨡꨓ္ꨘꨤင္ꨵ/သတိဝꨯꨵꨓူိဝ္ꨁꨱꨓ္။ alive with, ꨡꨓ္ꨅ္ꨮတြတ္ꨲတꨱꨓ္ꨳ/တူဝ္ မီးꨅ္ꨮတꨱမ္ဝꨯꨵ၊ ꨡꨓ္ꨘꨤင္ꨵဝꨯꨵေသလြင္ꨳလြင္ꨳ။


alkali(n)[ꨡꨤဝ္းꨁလꨯးင္]ထꨤတ္ꨳꨅꨱမ္းꨀိူဝ္။ alkaline(adj)ꨡꨓ္ပဳးထꨤတ္ꨳ ꨅꨱမ္းꨀူိဝ္။


all(adj)[ေꨡဳးလ္]ꨡꨓ္ပꨱꨓ္/ꨟꨱတ္းတင္းမူတ္း၊ တင္းမူတ္း။ (pron) above all, လူိဝ္ေသꨓꨓ္ꨵတင္းမူတ္း။ after all, ꨀမ္းလုိꨓ္းသုတ္းꨬတꨵ။ at all, ꨡိတ္းꨡြꨓ္ꨲꨓုိင္ꨳ။ once and for all, ꨀမ္းလုိꨓ္းသုတ္း။ all in, ꨡꨓ္ꨟူိဝ္ꨵꨡူꨓ္ꨳꨓူꨓ္းꨅ္ꨮ။ all out, မင္ꨬတꨵမင္ဝဳꨳ၊ ꨟꨱတ္းꨬတꨵꨟꨱတ္းဝဳꨳ။ all and all, ေပဳးꨟုပ္ꨳတူꨉ္း၊ ꨡꨓ္ꨟꨀ္ꨵꨬတꨵꨟꨀ္ꨵဝဳꨳ။ not all that, ꨡမ္ꨲ ꨅ္ꨮꨳꨓင္ꨲထꨤင္ꨲ။ all together, ꨟူမ္ꨳꨀꨓ္တင္းမူတ္း။ (adv)တင္းမူတ္း၊ သꨱင္ꨳသꨱင္ꨳ။ all for, ꨓမ္ꨵꨅ္ꨮꨟꨰင္းဝꨯꨵေသ၊ ပဳးꨅ္ꨮ။ all over, ꨀူꨳတီꨳꨀူꨳ လꨰꨓ္၊ ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳ။ all right, ꨡꨓ္သꨯꨤငꨯꨤလီ၊ ꨡꨓ္ꨀ်ဳꨵ၊ ꨡꨓ္ꨁꨰမ္ꨵ၊ လီ ယဝ္ꨵ။


all(prefix)ꨡꨓ္သုင္သုတ္း၊ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမီးတီꨳတꨰꨀ္ꨳ။ all merciful, ꨡꨓ္ မီးမꨱတ္ꨵတဳꨲ ꨡမ္ꨲသုတ္းꨡမ္ꨲသꨱင္ꨳလꨯꨳ။ all powerful, ꨡꨓ္မီးꨡူမုꨓ္ ꨡမ္ꨲသုတ္းꨡမ္ꨲသꨱင္ꨳလꨯꨳ။ all embracing, ꨡꨓ္ꨁဝ္ꨳပဳးတင္းမူတ္း။ all round(adj)ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းလꨯꨳꨀူꨳပူိင္။ all rounder(n)ꨕူꨳꨟꨱတ္းလꨯꨳꨀူꨳပူိင္။ all time hight/low(n)ꨡꨓ္ꨁꨰမ္ꨵသုတ္း၊ ꨡꨓ္ꨅꨓ္ꨵသုင္သုတ္း/ꨡꨓ္ꨁုꨉ္ꨳ သုတ္း၊ ꨡꨓ္ꨅꨓ္ꨵတꨰမ္ꨲသုတ္း။


allah(n)[ꨡဳꨲလဳꨟ္]ꨕီꨡꨓ္ꨁူိဝ္းမူꨲသလိမ္ꨲꨀူိဝ္းလီ၊ ꨕီꨡꨓ္ꨲလဳꨲ။


to be continued...

IN SHAN

IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN SHAN IN

Read more: IN SHAN

WELCOME TO SHANYOMA

င်ိက္င်ိကငမ နတငျါုိ္ျုါိ္ျါျ  နမကင အက၈နမ ငကအငန မWELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA WELCOME TO SHANYOMA

IN BURMESE

IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN BURMESE IN

Read more: IN BURMESE

More Articles...

  1. IN ENGLISH