စွန်း

စွန်း


စွန်း (ကြိ)

(၁) (အရောင်) ငြိစွဲသည်။
-ဆက်ရန်-