စွမ်း

စွမ်း


စွမ်း (ကြိ)

ခွန်အားသတ္တိ၊ အရည်အချင်း စသည်တို့နှင့် ပြည့်စုံသည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
-ဆက်ရန်-