ဆာ

  • Print

ဆာ


ဆာ (ကြိ)

(၁) အစာ အာဟာရကို ဝမ်းတွင်းက တောင့်တသည်။-ဆက်ရန်-