တင့်

တင့်


တင့် (နာမဝိ)

လျောက်ပတ်သော။ သင့်မြတ်သော။ လျော်ကန်သော။


-ဆက်ရန်-