တင်း

တင်း


တင်း (ကြိ)

(၁) ကြိုး၊ အကြော စသည် ဆိုင်းတွ မာတောင့်သည်။ ကြိုး၊ ဝက်အူ၊ သံပတ် စသည်ကို မာတောင့်အောင် လုပ်သည်။


-ဆက်ရန်-