တောင်း

တောင်း


တောင်း (ကြိ)

ပေးရန် ပြောသည်။


-ဆက်ရန်-