တိုင်း

  • Print

တိုင်း


တိုင်း (ကြိ)

(၁) ပမာဏကို စံတခုခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သညည်။

(၂) နှိုင်းယှဉ်သည်။


-ဆက်ရန်-