ပိုင့်

ပိုင့်

ပိုင့် (နာမ်)

တစ်ဂါလံ၏ ၈ ပုံ ၁ ပုံ ရှိသော ရေ သို့မဟုတ် အရည်အချင့်။ [လိပ်]


-ဆက်ရန်-