ရဉ့်

ရဉ့်


ရဉ့် (ကြိ)

ပိုင်းဖြတ်သည်။ "လည်ဆံကျဉ့်လျဉ့်၊ ထားဖြင့် ရဉ့်၊ ကစဉ့်ကလျားလိုက်။" ကဝိသတ်၊ ၁၆၉၅။
-ဆက်ရန်-