ရည်

ရည်


ရည် (ကြိ)

(၁) ဦးတည်၍ ညွှန်းသည်။ ဆိုလိုရင်း အချက် ပြုသည်။
-ဆက်ရန်-