ရတ်

  • Print

ရတ်


ရတ္တပိတ်နာ (နာမ်)

သွေးအန် သွေးလွန်နာ တမျိုး။
-ဆက်ရန်-