ရန်

ရန်


ရန် (နာမ်)

တစုံတဦးအား ထိခိုက်စေမည့် အနှောင့်အယှက်။ အန္တရာယ်။ ဆန့်ကျင်ထိပါး တိုက်ခိုက်မှု။ မိတ်ဖက် မဟုတ်သော အရာ။
-ဆက်ရန်-