အော့

  • Print

အော့

အော့ (နာမ်)

မြန်မာသရ(၂၂)လုံးတို့တွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော (၁၆)လုံးမြောက်သရ။


-ဆက်ရန်-