အော်

  • Print

အော်

အော် (နာမ်)

မြန်မာသရ(၂၂)လုံးတို့တွင် အပါအဝင် ဖြစ်သော (၁၇)လုံးမြောက်သရ။


-ဆက်ရန်-