ထီႈ=ၶေႃႈၸႂ်ႉ တီႈမၢႆမိူဝ်ႈ မၢႆဝၼ်း၊ ဢၢၼ်ႇၵမ်း၊ ဢၢၼ်ႇပွၵ်ႈ။

-တၢင်းဢၼ် ၼႄၶၵ်ႉ၊ မၢႆၶပ်ႉမၢႆတၢမ်း။

ထီႉ=သူးယွင်ႈယေႃး၊ ပိူင်တႅၵ်ႈယႂ်ႇ/ဢွၼ်ႇ။ ပိူင်တႅတ်ႈ ၵွၵ်းတူင်ၼမ်ႉမၼ်း။

ထႆႇ=တၢင်းဢၼ် လွၼ်ႈဢၼ်ၵဝ်ႇသေ ဢဝ်တၢင်ႇဢၼ်မႃးပုတ်ႈ၊ မႃးလၢႆႊ။ (ထႆႇ၊ ထႆႇပုတ်ႈ)

-ထွၵ်ႇ၊ လၢႆႊ၊ ႁူင်ႈ၊ လူၼ်ႇ။ ဢၼ်ၵဝ်ႇႁူင်ႈလူၼ်ႇသေ ဢၼ်မႂ်ႇမႃး တႅၼ်းပုတ်ႈၶိုၼ်း လွႆးလွႆး။ (မႆႉထႆႇၾိူဝ်၊ ထႆႇသိူဝ်ႈမႂ်ႇ၊ ထႆႇႁၢင်ႊ၊ ထႆႇပုတ်ႈလၢႆႊ)

ထတ်း=ၸႅတ်ႈတူၺ်း၊ ႁဵတ်းထႅဝ်သိုဝ်ႈ၊ သွၵ်ႈႁႃဢၼ်တႄႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူႉ လမ်ႉၵတ်ႉ၊ မၢႆပိူင်တႅၵ်ႈမဵဝ်းၼိူင်ႈ၊ ဝူၼ်ႉၶိုၼ်းၸွမ်း ပိူင် ပဵၼ်ၵူႊလၢႆးလၢႆး။ (မိူၼ်ၼင်ႇ-ထတ်းထွင်၊ ထတ်းထႅဝ်သိုဝ်ႈ၊ ထတ်းထိၼ်၊ ၼိူင်ႈထတ်း၊ ထတ်းသၢင်)

ထပ်း=တၢင်းဢၼ် သိုပ်ႇသွၼ်ႉၶပ်းမႃး မိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း။


တေသိုပ်ႇထႅင်ႈ...