ၼၼၼ


ၼေ


ၸီႉၸမ်ႈ၊ သပ်းလႅင်း၊ ပွင်ႇလၢတ်ႈ၊ ၶႆႊဢွၵ်ႇ၊၊ ၸႂ်ႉတူၺ်း၊ ၸီႉတူၺ်း။


ၼႄ


ၶပ်ႉၽႄႇတမ်းပၢႆႈ ႁႂ်ႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လွင်ႈလူၺ်ႈႁပ်ႉတူၺ်း။ (ႁူင်းၼႄ၊ ပၢင်ၼႄ)


ၼမ်း


ၶေႃႈၵႂၢမ်းမႃးဢွၼ်ၼႃႈ ဢွၼ်တၢင်း၊ တၢင်းဢၼ် ၼႄဝႆႉပၼ် ႁႂ်ႈပွင်ႇလွင်ႈၸႅင်ႈတၢင်း။ (ၶေႃႈၼမ်း၊ ၵႂၢမ်းၼမ်း၊ ပၢႆႉၼမ်း၊ ၽိုၼ်ၼမ်း)


ၼၢမ်း


တၢင်းဢၼ် လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢွၼ်ၼႃႈထူဝ်းတၢင်း၊ ဢၼ်မီးႁိၵ်ႈ ႁႅင်းတူဝ်ၸၢင်ႊတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပွင်ပၼ်ထႃႈ၊ ဢွၼ်ၼႃႈ၊ ဢွၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ၊ ဢွၼ်ႁႂ်ႈၶိုင်သၢင်ႈ။ (ၼၢမ်းၼႃႈ၊ ၼၢမ်းပၢင်၊ ႁူဝ်ၼၢမ်း၊ ဝူဝ်းၼၢမ်း၊ ၼၢမ်းလၢတ်ႈ၊ ...)


ၼိုင်ႈ


လၢႆးမိုဝ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၵ်း မဵဝ်းၼိူင်ႈ၊ တၢင်းဢၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၵ်း။

-တၢင်းဢၼ် ဢဝ်ထၢတ်ႈမႆႈ/ၵတ်းသေ ဢုပ်ႉ/ပွင်/ဝူး ႁႂ်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈမႃး။


ၼိုင်ႊ


တၢင်းဢၼ် ဢမ်ႇယူႇဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇလိုဝ်ႈသေ ဢၼ်ၸၢင်ႊပဵၼ်ထတ်းၵၼ်မႃး၊ ၶေႃႈဢၼ် ၼႄလွင်ႈငဝ်းလၢႆးယွၼ်ႉတွၼ်း။ (မိူၼ်ၼင်ႇ-ၼိုင်ႊယူႇၼိုင်ႊႁိူဝ်ႉ၊ ၼိုင်ႊႁိုင် ၼိုင်ႊတေႁၢႆလၢႆႊ)


ၼိူင်ႈ


တူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ်မႃးဢွၼ်ၼႃႈသုတ်းပိူၼ်ႈ၊ တူဝ်ဢၼ်တႄႇတႃႇ ပုၼ်ႈဢၢၼ်ႇ/သွၼ်ႇ/ၼပ်ႉ/တၢၵ်ႈ၊ တူဝ်တႄႇငဝ်ႈပိုၼ်ႉပၢႆးၼပ်ႉ။


 


တေသိုပ်ႇထႅင်ႈ...