ၽႃ


ဢၼ်တင်ႈၸၼ်းသေ ႁႄႉၵၢင်ဝႆႉ။ ႁႃႉ၊ ႁိုၵ်း၊ တၢပ်ႈၸၼ်း၊ လႃႇၵၢၼ်ႉ။


ၽႃႇ


ၸၵ်း/တႅပ်း/တတ်းႁႂ်ႈၶၢတ်ႇ။ ၸၢပ်ႈလေႃး၊ လေႃႇၺႃး၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢႆၵႂႃႇ။


ၽႃႈ


ပွႆႇပႅတ်ႈ ဢၼ်ယိပ်းၵႅမ်းဝႆႉ၊ မၢၵ်ႇသူမ်ႈမဵဝ်းၼိူင်ႈ၊ ၶိူင်ႈၶူဝ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈၵူၼ်း။ (ပွႆႇၽႃႈ၊ မၢၵ်ႇၽႃႈ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇ ၶူဝ်းၼွၼ်း)


ၽႃႉ


ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူၼ်း ဢၼ်မီးၶူမ်းၽၢႆ ။


ၽီ


တူဝ်မီးၸႂ် မဵဝ်းၼိူင်ႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၵူႉသူဝ်ႇ၊ ဢၵူႉသူဝ်ႇ ဢၼ်တႃၵူၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႆႈ။


ၽေ


ၶူဝ်းၸႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း မဵဝ်းၼိူင်ႈ။ (မိူၼ်ၼင်ႇ-ဝၢၼ်ႇၽေ၊ ဢၢင်ႇၽေ၊ ပၢၼ်ႉၽေ)

-ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ် ပဵင်းၽဵင်ႇ။ (ၽေတၢင်းႁူႉ၊ ၽေဝၢင်း တၢင်းလီ၊ ၽေထိုင်ၵူႊၵေႃႉ)


ၽေႇ


ၵေႈႁႂ်ႈၸၢႆႇယူတ်းႁၢႆ၊ တၢင်းဢၼ် သၵ်းလႅင်းၽွႆးၼေ။


ၽေႈ


တၢင်းဢၼ် ၼမ်လိူဝ်မႃးလွႆးလွႆး၊ ဢၼ်ဢၢၼ်ႇဢဝ် ႁူႉဢဝ်ၵေႃႈလႆႈၼၼ်ႉ။


ၽေး


တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၶဵၼ်ၶွင်ႈၶမ် တီႈၵူၼ်း။


ၽေႉ


လူၼ်ႉလိူဝ် ဢႃးလႃးၽႅဝ်။ (ၽေႉၼႃႇ)

-တူၼ်ႈမႆႉ သႅၼ်းႁၢတ်ႈဢွၼ်ႇ မဵဝ်းၼိူင်ႈ၊ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ၵွပ်ႈဢၢႆႊသႅဝ်မၼ်း။ (ၽေႉၽၢၼ်း)

-ၶိူဝ်းၶႆးတဝ်း မဵဝ်းၼိူင်ႈ ဢၼ်ၵွပ်ႈသေ ဢွၵ်ႇၸွမ်းတူၼ်ႈ။

-ဢဝ်ၶီႈၼုမ်ႇဝူဝ်းႁဵတ်းပဵၼ်ယႄႇတၢင်းၵိၼ်ၵပ်း မဵဝ်းၼိူင်ႈ။


ၽေႊ


တၢင်းၼမ်ၵိုၼ်းမႃး မဵဝ်းၼိူင်ႈ၊ ဢၼ်ၸၢင်ႊသိုပ်ႇမႃး။ (ၶၢဝ်ႇၽေႊ၊ ၽေႊဢွၵ်ႇ)


ၽႄ


ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈၸွတ်ႇ။ (မိူၼ်ၼင်ႇ-ပိုၼ်ႊၽႄ၊ တၢင်းၽႄ၊ ၽႄမႅင်ႇ၊ ၽႄႁႂ်ႈ၊ ၽႄပၼ်လႆႈဢၼ်)

-တီႈၶွႆႊၵၼ်၊ တီႈမႅင်ႇၽၢတ်ႇၵၼ်။ (တၢင်းၽႄ၊ ၽႄတၢင်း၊ ၵိင်ႇၽႄ)


ၽႄႇ


တၢင်းဢၼ် ၶပ်ႉပၢႆးၽႄ၊ ဢဝ်ၶပ်ႉၼႄ ယႃႇႁႂ်ႈသွၼ်ႉၵၼ်ၼႃ၊ တၢင်းဢၼ်ႁႂ်ႈဢၼ်ၶွတ်ႇ ဢၼ်တုမ်ႊ ဢၼ်ၸွၵ်းၼၼ်ႉ ယၢႆႈၽၢတ်ႇ ပိုတ်ႇႁၢင်ႇၵႂႃႇ။


ၽႄႈ


တၢင်းဢၼ် ၼမ်လိူဝ်တိူဝ်းမႃးဝႆးၼႃႇ တေႃႇပေႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢၢၼ်ႇ ႁူႉၸွမ်းလႆႈ၊ ၸူဝ်ႊၵမ်းဢွၼ်ႇၵွၺ်း ၼမ်လိူဝ်မႃးတေႉဝႃႈ။ (တႅၵ်ႇၽႄႈ၊ ၽႄႈၵိုၼ်း)


ၽႄး


ၶူဝ်းမၼ်ႈထၢၼ်ႈသုင် မဵဝ်းၼိူင်ႈ ဢၼ်မီးသီလိူမ်ႈ၊ ၵိုမ်ႉ၊ သမ်ႉႁမ်ႉၶိုၼ်ႈ။


ၽႄႉ


တၢင်းသူင်မိုတ်ႈၼႃႇ တေႃႇတၢင်းဢမ်ႇလီ မဵဝ်းၼိူင်ႈ၊ တၢင်းႁႅၼ်ႇမဵဝ်းၼိူင်ႈ။


တေသိုပ်ႇထႅင်ႈ...