ၾၢႆ=တႅၼ်ႈဢၼ်ၶၼ်ႈတတ်း ၼမ်ႉႁွင်ႊ၊ ၼမ်ႉၵႄး ႁႂ်ႈၼႃႈၼမ်ႉလႆ ပေႃးယိုင်ႈလႆႈ သုင်မႃးသေ သမ်ႉပၢႆႇပၼ်တၢင်းၼမ်ႉ တႃႇ​သေ လွင်ႈလွင်ႈ။ တၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼင်ႇၼၼ်၊ ၶူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈ/လၢႆး ၼင်ႇၼၼ်။ (ၾၢႆ ။ ၾၢႆတႅၼ်ႈ၊ ၾၢႆၼမ်ႉ၊ ၾၢႆၶၼ်ႈ၊ ၾၢႆမႆႉ၊ ၾၢႆလိၼ်၊ ၾၢႆႁိၼ်၊ ၾၢႆၾႆးၾႃႉ၊ ...)


တေသိုပ်ႇထႅင်ႈ...