ဝႆ


တၢင်းဢၼ် ဢမ်ႇၼိမ်၊ ၶွၼ်းၶဝ်ႇ၊ ၵိူင်းၵႂႃႇၵိူင်းမႃး။ (သၼ်ႇဝႆ)

-တၢင်းဢၼ် မေႃႁႂ်ႈၸၸူမ်လူမ်ႈတူၵ်းၵႂႃႇ။ (ၺႃးဝႆ၊ လူမ်ႇဝႆ၊ ဢုင်ဝႆ)


ဝေႈ


ႁိၼ်ၽိူၵ်ႇမဵဝ်းၼိူင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈႁဵတ်းဢွၵ်ၶူဝ်းၶွင် ထၢၼ်ႈသုင်။


ဝႄႈ


ယၢင်ႇပၢႆႊ၊ ငႅၵ်းပၢႆႊ (ငိၵ်းပၢႆႊ))။ တႃႇယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉ/ထူပ်း/တေႃႇ/ၺႃးမႅၼ်ႈ။


ဝႂ်


မႂ်ႊ၊ ၾိူဝ်မႆႉၾိူဝ်တွၵ်ႇ၊ ၶႅပ်းမၢင်ႊ။ (ၶႅပ်းမၢင်ႊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇသေလွင်ႈလွင်ႈ) (ဝႂ်တိုတ်း၊ ဝႂ်မၢႆၾၢင်၊ ဝႂ်လူတ်း၊ ဝႂ်တူၺ်း၊ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း၊ ဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်း)


ဝဵင်း


တီႈယူႇ ဢၼ်မီးလႅၼ်ႊ၊ ၶူး ပၼ်ႇလွမ်ႉႁွပ်ႈ။ တီႈယူႇ ဢၼ်ၵူၼ်း ၼမ်လႆႈၶွၼ်ႈတွမ်ႊသေ မီးပၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႂၢၼ်းၽွင်း။

တေသိုပ်ႇထႅင်ႈ...