ဢႃ


ဢႃ=ၶေႃႈႁွင်ႉတေႃႇ ၼွင်ႉယိင်းဢူႈ(ပေႃႈ)။ (ဢႃ၊ ဢႃဢွၼ်ႇ၊ ဢႃႁဝ်း၊ ဢႃၼၢင်း)

-ၶေႃႈၼေ သဵင်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸႂ်လႆႈလီ လၢႆးၼိူင်ႈ။ (ဢႃ၊ ဢႃ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉ)

-ၶေႃႈၼေ လွင်ႈတၢင်တၢင်းႁင်ႈဝူၺ်ႇ။ (ဢႃ၊ ဢႃဢီႉ၊ ဢႃဢႃ)

-သဵင်မႄႈၵပ်းငဝ်ႈလိၵ်ႈတႆး တူဝ်ၼိူင်ႈ။


ဢႃႇ


တၢင်းဢၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႊလၢတ်ႈၵႂၢမ်း။ (ဢႃႇ၊ ဢႃႇဝႆႉ၊ ၵူၼ်းဢႃႇ)

-ဢၼ်ဢမ်ႇလႅတ်းဢမ်ႇသႅဝ်း၊ ငိူဝ်ႈငႃႉဝႆႉ။

-ဢၼ်လၢတ်ႈၼေ လွင်ႈႁင်ႈဝူၺ်ႇ။ (ဢႃႇ၊ ဢႃႇဢီး)


ဢႃႈ


တၢင်းဢၼ်ပိုတ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႂၢင်ႈ၊ ႁႂ်ႈၸၢၵ်ႇ။ ဢၼ်ၶတ်းပိၼ်ႈၵၼ်တင်း တုပ်ႇ၊ ႁုပ်။ (ဢႃႈ၊ ဢႃႈပၢၵ်ႇ၊ ဢႃႈၶႃ၊ ဢႃႈၵၢင်း၊ ဢႃႈငၢပ်ႈ၊ ဢႃႈငႅပ်ႈ၊ ဢႃႈၵူၼ်ႈဢႃႈႁဝ်၊ ဢႃႈၶဝ်ႇဢႃႈၶႃ၊ ဢႃႈဝႆႉ၊ ဢႃႈဝႅပ်ႈဝႅပ်ႈ၊ ဢႃႈဝၢပ်ႈဝိပ်ႈ၊ ဢႃႈဝၢပ်ႈဝၢပ်ႈ)


ဢႃး


တၢင်းဢၼ် ယုမ်ႇယမ်ၵိူဝ်းထိုင်သေပိူင်သေလွင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းဢဝ်တႃႉ။ ဢဝ်လၢတ်ႈယႂ်ႇ လၢတ်ႈလူင်ၸွမ်း။ (ဢႃး၊ ဢႃးဢုပ်ႇ ဢႃးလၢတ်ႈ၊ ဢႃးၵွင်ႈဢႃးၵၢင်ႇ၊ ဢႃးငိုၼ်းဢႃးၶမ်း၊ ဢႃးလၢပ်ႇဢႃးလႅဝ်း၊ ဢႃး...)

-ၶေႃႈတူၵ်းၸႂ် ၶေႃႈၼေလွင်ႈၶိုၵ်ႉ။ (ဢႃး!)

-ၶေႃႈၼေ လွင်ႈလူၼ်ႉလိူဝ်၊ ၶေႃႈထႅင်ႈႁႅင်းဢၼ်ၶိုၵ်ႉ၊ လွင်ႈၶိုၵ်ႉ။ (ဢႃးလႃး၊ ဢႃးလႃးၼႃႇ)

-တၢင်းဢၼ် ထႅင်ႈႁႅင်းသႂ်ႇ ဢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ၊ လွင်ႈသေႉလွင်ႈယွႆႊ မဵဝ်းၼိူင်ႈ။ တၢင်းတွပ်ႇတႅၼ်းလၢႆးၼိူင်ႈ။ (ဢႃးလႃးဝူ၊ ဢႃးလႃးလႃး၊...)


ဢႃႉ


တၢင်းဢၼ် ယွၼ်ႉသေလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႊလၢတ်ႈၵႂၢမ်း၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႊၶိုၼ်းတွပ်ႇ။ တၢင်းငိူဝ်ႈငဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉၼိူင်ႈ။ (ဢႃႉ၊ ဢိုဝ်ႉဢႃႉ၊ ဢႃႉတဵၵ်း၊ ဢႃႉဝႆႉ၊ ဢႃႉပႅတ်ႈ၊ ဢႃႉၼႃႇ၊...)

-တၢင်းဢၼ် ဢမ်ႇလီၵႂႃႇတိူဝ်ႉ ၵႂႃႇယိပ်း၊ လွင်ႈဢၼ်လီလႆႈဝႄႈ။ (ဢႃႉ၊ ဢႃႉဢႃႉ)


ဢႃႊ


ၸိုဝ်ႈမိူင်းတႆးဢၼ်ၼိူင်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းၼႃႈဝၼ်းတူၵ်းသုတ်း။ (ဢႃႊသၢမ်၊ မိူင်းဢႃႊသၢမ်၊ ဢႃႊႁူမ်၊ ဢႃႊႁွမ်၊ ဢႃႊႁူမ်ႇ)


ဢီး


တၢင်းဢၼ် ဢဝ်ႁႅင်းတိူဝ်ႉၸပ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢႆႉလၢႆႊတီႈ။ (ဢီး၊ ဢီးထွင်း၊ ဢီးပႅတ်ႈ)

-ၼိူဝ်ႉမွၼ်း။ (ဢီးၸီ-ၵႂၢမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ)

-တၢင်းဢၼ် တူၺ်းႁၼ်တၢင်းၶုၺ်ႉႁၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ။ (ဢီးလူ၊ ဢေးလူ၊ ဢိတ်းလူ၊ သေးလူ)


ဢေႇ


ဢမ်ႇမီးၼမ်။ (လဵၵ်ႉ၊ ၵေႇ၊ ဢေႇ၊ မၢင်ႊ)၊ မီးဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၼမ်။ (ဢေႇ)


ဢႄႇ


ဢၼ်ထုၵ်ႇမီးၵွၺ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ယွမ်းဝႆႉ၊ လူဝ်ႇဝႆႉ၊ သႃႊဝႆႉ။

-ဢမ်ႇႁတ်းႁၢၼ်(ၸႂ်ဢႄႇၼႃႇ)၊ လိူတ်ႈဢႄႇၼႃႇ(ဢမ်ႇငၢၼ်)


ဢူ


ၵုင်ႇဢၢႆသၢႆငဝ်း မဵဝ်းၼိူင်ႈ၊ တၢင်းဢၼ် မီးၼႃႈမၢၼ်းတႃၼၼ်ႉ၊ ဢၼ်လီယဵၵ်ႉယဵင်းသူႈမိုတ်ႈ၊ ဝႆႉပဵၼ်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ။ (ဢူ၊ ဢူဢၢႆသၢႆ ငဝ်း၊ မီးႁိၵ်ႈမီးဢူ၊ ဢူၽုင်း၊ ဢူမိူင်း)

-ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ(သဵၼ်ႈဝီ) ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင် လိုဝ်းလင်ႊ။ (ၸေႊဢူ၊ ၵဵင်းဢူ၊ ၵၢတ်ႇဢူ)

-တဝ်ႈၼူမ်းၼၢင်းယိင်း၊ ၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇ တီႈတဝ်ႈၼူမ်း။ (ဢူ၊ ဢူတွႆႈ၊ ဢူၼူမ်း၊ ၼမ်ႉဢူ၊ သွမ်ဢူ၊ ၵိၼ်ဢူ၊ ဢူဝၢၼ်)

-ၸိုဝ်ႈလီတႃႊၶုၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်တႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ။ (သိုင်ႇဢူမိူင်း၊ သႅင်ဢူမိူင်း၊ ထမ်းဢူမိူင်း၊ ထမ်းမိူင်းဢူ၊...)

-ၵႆႇဢၼ် ဝႆႉတႃႇၶၼ်ႁူၼ်ႈႁိူၼ်း။ (ၵႆႇဢူ)

-ၸိုဝ်ႈမွၵ်ႇ မဵဝ်းၼိူင်ႈ။ (မွၵ်ႇသႅင်ဢူ)


ဢူႇ


ၶူဝ်းဢၼ် ၸႂ်ႉပဵၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈ တီႈၼွၼ်း၊ ဢၼ်မီးၸိူၵ်ႈသၢႆ ၽႅၼ်ၼူင်ႇဝႆႉသွင်ပႃႈသီႇၽၢႆႇသေ ၵႂႆလႆႈ လွႆးလႆႈ သူင်ႇလႆႈ ႁႂ်ႈပုင်ႈ ၵႂႃႇ ပုင်ႈမႃး။ (ဢူႇ၊ ဢူႇၸႃး၊ ဢူႇၼွၼ်း၊ ဢူႇလွႆး၊ ဢူႇဢုတ်းဢုင်ႈ၊ လိၼ်တီႈယူႇ ဢူႇတီႈၼွၼ်း: ၵွၼ်းတီႈၼင်ႈ)


ဢူႈ


တူဝ်ပေႃႈ/ၽူႈ ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈတႄႇ ၸိူဝ်ႉတိုၼ်းၵူၼ်း။

-တၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈၵိူဝ်းလီ၊ ဢိင်ပိုင်ႈ၊ သွၼ်ႈႁူမ်ႈ၊ ယူႇသဝ်းလူၺ်ႈ။ (ဢူႈ၊ ဢူႈပေႃႈ၊ ဢူႈမႄႈ၊ ဢူႈဝၢၼ်ႈ မႄႈမိူင်း၊ ၸဝ်ႈဢူႈ)


ဢူး


တၢင်းဢၼ်ႁွင်ႉႁႃ၊ သဵင်ႁွင်ႉပၢဝ်ႇႁႃ၊ တၢင်းဢၼ် ပၼ်သဵင်သေသွၵ်ႈႁႃ၊ ပၢဝ်ႇႁွင်ႉႁႂ်ႈမႃး။ (ဢူး၊ ဢူးႁႃ၊ ဢူးႁွင်ႉ၊ ပၢင်ႇဢူး၊ ဢူးသႅင်၊ ဢူးၶမ်း)


ဢူႉ


တၢင်းဢၼ် လႆႈႁွႆႈၸႂ်တိတ်းၸႂ်၊ ၶူဝ်းဢၼ် လႆႈတိတ်းၸႂ်ၸွမ်း၊ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၸႂ်ပဵၼ်ၶေႃးလူၺ်ႈ(ဢူႉ၊ ဢူႉလူႉ၊ ဢူႉလူႉၸႂ်၊ ၶမ်းဢူႉ၊ သႅင်ဢူႉ)


ဢိုဝ်ႉ


တၢင်းဢၼ်ဢမ်ႇၽၢႆဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်။ တၢင်းဢၼ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းလႆႈလီ ၼင်ႇပိူၼ်ႈၽဵၼ်ႈ။ (ဢိုဝ်ႉ၊ ၽႃႉဢိုဝ်ႉ၊ ဢိုဝ်ႉဢႃႉ၊ ဢိုဝ်ႉယဝ်ႉ၊ ဢိုဝ်ႉၼႃႇ)


ဢၢႆ


ဢမ်ႇႁဵတ်းၼေၼႃႈ ၼင်ႇပိူင်ပဵၼ်တေႉ။ (ဢၢႆၼႃႈ၊ ဢၢႆပိူၼ်ႈ၊ လီဢၢႆ)


ဢၢႆႊ


သႅဝ်၊ ဢၼ်ၸၢင်ႊႁူႉတီႈၸႂ် ႁူႉတီႈၶူႈၼင်၊ သၢပ်ႇမဵၼ်။ (ဢၢႆႊႁွမ် မွၵ်ႇယႃႈ၊ ဢၢႆႊၶႅဝ်းတူႇ၊ မဵၼ်ပႃၼဝ်ႈ)


ဢဵၼ်ႈ


တၢင်းတူင်ႉၼိုင် တႃႇပေႇၸႂ် တႃႇမူၼ်ႊသိူဝ်း ဢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသဵင်ႈပူၼ်ႉ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင်။ (ဢဵၼ်ႈ၊ ဢဵၼ်ႈမူၼ်ႊ၊ ဢဵၼ်ႈဢွၼ်ႈ၊ ဢဵၼ်ႈလိၼ်၊ ဢဵၼ်ႈၼမ်ႉ၊ ဢဵၼ်ႈမေႃႈပႃႈၵွၵ်းၵႅၵ်း၊ ဢဵၼ်ႈဢုင်ဢဵၼ်ႈၵူမ်ႇ၊ ဢဵၼ်ႈ...)


ဢဵင်ႈ


တၢင်းဢၼ် ႁဵတ်းမူၼ်ႊႁဵတ်းဢဵၼ်ႈ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းတေႉ၊ တၢင်းဢၼ်မူၼ်ႊသိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၼိမ်တဵင်ႈ။ (ဢဵင်ႈ၊ ႁဵတ်းဢဵင်ႈ၊ ဢဵင်ႈတဵင်ႈ)


ဢုင်


တၢင်းတူင်ႉၼိုင် ၶိုၼ်ႈလူင်း မဵဝ်းၼိူင်ႈ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈတွင်ၶိုၼ်ႈလူင်းၶိုၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။


ဢုင်ႇ


တၢင်းတူင်ႉၼိုင် သုတ်ႉၼႃႈႁူၼ်လင် မဵဝ်းၼိူင်ႈ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈဝိုဝ်ႈၵႂႃႇၼႃႈသေ ဝူင်ၶိုၼ်းမႃး၊ တၢင်းတူင်ႉၼိုင် ဢၼ်မီးလွင်ႈၵႂႃႇ လႄႈ မႃး။


ဢုင်ႈ


တၢင်းတူင်ႉၼိုင် ဢၼ်မီးလွင်ႈဢူင်ႇဢူတ်း ဢူင်ႇဢူၺ်ႈသေ ၼွင်ႇႁွႆႈတူင်ႉၼိုင် သုတ်ႉၵႂႃႇၼႃႈႁူၼ်မႃးလင်။


ဢုင်း


တၢင်းတူင်ႉၼိုင် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႂႃႇၵႆ၊ ၵႂႃႇၸပ်းၺႃးသေတီႈ။ (ဢုင်းသႂ်ႇ၊ ဢုင်းၽဝ်)

-တၢင်းဢၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၢၵ်ႉ၊ ၵဝ်းႁႂ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ။ (ဢုင်းသုၵ်ႉ၊ ဢုင်းၼၼ်း)

-ၶဵင်ႇမႆႉ ဢၼ်ၵမ်ႉဢၼ်ႁၢမ် တႃႇလိူဝ်ႈမႆႉ။ (ဢုင်းၶဵင်ႇမႆႉ၊ ဢုင်းလႃး)


ဢုင်ႉ


တၢင်းတူင်ႉၼိုင်မဵဝ်းၼိူင်ႈ ဢၼ်တူင်ႉယူႇယုၵ်းယုၵ်း၊ တၢင်းတူင်ႉ ဢမ်ႇသိုဝ်ႈဢမ်ႇၽဵင်ႇ။ (ဢုင်ႉ၊ ဢုင်ႉဢၢင်ႉ၊ ဢုင်ႉဢိင်ႉ)


ဢုင်ႊ


ၼမ်ႉၵူမ်ႇ၊ လိၼ်ၵူမ်ႇ၊ လိၼ်ပိူဝ်ႉပႃႉ။ (ဢုင်ႊ၊ ပဵၼ်ဢုင်ႊ၊ ဢုင်ႊၵူမ်ႇ၊ ဢုင်ႊၼွၵ်း)


ဢတ်း


တၢင်းဢၼ်တီႉသႂ်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈလူမ်ႈလူမ်ႈ။ (ဢတ်းဝႆႉ၊ ဢတ်းသဵင်၊ ဢတ်းႁၢင်ႊသဵင်)


ဢၢတ်း


လူမ်းထၢတ်ႈၸႂ်၊ တၢင်းယၢမ်ႈ၊ တၢင်းႁတ်း ဢၼ်ၵႆႉလေႇၸၢင်ႊပဵၼ်။

-ႁွႆႈၸဵပ်းၵဝ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ႉၼင်။ ႁွႆးမၢႆတီႈၼိူဝ်ႉၼင် ယွၼ်ႉတိူဝ်ႉၸဵပ်း။ (ဢၢတ်း၊ ႁွႆးဢၢတ်း၊ ပဵၼ်ဢၢတ်း၊ ဢၢတ်းလူင်၊ မီးဢၢတ်းႁွႆးဝႆႉ)
-တေသိုပ်ႇထႅင်ႈ...