ခြွ

ခြွ


ခြွ (ကြိ)


ကြွစေသည်။ မြှင့်သည်။ မြှောက်သည်။ "အလုပ်သမားများကို မုန်းစိတ်ကြွအောင် ခြွပေးကြ၏။" ကိုယ်ပိုင်။ ၂၉။



-ဆက်ရန်-