ခြွေ

ခြွေ


ခြွေ (ကြိ)


၁။ စွဲကပ် တွယ်ငြိ ပူးပေါင်းနေရာမှ ကွဲကွာကျလာစေသည်။ ကြွေစေသည်။



-ဆက်ရန်-