ခြွေ

  • Print

ခြွေ


ခြွေ (ကြိ)


၁။ စွဲကပ် တွယ်ငြိ ပူးပေါင်းနေရာမှ ကွဲကွာကျလာစေသည်။ ကြွေစေသည်။-ဆက်ရန်-