ဂီ

ဂီ


ဂီတ (နာမ်)


သီဆိုခြင်း။ သီဆိုတီးမှုတ်ခြင်း။ သီချင်း။ "၃ မတြာစင်ဖြစ်ခဲ့က ဗျူတာပေါက်၏ဟု ဆရာမြတ်တို့ အမိန့်ရှိသည်။ ဗျူတာ ပေါက်၏ဟူသော စကားကိုလည်း ဂီတအသံသို့ ရောက်၏ဟူ၍ မိန့်ကုန်သည်။" ဝေါ။ ၂၇။ [ပါ]-ဆက်ရန်-