ဗန္းေမာ္ခရုိင္သမုိင္း (၁၉၄၈-၆၂) - မခင္ေလး

eBook file size: 1.56 MB
ebook pages: 79
Publication: ၁၉၇၇-ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလး ၀ိဇၨာႏွင့္သိပၸံတကၠသုိလ္ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔အတြက္ တင္သြင္းေသာ က်မ္းစာျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းမွာ လက္ႏွိပ္စက္မူ ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္၍ စာစီရုိက္ထားပါသည္။

Download