မုံးၿမိတ္၊ ဆင္လီ ကခ်င္ဆပ္စတိတ္သမုိင္း

(မွတ္ခ်က္။) Information Only

ကခ်င္သမုိင္းပညာရွင္ သုေတသီမ်ား၏ေရးသားခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု အမွာစာတြင္ ေဖၚျပထား၏။ တန္ဖုိးမွာ ၂၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၂၂၀ ပါ၀င္၏။ ပုံႏွိပ္မွတ္တမ္း မပါရွိေပ။

စာအုပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ-

စကားခ်ီး

အခန္း၁။မုံးၿမိတ္ ဆင္လီ(ရွမ္းေျမာက္)ေဒသသုိ႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းအေၾကာင္း။

အပိုင္း(၁)။ ဆင္လီေဒသသုိ႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း

(က)လာ လူမ်ဳိးမ်ား၏သမုိင္းအက်ဥ္း (ခ)ဆင္လီေဒသသို႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း (ဂ)မုံးေပၚ၊ နမ့္ခ်က္၊ ေဟာ္၀ါးေဒသ မ်ားသို႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း (ဃ)မုံးလီတီးမားေဒသသုိ႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း (င)အြယ္ေလာေဒသသုိ႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း (စ)ေဇာ္ဘုံနမ္ေတာင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္း (ဆ)ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားအား လက္တြဲေခၚယူျခင္း

အပုိင္း(၂)။ မုံးၿမိတ္ေဒသသုိ႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း

(က)မုံးၿမိတ္ႏွင့္လြယ္လုံေဒသသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္း (ခ)နိမ္လြမ္ေဒသဟူေသာ ဟူးဆာႏွင့္ေရာ္ဘရန္းေဒသသုိ႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း (ဂ)မုံးလုံႏွင့္ငါးေတာင္ေဒသသုိ႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း  (ဃ)က်ဳိင္းတုံေဒသသုိ႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း (င)ကခ်င္ဘုိးေဘးမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားျဖစ္ေသာ ျပႆနာ

အခန္း ၂။ ရွမ္း၊ ပေလာင္တုိ႔ႏွင့္ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ေပါင္းသင္းေနထုိင္ျခင္း

(က)ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားၾကား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး (ခ)လြယ္လုံေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ကခ်င္ဒူ၀ါမ်ားအေၾကာင္း (ဂ)အဂၤလိပ္ ၀င္လာစဥ္ကာလ လြယ္လုံေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ကခ်င္ဒူ၀ါမ်ား (ဃ)ေစာ္ဘြားခြန္ပန္းစိန္၏အခ်ိန္ကာလ (င)ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ အျဖစ္အပ်က္

အခန္း ၃။ ဗမာဘုရင္ေခတ္ႏွင့္မုံးၿမိတ္ ဆင္လီ(ရွမ္းေျမာက္)ေဒသအေၾကာင္း

အပုိင္း(၁)(က)တရုတ္မန္ခ်ဴးႏွင့္ဗမာဘုရင္တပ္မ်ားၾကား ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း (ခ)သိႏၷီႏွင့္မုိးမိတ္ေစာ္ဘြားမ်ားအား ေဟာ္နန္း တင္ျခင္း

အပုိင္း(၂)(က)ဗမာဘုရင္ႏွင့္မုံးၿမိတ္ေဒသမွ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း (ခ)မင္းတုန္းမင္းႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပဳျခင္း

အခန္း ၄။ မုံးၿမိတ္ ဆင္လီ(ရွမ္းေျမာက္)ေဒသသုိ႔ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္း

(က)မန္းဟန္တုိက္ပြဲ (ခ)ခြန္ဆန္တြန္ဟုန္းေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္း (ဂ)မုံးၿမိတ္ကုိးေတာင္နယ္တြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔အား ခုခံတုိက္ခုိက္ျခင္း (ဃ)ကိုးေတာင္စစ္ပြဲ

အခန္း ၅။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး

(က)ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ား ဗမာျပည္သို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္း (ခ)နားရြက္ေျခာက္သက္ေသ (ဂ)ခမုံဘြမ္စစ္ေၾကာင္း (ဃ)ဂ်ပန္ကုိ အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းသည့္ရိန္းဂ်ားစစ္ (င)စစ္သည္သူရဲေကာင္းေလး ငုိင္ေတာင္ (စ)ထူးဆန္းေသာ ေရေအာက္သတၱ၀ါ

အခန္း ၆။ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားအေၾကာင္း

(က)သိႏၷီေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး (ခ)သိႏၷီေစာ္ဘြားကို ကယ္တင္ျခင္း (ဂ)မုိးမိတ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး (ဃ)နမ့္ဆန္ ေစာ္ဘြားတုိ႔၏ျပႆနာ

အခန္း ၇။ ကခ်င္ဆပ္စတိတ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းအေၾကာင္း

အပုိင္း(၁)(က)ဆင္လီေဒသရွိ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္သိႏၷီေစာ္ဘြားၾကားထားခဲ့ေသာဂတိသစၥာ (ခ)ကခ်င္ဆပ္စတိတ္ေကာင္စီ၏ ရည္မွန္းထားေသာ အဓိကေပၚလစီ (ဂ)ကခ်င္ဆပ္စတိတ္၏အတြင္းေရးအေျခအေနအခ်ဳိ႕ (ဃ)တရုတ္ျဖဴ(KMT)တပ္ကို ခုခံတုိက္ခုိက္ျခင္း (င)KMT အၾကြင္းအက်န္ဓားျပအဖြဲ႔ကုိ တုိက္ထုတ္ျခင္း

အပုိင္း ၂။ Kodong Kachin Hill Tracts ျဖစ္ေပၚလာပုံ

(က)ကုိးေတာင္ Kachin Hill Tracts တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ား (ခ)ကုိးေတာင္ဆပ္စတိတ္ျဖစ္ေပၚ လာျခင္း (ဂ)ျပည္သူလူထု၏သေဘာတူညီမႈ (ဃ)ေတာင္တန္းေဒသသားမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ေမၿမိဳ႕ (င)စာသင္ေက်ာင္းမ်ား (စ)ကုိးေတာင္ေကာင္စီရုံးေျမေနရာအေၾကာင္း (ဆ)ကုိးေတာင္ကခ်င္ဆပ္စတိတ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း

အခန္း ၈။ ကခ်င္ဆပ္စတိတ္ေကာင္စီမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား

(က)PNDF ႏွင့္ကုိးေတာင္ကခ်င္ဆပ္စတိတ္ (ခ)ေပၚလစီအရ ဦးေဆာင္မႈမ်ား (ဂ)ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံေတာ္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲ (ဃ)နမၼတူ ကုိးေတာင္နယ္ဖက္မွ ခ်ီတက္လာျခင္း (င)ကြတ္ခုိင္ကခ်င္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ဆႏၵျပပြဲ

အခန္း ၉။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္

(က)ပင္လုံညီလာခံတက္ေရာက္ေရး (ခ)ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏အစည္းအေ၀း (ဂ)ပင္လုံညီလာခံသေဘာတူစာခ်ဳပ္

အခန္း ၁၀။ မုံးၿမိတ္ ဆင္လီ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အတၳဳပၸတၱိ

(က)ဒူ၀ါႀကီးလဖုိင္ေနာ္ဆုိင္း၏အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း (ခ)လြယ္ယာဒူ၀ါလေထာ္ခြန္ထြန္း၏အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း (ဂ)ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ဒူ၀ါ၀ေဂ်ေဇာ္ဘာ (ဃ)ဒူ၀ါဂ်ြန္းလဖုိင္ခြန္ဆုိင္(ခ)ေဇာ္လြန္၏အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း (င)ဒူ၀ါအင္ခြမ္ေဇာ္ဆုိင္း(အမတ္၊ ၀န္ေထာက္) (စ)ေဟာ္၀ါးဒူ၀ါခြန္ဖုန္း၏အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း (ဆ)နမ့္ခ်က္ဒူ၀ါေနာ္ဆုိင္၏အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း (ဇ)၀န္ႀကီးဒူ၀ါလရွီးဂမ္၏အတၳဳပၸတၱိ အက်ဥ္း (စ်)၀န္ႀကီးဒူ၀ါလုတ္ဆိန္ေဇာ္လတ္၏အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း (ည)လေထာ္ေဇာ္ဆုိင္း၏အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း

အခန္း ၁၁။ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား ေတာ္လွန္ေရးစတင္ျခင္းသမုိင္း

(၁)ခုနစ္စင္ၾကယ္အဖြဲ႔ထူေထာင္ျခင္း

(၂)KIO ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ျခင္း

(၃)KIC ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ျခင္း

(၄)KIA စတင္ထူေထာင္ျခင္း

(၅)ေတာ္လွန္ေရးစတင္ရန္ ရံပုံေငြ ရွာေဖြျခင္း

(၆)စစ္စခန္းႏွင့္စစ္သင္တန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

(၇)စစ္တပ္စတင္ဖြဲ႔စည္းအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း

(၈)ပထမဦးဆုံး စစ္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း

(၉)တပ္ရင္း ၈ ဖြင့္လွစ္ၿပီး လားရႈိးနယ္တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းျခင္း

(၁၀)တပ္ရင္း ၉ ႏွင့္ကိုးေတာင္ခရုိင္ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းျခင္း

(၁၁)SSA ႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

​မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားမှ ကောင်းမူးလုန်စေတီ - ရာမညကိုကိုနိုင်

eBook file size: 92.3 KB
ebook pages: 5
Publication:
​၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ အတွဲ ၁၄၊ အမှတ် ၉ ထုတ် ရတနာမွန်ဓမ္မမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။


DownloadRelated Articles


 

ခ်ဲငိုခ်ဲ ႏွင့္ ၀ါခီး - ကခ်င္ေျမေမာင္ခင္တြယ္

eBook file size: 85.7 KB
ebook pages: 4
Publication: ၁၉၇၄-ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ အမွတ္(၆၀)ထုတ္ စႏၵာရုပ္စုံမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္လူမ််ဳိးတုိ႔၏အက အေၾကာင္းကို တင္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္၏။

Download

-Related Articles-

ကခ်င္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ကခ်င္ေျမ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းစြန္းမွ ရ၀မ္ေသြးခ်င္းမ်ား - M.မ်ဳိးေနာင္

eBook file size: 108 KB
ebook pages: 8
Publication: ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၊ အတြဲ(၃၆)၊ အမွတ္(၄)ထုတ္ ျမ၀တီမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

Download

-Related Articles-

ကခ်င္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ကချင်တိုင်းရင်းသား ထုံးတမ်းဓလေ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများ (မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ထုတ်)

eBook file size: 109 MB
ebook pages:
Publication: ​ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးမားလွန်း၍ လင့်ခ်ကိုသာလျှင် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ (ဤစာအုပ်ကို ကိုဆန်းလွင်ဦးမှ အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပေးပို့သူ ကိုဆန်းလွင်ဦးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။)


DownloadRelated Artcles