ေရဥ - ကသာသင္းေမႊး

eBook file size: 914 KB
ebook pages: 3
Publication: ၁၉၆၅-ခုႏွစ္၊ အမွတ္(၂၂၈)၊ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ ေသြးေသာက္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။ ကဒူး ကဏန္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏အစားအစာ ျဖစ္ေသာ ေရထဲတြင္ ရရွိေသာ မႈိဥတစ္မ်ဳိးအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

Download

 

သိဂႌေရႊစင္ေခ်ာင္း - ယု၀တီဂ်င္းေဖာမယ္

eBook file size: 3.43 MB
ebook pages: 48
Publication: ၁၉၆၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ-ေမလ၊ အတြဲ(၉)၊ အမွတ္(၆ ႏွင့္ ၇)တုိ႔တြင္ ႏွစ္လ အခန္းဆက္ရွည္အျဖစ္ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ ယု၀တီဂ်င္းေဖာမယ္ ကေလာင္အမည္ခံ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးစာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚခင္သက္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ နမ့္ခမ္းရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေလ့လာေရး ခရီးသြားစာေပ အျဖစ္ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

Download

-Related Articles-

ရွမ္းအမ်ဳိးသမီး စာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚခင္သက္ (ခ) ယု၀တီဂ်င္းေဖာမယ္၏ စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ရွ၀ါနန္ခက်ီး ႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖာ့ - ႏုိင္သူ(ကခ်င္)

eBook file size:
ebook pages:
Publication: ၁၉၆၈-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ ျမ၀တီမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

-Related Articles-

တရုတ္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး - ဂ်င္းေဖာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး

ဗန္းေမာ္ခရုိင္သမုိင္း (၁၉၄၈-၆၂) - မခင္ေလး

eBook file size: 1.56 MB
ebook pages: 79
Publication: ၁၉၇၇-ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလး ၀ိဇၨာႏွင့္သိပၸံတကၠသုိလ္ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔အတြက္ တင္သြင္းေသာ က်မ္းစာျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းမွာ လက္ႏွိပ္စက္မူ ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္၍ စာစီရုိက္ထားပါသည္။

Download

နမ္တီးဆန္ျမစ္၀ွမ္း ရ၀မ္တုိ႔ဌာေန - ယု၀တီဂ်င္းေဖာမယ္

eBook file size: 1.94 MB
ebook pages: 15
Publication: ၁၉၆၀-ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလထုတ္ ေသြးေသာက္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

download

-Related Articles-

ယု၀တီဂ်င္းေဖာမယ္၏စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား