ၾသ၀ါဒါလကၤာရဓမၼကထာက်မ္း - ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

  • Print

eBook file size:
ebook pages:
Publication: ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၇-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလ။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၅-ခုႏွစ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ရတနာပုံသတင္းစာပုံႏွိပ္တုိက္၌ ရုိက္ႏွိပ္၏။ ေရႊက်င္ဂုိဏ္းႀကီးကို တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအရွင္ဇာဂရ မဟာေထရ္ျမတ္ ေရးသားျပဳစုေတာ္မူခဲ့ေသာ က်မ္းျဖစ္ၿပီး မင္းတုန္းမင္းေခတ္တြင္ ရုိက္ႏွိပ္ေသာက်မ္းစာျဖစ္သျဖင့္ ယခုအခါဆုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀)ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အလြန္ရွားပါး က်မ္းစာတစ္အုပ္ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ဆရာ၀ွပ္ပုံႏွိပ္သည္။ Printed at the British Burma News Press, Rangoon(Yangon). 1875.

Download

-Related Articles-

ေရႊက်င္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာစာအုပ္မ်ား