မြန်မာစကားနှင့်မြန်မာစရိုက် - လှသမိန်

eBook file size: 91.7 KB
ebook pages: 4
Publication: ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ အတွဲ ၂၉၊ အမှတ် ၅ ထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။
Brief: မြန်မာဥပစာစကားများကို အနက်များနှင့်တကွ ရှင်းပြထားပါသည်။


DownloadRelated Articles


လှသမိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ