ခ်စ္စဖြယ္ ဂုံအမ်ဳိးသားမ်ား - ဗုိလ္မွဴးဘရွင္

eBook file size: 1.52 MB
ebook pages: 9
Publication: ၁၉၆၅-ခုႏွစ္၊ မတ္လထုတ္ ေငြတာရီမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။ ဤေဆာင္းပါးထဲ၌ ဂုံရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ဂ်ပန္လူမ်ဳိး တုိ႔ အႏြယ္တူ ဆင္းသက္သည္ဟုဆုိေသာ သဲလြန္စကြင္းဆက္ကို ေလ့လာဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Download

-Related Articles-

ေခမရဌ္မွ ဂုံရွမ္းတုိ႔အေၾကာင္း

ဗုိလ္မွဴးဘရွင္၏စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

The Princesses of Mangrai-Kengtung