ပပ့်သပ်းတႆး-ၶေႇ တီႈမိူင်းၶေႇ - သၢႆသႅဝ်းၶွင်ႇ

eBook file size: 82.0 KB
ebook pages: 5
Publication: ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ့်ၶႂုႉ ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ့် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ မူႇၸုမ်းတႆးလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်း 2015 လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ
Brief:


DownloadRelated Articles