လွင်ႈထတ်းတူၺ်း ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၶေꧦႈၵႂၢမ်းတႆး - Dr. ၸၢႆးသၢင်ႇၽေႇ

eBook file size: 91.7 KB
ebook pages: 6
Publication: ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ့်ၶႂုႉ ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ့်လိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း(4) 2016, Dec.
Brief:


Download


 


Related Articles


ၸႅၵ်ႇၽႄမိူၼ်းသဵၼ်ႈဝီ ပဵၼ်သွင်ပွတ်းသေ ပွတ်းၼိုင်ႈပဵၼ်မႃး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ - တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးသၢင်ႇၽေႇ