လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝေဳးႁဳꨲတႆး ၼႂ်းလိၵ်ႈလူင်သၵ့်ၵတဢၵ့်ၶရဳꨲတီႇပၵ - ၸရေးသၢင်ႇသိင်း(မိူင်းပွၼ်)

eBook file size: 99.5 KB
ebook pages: 18
Publication: ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ့်ၶႂဳꨵ ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၽရႅၼ့် ပွၵ်ႈၵမ်း(4) ဝဵင်းတဳꨳလိူဝ်ႇ 2016 Dec:
Brief:


DownloadRelated Articles