တန္ခုိးထြားခဲ့ေသာ ခႏ ၱီးမ်ား - ယိမ္းႏြဲ႔ပါး

eBook file size: 65.8 KB
ebook pages: 4
Publication: ၁၉၈၂-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ ေပဖူးလႊာမဂၢဇင္း စာမ်က္ႏွာ(၃၆ မွ ၄၀ ထိ)၌လာရွိေသာေဆာင္းပါး။

download