လိꨀ္ꨳꨓꨯꨵပꨱꨓ္ ꨀꨤꨀ္ꨲေသဳးꨀူꨳပူိင္ပူိင္

eBook file size: 57.1 KB
ebook pages: 3
Publication: မိꨀ္ꨵꨀꨅိင္းꨀမ္ꨲေပဳးꨅဳꨵ ꨡꨓ္ꨡြꨀ္ꨲဝꨯꨵ 1987/88 ပီ၊ ꨓဳꨳလိꨀ္ꨳ 184 ေတဳꨲထုိင္ 187။

download