ေꨁဳꨳသင္ꨲꨀꨮꨤမ္းသြꨓ္ ထမ္းꨡြꨓ္လီ

eBook file size: 491 KB
ebook pages: 28
Publication: 2012

download

ပပ္ꨵꨀꨰမ္မုိဝ္း ပ္ꨮꨵꨡြင္ꨳလူꨲꨁꨤမ္ꨲ - လင္ꨲꨀဳꨲ ꨟုꨓ္ꨵꨓူဝ္ ယုမ္ꨵꨁူဝ္ ပꨓ္ꨕြꨓ္း ယြꨓ္းသူး ꨀꨤပ္ꨳပꨤꨓ္မ္ꨮꨲ

eBook file size: 8.78 MB
ebook pages: 36
Publication: February, 2012, Aye Press, Yangon, Burma(Myanmar)

download

ပရိတ္ꨳလူင္ ပဳꨲလိꨅဝ္ꨳꨕꨯꨤꨲတꨯး ꨬလꨳ တီꨳပြင္ꨲꨕꨯꨤꨲတꨯး ေယဳး꨸ပြတ္း꨸

eBook file size: 326 KB

ebook pages: 64

download

သီေပါ၊ သုံးဆယ္၊ မုိင္းလုံ၊ မုိင္းတုံ ေလးၿမိဳ႕နယ္ ေစာခ်ယ္ အမည္နာမံရွိေသာ သာသနဒါယကာ ေစာ္ဘြားႀကီးဘုရား ထုတ္ဆင့္ေတာ္မူအပ္ေသာ သာသနာျပဳစာတမ္း (၁)

eBook file size: 181 KB

ebook pages: 50

Publication: ၁၂၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလ၊ ျပည္ႀကီးမ႑ဳိင္ပိဋကတ္ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

download

ꨓိပ္ꨵပꨤꨓ္ꨲလꨓ္းပ်ဳꨵꨀ်ꨤမ္း ꨬလꨳ လိꨀ္ꨳ ꨀꨮꨤမ္းပꨓ္ꨕြꨓ္းပြင္းꨅုင္

eBook file size: 3.10 MB

ebook pages: 13

Publication: တူိꨀ္ꨳေပဳꨵလိꨀ္ꨳ ယြင္ꨳတꨤင္ꨲသုင္၊ ဝꨱင္းꨀြၽꨀ္ꨵꨬမး၊ ꨼꨾꨼ꩁ ꨓီꨶ၊ လူိꨓ္ပꨰတ္ꨲလြင္ꨳ (꨼꨽)ꨁမ္ꨳ

download