အင္းက်မ္း (ရွမ္း+ျမန္မာ)

eBook file size: 4.96 MB

ebook pages: 10

download

ပပ္ꨵꨀꨮꨤမ္းဝꨯꨳၾꨕဳး ꨕꨯꨤꨲတꨯး

eBook file size:  2.32 MB

ebook pages: 68

Publication: September, 2011, 2nd Edition, Aye Press, Yangon, Myanmar(Burma)

download

ရွမ္းျပည္နယ္ ဗုဒၶသာသနာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ

eBook file size:  288 KB

ebook pages:  8

ပုံႏွိပ္ျခင္း - ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ရွမ္းျပည္အလင္းပုံႏွိပ္တုိက္၊ သီေပါၿမိဳ႕။

download

ပပ္ꨵထမ္း ထမ္ꨲမꨅꨤꨀ္ꨳꨀ်ဳꨲ လင္ꨲꨀဳꨲꨕꨯꨤꨲတꨯး

eBook file size: 2.40 MB

ebook pages: 78

Publication: April, 2010, 3rd Edition, Aye Press, Yangon, Myanmar(Burma)

download

မင္ꨲꨀလဳꨵသုတ္ꨳ သိင္ꨲꨀဳꨲေလဳးဝဳꨲတသုတ္ꨳ သူိꨀ္းပုိꨓ္းၾꨕဳးထꨤမ္တြပ္ꨲ

eBook file size:  1.40 MB

ebook pages:  58

Publication:  1999, ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳ၊ ဝꨱင္းပꨤင္လူင္။

download