ေစာမြန္လွ သမုိင္းအက်ဥ္း

eBook file size: 13.2 MB
ebook pages: 21
Publication: ၈-၆-၂၀၁၃၊ စတုတၳအႀကိမ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀သည္။ (ဤစာအုပ္ကုိ ကိုဆန္းလြင္ဦးမွ email ျဖင့္ ေပးပို႔ပါသည္။)

Download

Biography Of Dr. Khammai Dhammasami (Oxford Buddhavihara)

eBook file size: 720 KB
ebook pages: 10
Publication: Receiving offering from Thai Ambassador in London. 5/12/2009.

Download

-Related Articles-

 

Dr. Khammai Dhammasami (ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္ဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ)၏တရားစာေပမ်ား

 

The Princesses of Mangrai-Kengtung

eBook file size: 14.6 MB
ebook pages: 90
Publication: 27, November, 2013, Chiang Mai. Got scanned photos from www.taigress.info and retyped again for becoming as ebook.

download

-Related Articles-

 

မန္လည္ဆရာေတာ္ ရွင္ဇ၀န (၁၈၄၂ - ၁၉၂၀) - ေမာင္ေဇယ်

eBook file size: 497 KB
ebook pages: 4
Publication: ၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ မတ္လထုတ္ သူရဇၨမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

-Related Articles-

ေမာင္ေဇယ်ာ

ပုိꨓ္းꨀꨰပ္ꨳ ꨅဝ္ꨳသူိဝ္ꨁꨤꨓ္ꨲꨘဳꨵ (꨼꨽ꩄ꨼-꨼꨾ꩁ꨿) - လြꨓ္ꨵတꨯး(ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း)

eBook file size: 62.9 KB
ebook pages: 2
Publication: ꨡဝ္မဳးတီꨳ- လꨰတ္းꨕꨯꨤ မꨯꨤ(꨾)၊ ပီတꨯး ꨽꨼꨻ꩁ၊ လူိꨓ္သီꨲ၊ ꨓဳꨳလိꨀ္ꨳ(ꩁ꨽-ꩁꩀ)။

download

-Related Articles-

ꨀꨱဝ္ꨳလူꨉ္ꨳလြင္ꨳ ꨅဝ္ꨳသူိဝ္ꨁꨤꨓ္ꨲꨘဳꨵ

Notes on Hso Hkhan Hpa - Khun Myat Sa