ပုိꨓ္းꨀꨰပ္ꨳဝꨱင္းလဳꨳသꨱဝ္ꨳ - လားရႈိးၿမိဳ႕အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

eBook file size: 315 KB
ebook pages: 12
Publication: ၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ ပရိယတၱိသဒၶမၼပါလစာပြဲေတာ္၊ ေငြရတုစာေစာင္၌လာေသာ ေဆာင္းပါး။

download