ပေလာင္စာေပ သမုိင္းအက်ဥ္း

eBook file size: 82.0 KB
ebook pages: 4
Publication: http://www.palaungland.org မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

download

 

 

-Related Articles-

ပေလာင္ပုံျပင္မ်ား - လူထုဦးလွ

Saam Loong Golden Palaung - A Primitive Grammatical Description

A Note on the Palaungs of Hsipaw and Tawnpeng