ပပ္ꨵပုိꨓ္းꨀြင္းမူးမူိင္းလင္း (ꨓ္ꨮးလꨰꨓ္လိꨓ္မူိင္းသီꨲေပဳꨵ) ꨓမ္ꨵꨀꨮꨤမ္းပြတ္း

  • Print

eBook file size: 24.5 MB
ebook pages: 58
Publication: သꨀ္ꨳꨀရꨱတ္ꨳ 1330, သဳꨲသꨓဳꨲ ꨽ꩀ꨽꨻ ပီ။ ေꨀဳꨵꨡဝ္မဳးပꨓ္ ပပ္ꨵပုိꨓ္းꨀြင္းမူး တဳꨲꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ပပ္ꨵebook ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳပꨉဳꨲေꨅဳးတ(မူိင္းလင္း) ꨁဳꨳေꨡဳꨳ꨷

download

-Related Articles-

ꨀꨱဝ္ꨳလူꨉ္ꨳ ꨀြင္းမူးတင္းလꨯꨤ