ျပင္ဦးလြင္ ျဖစ္စဥ္၊ ထူးျခားေသာ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္မ်ား -

eBook file size: 2.03 MB
ebook pages: 6
Publication: 1996 ျပင္ဦးလြင္မဂၢဇင္း။

download

-Related Articles-

ျပင္ဦးလြင္

ပꨤင္ꨲꨡူးလူင္

ေမၿမိဳ႕

ေမာျပည္တြင္းမွ ျဖစ္ရပ္မ်ား - ေမာင္ေအာင္

eBook file size: 191 KB
ebook pages: 10
Publication: ၁၉၆၀-ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလထုတ္ ျမ၀တီမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။ ဆက္ရန္ ရွိေသး၏။

download

သꨰꨓ္ပꨯꨤး သြꨯꨵ(꨽) မꨯꨤ(꨾) - Hsenpai News Journal Vol.(2) No.(3)

eBook file size: 17.6 MB
ebook pages: 24
Publication: 24, February, 2014, Zalatni Press, Yangon, Burma

download

 

-Related Articles-

သꨰꨓ္ပꨯꨤး Hsenpai News Journal Series

THE FOUNDING OF THE UNION OF BURMA THROUGH THE HILL PEOPLES EFFORTS - The Memoirs of Khun Kya Bu of Hsipaw Signatory to the Panglong Agreement

eBook file size: 227 KB
ebook pages: 5
Publication: This article was taken from http://www.shanland.org/oldversion/index-3146.htm

download

-Related Articles-

Panglong

ပင္လုံ

ပꨤင္လူင္

လိꨀ္ꨳပုိꨓ္းꨀြင္းမူးမူိင္းလင္း (ꨓ္ꨮးလꨰꨓ္လိꨓ္မူိင္းသီꨲေပဳꨵ) ꨓမ္ꨵꨀꨮꨤမ္းယꨤဝ္း

eBook file size: 61.5 MB
ebook pages: 134
Publication: ? ။ ေꨀဳꨵꨡဝ္မဳးပꨓ္ ပပ္ꨵပုိꨓ္းꨀြင္းမူး တဳꨲꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ပပ္ꨵebook ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳပꨉဳꨲေꨅဳးတ(မူိင္းလင္း) ꨁဳꨳေꨡဳꨳ꨷

download

-Related Articles-

ꨀꨱဝ္ꨳလူꨉ္ꨳ ပုိꨓ္းꨀြင္းမူးတင္းလꨯꨤ