ပပ္ꨵပုိꨓ္းꨀြင္းမူးမူိင္းလင္း (ꨓ္ꨮးလꨰꨓ္လိꨓ္မူိင္းသီꨲေပဳꨵ) ꨓမ္ꨵꨀꨮꨤမ္းပြတ္း

eBook file size: 24.5 MB
ebook pages: 58
Publication: သꨀ္ꨳꨀရꨱတ္ꨳ 1330, သဳꨲသꨓဳꨲ ꨽ꩀ꨽꨻ ပီ။ ေꨀဳꨵꨡဝ္မဳးပꨓ္ ပပ္ꨵပုိꨓ္းꨀြင္းမူး တဳꨲꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ပပ္ꨵebook ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳပꨉဳꨲေꨅဳးတ(မူိင္းလင္း) ꨁဳꨳေꨡဳꨳ꨷

download

-Related Articles-

ꨀꨱဝ္ꨳလူꨉ္ꨳ ꨀြင္းမူးတင္းလꨯꨤ

ပေလာင္စာေပ သမုိင္းအက်ဥ္း

eBook file size: 82.0 KB
ebook pages: 4
Publication: http://www.palaungland.org မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

download

 

 

-Related Articles-

ပေလာင္ပုံျပင္မ်ား - လူထုဦးလွ

Saam Loong Golden Palaung - A Primitive Grammatical Description

A Note on the Palaungs of Hsipaw and Tawnpeng

ပုိꨓ္းꨀꨰပ္ꨳဝꨱင္းလဳꨳသꨱဝ္ꨳ - လားရႈိးၿမိဳ႕အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

eBook file size: 315 KB
ebook pages: 12
Publication: ၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ ပရိယတၱိသဒၶမၼပါလစာပြဲေတာ္၊ ေငြရတုစာေစာင္၌လာေသာ ေဆာင္းပါး။

download