ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္း(၁) (ရွမ္း)

eBook file size: 1.37 MB

ebook pages: 39

ရွမ္းအေၾကာင္းႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ အခန္း(၅)ကုိသာလွ်င္ ရုိက္ႏွိပ္ထားပါသည္။

ပုံႏွိပ္ျခင္း - ၁၉၈၆ ခုႏွစ္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သမုိင္းဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

download

The Antiques of Siam

eBook file size: 986 KB

ebook pages: 17

Publication: Bangkok

download

ရဳꨲꨅဝꨤင္ꨲꨬလꨳသူိꨀ္ꨳမူိင္းတꨯး

eBook file size:  1.14 MB

ebook pages: 119

Publication: December, 1999

download

ပုိꨓ္းမူိင္းတꨯးသဝ္းေꨁဳ

eBook file size:  2.38 MB

ebook pages:  75

Publication: First Edition, April, 1989

download

ရွမ္းတုိ႔ရဲ႕တစ္ကယ္ျဖစ္ခဲ့ပုံမ်ား

eBook file size: 498 KB

ebook pages: 26

ပုံႏွိပ္ျခင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းလူငယ္မ်ားအစည္းအရုံးရန္ပုံေငြအတြက္ ထုတ္ေ၀သည္၊ ေရႊဂုံတုိင္လမ္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

download