တီ့လၢႆ့ မၢႆ-2

eBook file size: 1.60 MB
ebook pages: 296
Publication: 2017, February, 1st Edtion.
Brief: Assorted Collections. This ebook was sent by Tai Yai Sai.


DownloadRelated Articles


တီ့လၢႆ့ မၢႆ-2

 

တီ့လၢႆ့ မၢႆ-1

eBook file size: 1.37 MB
ebook pages: 187
Publication: No.1, August, 2016. This ebook was sent by Tai Yai Tai
Brief: This is valuable book to read, for youth, in order to progress one's high thinking and get precious thoughts.


Download


မိူင်းတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉဢေႇ - ၸၢႆးဢေးမွင်ႇ (ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လိၵ်ႈၶႄႇ)

eBook file size: 92.1 KB
ebook pages: 9
Publication: "The Culture Heritage of Tai(Shan) Ethnic Groups" Book ꨲ (Tai New Year, Keng Tung 2012)


 Download -Related Articles-


 ပၢင်ႇဢူး ႁူဝ်ပၢင်ႇ - ၸၢႆးဢေးမွင်ႇ

 

ၵျၢမ်းလေႃးၵ သမ်ႇမုၵ့်တီ့ မၢႆ(1) - ၸၢႆးၸၢမ်ႇယွတ်ႈၶိူဝ်း

eBook file size: 324 KB
ebook pages: 37
Publication: ပီတၢင်ႇၸၢၵ်ႈ 2009. ပပ့်ၼႆ့ တႅမ်ႈဝႆ့ လွင်ႈၵူၼ်းတၢႆ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ့် ပေႃးဝႃႈတၢႆၸိူင့်ႁိုဝ် လူဝ်ႇၸွမ်း ႁဵတ်းၸိူင့်ႁိုဝ် တႅမ်ႈဝႆ့ပၵ်းပိူင် ၸိူဝ်းၼၼ့်ၶႃႈဢေႃး... ၵွၺ်းၵႃး လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ၸမ်း မၼ်းပဵၼ်ထုင်းလေႃးၵီႇ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇလႄႈ ပေႃးဝႃႈၼပ့်တူၺ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇမိူဝ်ႈၼႆ့ၼႆၸိုင် မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃးယဝ့် ၵွၺ်းၵႃႈတႃႇတေပဵၼ် လွင်ႈပိုၼ့်ႁူ့ တၢင်းၼမ်သေလႄႈ ၶိုၼ်းမႃး တၢင်ႇပၼ်ဝႆ့ယဝ့်ၶႃႈဢေႃႈ...


Downloadပိုၼ်းတႆးသႃ တီႈၵႅပ်ႈမၼ်း - ၸၢႆးထုၼ်းၵျႅင်ႇ

eBook file size: 54.3 KB
ebook pages: 3
Publication: ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉထၼႃး ထမ်းတႆး တီႈပၢင်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ 2107။

 

Download