ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢွၼ်ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသႃႇယႃႇ - ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိယ

eBook file size: 34.3 MB
ebook pages: 47
Publication: ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်။


Download-Related Articles-


ꨅူိဝ္းပပ္ꨵꨕုိꨓ္ꨅဝ္ꨳꨓꨓ္ꨲတိယတꨰမ္ꨳꨡြꨀ္ꨲဝꨯꨵ