ရွမ္းျပည္ဂ်ာနယ္ စာစဥ္အမွတ္(၈)

eBook file size: 4.30 MB
ebook pages: 16
Publication: ၁၃၁၄ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လ။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။

download

ꨡလြင္းꨓꨤင္းလူိတ္ꨳသꨰင္

eBook file size: 4.32 MB
ebook pages: 48
Publication: ?

download

ꨀ်ꨤမ္းထမ္ꨲမရဳꨲသီꨲ ဓမၼရာသီက်မ္း

eBook file size: 29.6 MB
ebook pages: 130
Publication: ၁၉၃၃ ခုႏွစ္၊ ျပန္ကူးေရး။ ရွမ္းစာမူေဟာင္း ပညာေပးဆုံးမစာအမ်ဳိးအစား။ သာသနာတြင္းေနထုိင္သူအားလုံး အုပ္စုိးသူ အပါအ၀င္ ဘုရားေဟာတရားမ်ားကို ျပ၍ ဆုံးမေသာစာ။

download

ꨀြင္းမူးမူိင္းေသ မုိင္းဆယ္ေစတီေတာ္သမုိင္း

eBook file size: 38.8 MB
ebook pages: 139
Publication: 1968, သမုိင္းရွမ္းစာေပမူေဟာင္း၊ ေစတီေတာ္အျမင့္(၃၀၂)ေတာင္ရွိ၏။ မုိင္းဆယ္သင္းတြဲျပည္မွာရွိ တုံကင္နယ္-အုပ္ ခ်ဳပ္သူအမည္ ယိန္႔ဖုန္မုိင္းဆက္ကို(Yunnan Sen ဟုေခၚ ရွမ္းမ်ား စတင္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ထူေထာင္ခဲ့ေသာေစတီ ျဖစ္၏)

download