ရွမ္းျပည္နယ္လုံးဆုိင္ရာ ေတာင္တန္းသား စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးဌာနခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒ

eBook file size: 527 KB
ebook pages: 20
Publication: ဒုိ႔တာ၀န္ပုံႏွိပ္တုိက္၊ အမွတ္(၃၂)၊ သဂၤဟလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

download

ꨀꨮꨤမ္းသင္ꨲတူဝ္ꨳမူိင္းလြꨯ သြꨯꨵ(꨼) - ꨅꨯꨤးꨁမ္းလꨱꨀ္း

eBook file size: 2.48 MB
ebook pages: 138
Publication: ꨀမ္းထီꨵ(꨼)ꨲ ပဳꨳသူꨉ္ꨲꨕူးဝူꨉ္ꨲ(ယဳꨳထီး)၊ ဝꨱင္းတဳꨳလူိဝ္ꨲ၊ 27, April, 1999

download