သꨰꨓ္ပꨯꨤး သြꨯꨵ(꨼) မꨯꨤ(ꩀ) Hsenpai News Journal No(1) Vol.(5)

eBook file size: 44.2 MB
ebook pages: 24
Publication: ꨟူင္းꨡိတ္ꨲလိꨀ္ꨳ မြꨀ္ꨲꨀူꨳသြꨯꨳလꨰင္၊ တဳꨳꨀုင္ꨳ။ 7, October, 2013

download

-related articles-

Hsenpai News Journal series

ꨓꨤင္းမြꨀ္ꨲငဳးꨅꨤင္ꨵ

eBook file size: 13.5 MB
ebook pages: 72
Publication: ꨟူင္းꨡိတ္ꨲလိꨀ္ꨳ ဝူင္းဝꨓ္း၊ ဝꨱင္းတြင္ꨲꨀ်ီး(တူꨓ္ꨳတီး)၊ မူိင္းတꨯးပြတ္းꨅꨤꨓ္း။

download

သꨰꨓ္ပꨯꨤး သြꨯꨵ(꨼) မꨯꨤ(꨾) - Hsenpai News Journal No.(1) Vol.(3)

eBook file size: 42.7 MB
ebook pages: 24
Publication: မြꨀ္ꨲꨀူꨳသြꨯꨳလꨰင္ ꨟူင္းꨡိတ္ꨲလိꨀ္ꨳ၊ တဳꨳꨀုင္ꨳ၊ 9, September, 2013

download

-related articles-

Hsenpai News Journal series

သꨰꨓ္ပꨯꨤး သြꨯꨵ(꨼) မꨯꨤ(꨿) Hsenpai News Journal No.(1) Vol.(4)

eBook file size: 42.6 MB
ebook pages: 24
Publication: ꨟူင္းꨡိတ္ꨲလိꨀ္ꨳ မြꨀ္ꨲꨀူꨳသြꨯꨳလꨰင္၊ တဳꨳꨀုင္ꨳ။ 23, September, 2013

download

-related articles-

Hsenpai News Journal series

A Note on the Palaungs of Hsipaw and Tawnpeng

eBook file size: 1.55 MB
ebook pages: 43
Publication: 1906, Office of the Superintendent, Government Printing, Rangoon, Burma

download